İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı Hakkında Duyuru

15
Haziran
2022

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

DESTEK HİZMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılmasına İlişkin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/583435

1-İdarenin

a) Adı

:

DESTEK HİZMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

DEVLET MAHALLESİ DİKMEN CADDESİ NO:14 06100 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3125514545 - 3124136602

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırılmasına İlişkin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında görevli 1181 personel için 01.07.2022-30.06.2023 tarihleri arasında 12 ay süreli 1 tam zamanlı işyeri hekimi, 1 tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve 1 kısmi zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasına ilişkin iş sağlığı ve güvenliği hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Hizmet Binası (Adres:Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA), Teftiş Kurulu Başkanlığı Hizmet Binası (Adres:G.M.K. Bulvarı No:15 06440 Demirtepe Çankaya/Ankara), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binaları:Arşiv Dairesi Başkanlığı, Eğitim Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (Adres:Gültepe Mahallesi / Altındağ Tapu ve Kadastro Hizmet Binası) olmak üzere adresleri belirtilen binalarda görev yapan toplam 1181 personele iş yeri hekimliği ve İş güvenliği uzmanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2022, işin bitiş tarihi 30.06.2023

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.06.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İhale ve Toplantı Odası (Devlet Mah. Dikmen Cad. No:14 06100 Bakanlıklar Çankaya Ankara)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Yetki Belgesi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 54567092-0100602-E1919 sayılı (2016/7) Gezici İSG Araçları Genelgesinde belirtilen hükümlere uygun gerekli izin ve belgeleri (Gezici Röntgen İSG Araç İzin Belgesi, Gezici Odyoloji- Laboratuvar İSG Araç İzin Belgesi vb.) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak yürütülen iş ve işlemler hakkında elektronik ortamda bilgi ve belgelerin toplanması ve bakanlığa iletilmesi amacıyla entegratör firma sözleşmesi


Kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış İşyeri Hekimi ve/veya İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmasına dayalı Hizmeti Alımı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
100 (Yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.