SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Tapu Sicili Tüzüğünün 88. maddesi gereğince ipotek terkin evrakları elden ibraz edilemeyeceğinden, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde ipotek terkini işlemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ziraat Bankası ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda yapılabilmektedir.
 • Satış işlemi için gerekli evraklar:
 • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait) (Yabancılar için kendi ülkesince düzenlenmiş kimlik belgesi veya pasaport)
 • Fotoğraf  (Satıcı 1 adet, Alıcı 2 adet) İşlem tarafı yabancı için 1 adet fotoğraf 
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
 • Emlak Beyan Değerini Gösterir Belge  (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır)
 • Yabancının taraf olduğu taşınmaz satışı işlemlerinde taşınmaza ilişkin değerleme raporu. (Değerleme Raporu SPK Tarafından Taşınmaz Değerlemesi Yapmaya Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan Biri Tarafından Düzenlenmiş OlmalıdırBu kuruluşlara http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds internet adresinden ulaşılabilir.)
 • İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)
 • 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir.
 • 6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
 • Miras intikali için gereken belgeler:
 • Kimlik Belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki Belgesi, vasi kararı, vekâletname vb.)
 • Veraset Belgesi (Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan aslı veya onaylı örneği( yurt dışındaki mahkemelerden alınmış veraset belgelerinin Tapu Kanununun 37. maddesi gereği Türk mahkemelerince onaylanmış olması gerekir.)
 • İşleme konu taşınmazın tapu senedi (Var olması halinde istenir)
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) (Bina vasıflı taşınmazlarda)

İzlenmesi gereken yol: Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noterden alınan veraset belgesi ile birlikte yukarıda yazılı belgeleri tamamlayarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilecektir.

 • E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinizi görebilmeniz için T.C Kimlik Numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekli olup bu düzenlemeyi e-devlet sayfanızda bulunan ''BEYANDA BULUNUN'' kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da ilgili Tapu Müdürlüğüne bizzat başvurarak T.C numaranızı güncelletmeniz durumunda taşınmazınızı e-devlet sayfasında görebilirsiniz.
 • E-devlet üzerinde kendinize ait olmayan taşınmaz görülmesi halinde en yakın Tapu Müdürlüğüne giderek bildirimde bulunmanız halinde yanlışlık düzeltilecektir.
 • Alo 181 Tapu ve Kadastro Hizmet Hattımızı arayarak da taşınmaz bilgilerini vermeniz halinde adınıza bildirim kaydı düzenlenecektir.
 • 7338 sayılı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 19/2 fıkrası uyarınca tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine bildirilmek üzere, intikal eden taşınmazların tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. Ancak, intikali yapılan taşınmaza isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez.
 • İlgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmesi veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında talebin karşılanması mümkündür. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 17. pozisyonunca harç tahsil edilmektedir. 6544 sayılı Kanuna ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
 • Yetki alanı dışı işlemlerde döner sermaye ücreti iki katı tahsil edilmektedir.
 • Öncelikle taşınmazın kaydının bulunduğu ilgili Tapu Müdürlüğü’ne buradan sonuç alınamadığı durumlarda ise Arşiv Dairesi Başkanlığı’na başvurularak konu araştırılabilir.
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.
 • Taşınmaz maliki veya intifa hakkı sahipleri zorunlu deprem sigortasının yükümlüsü olup, bu sigortaya tabi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil ve tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tabi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hali hariç olmak üzere tüm terkin işlemleri zorunlu deprem sigortası kapsamında kalan tapu işlemleri olarak değerlendirilmektedir.

Yetki alanı dışı işlemler kapsamında alıcı ve satıcı aynı Tapu Müdürlüğünde olmak koşulu ile gerekli belgeler ile başvuruda bulunulması halinde satış işlemi gerçekleştirilebilir.

Ayrıca; Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlemi yapan Tapu Müdürlüğünce; işlem için belirlenen döner sermaye ücreti, iki katı oranında alınacaktır.

 • 6083 sayılı Kanunun 8/6 maddesi gereğince, 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı Tarife cetveline göre Döner Sermaye ücreti tahsil edilmektedir.
 • Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır. Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.
 • Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekândır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte temlikine engel hal yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, tapu müdürü TMK'nın 1019. maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

Elbirliği halindeki mülkiyette maliklerin tümünün bizzat veya vekaleten ilgili tapu müdürlüğüne talepte bulunması halinde paylı mülkiyete geçilebilir. Ayrıca miras nedeniyle elbirliği mülkiyetinde İdaremizin 2009/6 sayılı genelgesine göre tebligat yöntemiyle paylı mülkiyete geçilebilir. Bunların dışında mahkeme kararı ile elbirliği mülkiyetine son verilmesi mümkündür.

Sağlık Raporu almada yaş sınırı yoktur. Talep sahibinin fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmi veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister.

 • Kat irtifakı kurulması için gerekli belgeler:
 • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1'er adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
 • Mimari proje
 • Vaziyet Planı
 • Yönetim Planı

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda;Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

 • Ticaret Sicil Memurluğundan alınan unvan değişikliğini gösterir belge ile birlikte yetki belgesi ve imza sirküleriyle beraber ve Tapu Müdürlüğünün gerekli gördüğü diğer belgeler ile ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde işlem gerçekleştirilecektir.
 • Yetki Belgesi şirketler için Ticaret Sicil Memurluğundan alınmaktadır.

İsim düzeltme işlemleri için ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması halinde, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 75. maddesi ve İdaremizin 2014/3 sayılı Genelgesi doğrultusunda işlemlere yön verilmektedir.

2B arazileri için Tapu Müdürlükleri ilgili idare tarafından evrakların gönderilmesi durumunda tescil yapmaktadır. 2B arazilerin satışı,  defterdarlıklar, malmüdürlükleri tarafından düzenlenen ve hak sahibinin T.C. kimlik numarası, imzası, fotoğrafı, nüfus bilgilerini içerir hak sahipliğine ilişkin belgeler, bireysel olarak veya liste şeklinde üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilerek tescil edilmektedir. 2B arazileri kapsamında başvuruda bulunulan taşınmazların tapularının alınamaması halinde ilgili deftardarlık veya mal müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Hak sahibinin belirlenmesi konusunda ilgili mevzuat;  Tapu Sicili Tüzüğü 18. madde, 03.09.2013 tarihli, 7059 sayılı Tapu Sicili Uygulamaları konulu Genel Duyuru ve 2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizdir. Ehliyet ilgili mevzuatında hak sahibini belirlemede esas alınan belgelerden sayılmamıştır.

2013/13 sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.

Tapu Sicili Tüzüğünün “Belgelerin elden takibi ve şekli”ni düzenleyen 88/1 maddesi Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynî veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir, hükmü gereğince; ipotek borcu ödenip vatandaşın ilgili bankaya başvurmasıyla gerekli terkin evrakları 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre banka tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Vatandaş terkin evraklarını elden ibraz edemez.

Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.

Gerekli belgeler ise;

 • Kimlik belgesi
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge
 • Gerçek kişilerde fotoğraf
 • Tapu Sicili Tüzüğü’nün 20/d maddesi gereği ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı, aranır.

İşlemin mali yönü ise; 492 Sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesince 20.a pozisyonu gereği, binde 20 satış bedeli üzerinden, alıcı ve satıcı için ayrı ayrı tapu harcı hesaplanır.

 • Ayrıca, 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

Bölünme/İfraz; İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

 • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (1 adet)
 • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge (Vekâletname, vasi kararı vb.)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (Taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınır.)
 • İşleme konu taşınmaza ait tapu senedi (Var olması halinde istenir.)
 • Değişiklik dosyası (Serbest Mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler)
 • Encümen kararı/İl idare kurulu kararı (Mücavir alan içinde Belediye encümen kararı, mücavir alan dışında ise İl Özel İdaresi kararı gerekir.)

Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

 • TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
 • Fotoğraf (Taraflardan 1’er adet)
 • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
 • Emlak beyan değerini gösteren belge (İlgili Belediyeden alınır.)
 • Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

İşlemin mali yönü:

 • Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. 
 • Hibe işleminden sonra yapılacak ilk işlemde taşınmazın hibe ilişiği aranacaktır.  
 • 6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

Soru konusu Kurumumuz yetki görev ve sorumlulukları kapsamına girmemektedir. Konunun ilgili kurumlara- yetkili İdarelere (mücavir alan sınırları içinde Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğüne ya da taşınmaz belediye mücavir alan sınırları dışında ise İl Özel İdaresine vs.) soru konusu edilmesi gerekmektedir.

Veraset intikal vergisi ilgili vergi dairesi tarafından tarh olunmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 6. maddesinde açıklanmış olup, konu Kurumumuz görev alanında değildir.

Söz konusu evrakın tapu müdürlüklerince işleme alınabilmesi için, o yıla ait olması gerekmektedir.

Söz konusu işlem Tapu Müdürlüğünün Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri kapsamında işleme alındığından, emlak beyan değerinin beyan edilmesi (kişi beyanı) yeterlidir.

Zorunlu deprem sigortası poliçesine konu olmuş taşınmazlara yönelik olarak sigorta süresi bitmeden zorunlu deprem sigortası poliçesi ibrazını gerektiren yeni bir işlem talep edildiğinde, eski poliçenin geçerliliği devam edeceğinden yeniden zorunlu deprem sigortası istenmeden talebin karşılanması gerektiği 2014/2 sayılı Zorunlu Deprem sigortası konulu Genelgemizde açıklanmıştır.

Mülkiyet hakkını kıstlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır.

İlgili tapu müdürlüğüne bizzat veya vekâleten müracaat edilmesi halinde veya yetki alanı dışı işlemler kapsamında müracaat ile müdürlükçe talep sahibinin ilgisi tespit edildikten sonra Tapu Kaydı Örneği alınması mümkündür.

2015 yılı için; Harçlar Kanunu 4sayılı Tarifenin 17. maddesi hükmü “İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil 7,20 TL tapu harcı ile 6083 sayılı Kanuna ekli III sayılı tarife uyarınca“ Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 16,00 TL Döner sermaye hizmet bedeli alınır. Malik ve kütükte kayıtlı hak sahibinin alacağı kayıttan döner sermaye hizmet bedeli alınmamaktadır. Harç için böyle bir ayrım bulunmamaktadır.

2010/7 sayılı Genelge gereği: Vekâlet verenin son durumunu yansıtır biçimde yeni çekilmiş, kimlik teşhisine elverişli, vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Fotoğrafları sadece tel zımba ile tutturularak yapıştırılmamış olan vekâletnameler kabul edilmez. (Tüzel kişileri temsilen verilen vekâletnamelere fotoğraf yapıştırılması gerekli değildir.)

Vekâletname ile işlemin yapılamasında, vekalet verilen yani vekilin fotoğrafı gereklidir, vekalet verenin yani satıcının fotoğrafı aranmaz.

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi  gereğince;

(1) Resmi senede tarafların son altı ay içerisinde çekilmiş 6x4 büyüklüğünde renkli ve vesikalık fotoğrafları yapıştırılır.

(2) Resmî senetlere yapıştırılacak fotoğrafların orijinal ve kişiyi açıkça teşhis edebilecek nitelikte olması gerekir.

(3) Tüzelkişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez. Ancak, tüzel kişilerin temsilcilerinin verdikleri vekâletnamelere dayalı temsilde fotoğraf aranır.

Vakıflar için yetki belgesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmaktadır.

Dernekler ve sendikalar yetki belgesini mülki amirden (Kaymakamlık veya Valilikten) alır.

Vekâlet sözleşmesinin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 35, 396 ve 397. maddelerinde belirtilmiştir.

Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü,  gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

 Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekâletnamenin düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile) o vekâletname ile işlem yapılmalıdır.

Vekaletten azil herhangi bir şekle tabi değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir. 

İşlem sırasında ibraz edilen vekaletname aslı veya noter tasdikli sureti Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir.

Aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde tekrar belge asıllarının ibrazı gerekmemektedir.

TKGM. Gn.2010/7 sayılı genelge hükmüne göre, Tapu Sicil veya Kadastro Müdürlüğü tarafından kullanılan vekâletin, ilgili müdürlükçe tüm sayfaları, onaylayan kişinin ismi ve unvanı, onay tarihi ve dosyalandığı parsel sayfası gösterilmek suretiyle daire mührü ile mühürlenerek diğer Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde kullanılabilir. Diğer belgeler için (örn yetki belgesi, veraset belgesi gibi) yukarıda açıklanan şekilde mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamakta olup, belge aslının yeniden temini gerekir.

TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ TEKNİK KONULARI için aşağıdaki sekmelere bakınız.

TÜBİTAK destekli Kamu AR-GE projesi kapsamında yürütülen ve 2009 yılında tamamlanan Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve Harita Genel Müdürlüğü (HGM) müşterek mülkiyetinde işletilmektedir. 

TUSAGA-Aktif Sistemi; ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde tesis edilmiş 158 adet Sabit GNSS İstasyonu ile TKGM ve HGM’de bulunan Kontrol ve Analiz Merkezlerinden oluşmaktadır.

TUSAGA-Aktif sistemi ile ülkemiz ve KKTC genelinde, her hangi bir yer ve zamanda, yeterli sayıda GNSS uydusu görülebildiği ve iletişim imkânlarının mümkün olduğu yerlerde, birkaç saniye içerisinde, santimetre doğruluğunda, gerçek zamanlı harita ve konum bilgisi elde edilebilmektedir.

TÜBİTAK destekli Kamu AR-GE projesi olan TUSAGA-Aktif Sisteminden gerçek zamanlı coğrafi konum bilgisine ihtiyaç duyan tüm meslek disiplinleri faydalanabilmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında; kullanıcılara Gerçek zamanlı Ağ-RTK düzeltme verisi (Real Time Kinematic (RTK) ve Diferential GPS (DGPS)) ile TUSAGA-Aktif Sistemi Sabit GNSS İstasyonlarına ilişkin 1 saniye ve 30 saniye aralıklı RINEX veriler sunulmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi ile kullanıcılara sunulan ürünlerin temini için www.tusaga-aktif.gov.tr internet adresi üzerinden TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına kayıt olunması gerekmektedir. TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı kullanımına ilişkin konular TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı İşlemleri hakkında Sıkça Sorulan Sorular bölümünde açıklanmıştır.

TUSAGA-Aktif Sisteminin işletilmesi ile ilgili giderlerin (iletişim, donanım ve yazılım güncelleme vb.) karşılanması amacıyla, sistem kapsamındaki Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi (RTK ya da DGPS) ve 1 saniyelik Rinex veriürünleri kullanıcılara bedeli karşılığında sunulmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında kullanıcılara sunulan ürünlerin bedelleri, TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulu önerileri doğrultusunda, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Komisyonu (BHİKPK) tarafından her yıl belirlenmekte ve ilan edilmektedir.

15 Haziran 2011 tarihinde belirlenen ve günümüze kadar artırılmadan devam eden sistem ürün bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

HİZMET TÜRÜ

VERİ TÜRÜ

ÜCRETLER (KDV DAHİL)

AÇIKLAMA

İlk Abonelik

(Giriş Kayıt Bedeli)

-

150.00 TL

Her bir GNSS alıcısı için bir defaya mahsus

Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi

Ağ-RTK

100.00 TL

Aylık

750.00 TL

Yıllık

Ağ-DGPS

50.00 TL

Aylık

375.00 TL

Yıllık

Statik Veri

RINEX 1 Sn*

0.50 TL

İstasyon / Saat

RINEX 30 Sn

Web Üzerinden Ücretsiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1 saniyelik statik veri kullanımında Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere, ilgili kurum üst yöneticisi tarafından imzalı resmi yazı ile başvurulması halinde %75 indirim uygulanacaktır.

* TUSAGA-Aktif Ağ-RTK hizmetinin eğitim kurumlarınca eğitim alanlarında ücretsiz kullanımlarına imkan sağlamak amacıyla; Üniversiteler ve Meslek Liselerinin talep etmesi ve eğitim alanları konum bilgileri ile irtibat personeli bilgilerini resmi yazı ile TKGM Harita Dairesi Başkanlığına bildirmesi halinde, talep eden eğitim kurumlarına sadece eğitim alanlarında geçerli olmak üzere ücretsiz RTK kullanımının sağlanmasına TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulunun 19.10.2017 tarihli 38 nolu toplantısında karar verilmiş ve TKGM’nin 05/03/2018 tarihli ve 2411368 sayılı yazısı ile eğitim kurumlarına duyurulmuştur.

TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için yapılan ödemelerde KDV dâhildir.

Damga Vergisi Kanunu gereğince, kamu kurumları birbirleri ile yaptıkları alışverişlerde damga vergisinden muaf değildirler. TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için, kamu kurumları tarafından yapılan ödemelerde Damga Vergisi dâhil değildir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri kullanarak arazide gerçek zamanlı ölçü yapılması için; GNSS alıcısı kontrol ünitesi ölçü ayarlarına girilecek olan, TUSAGA-Aktif Sistemi verilerinin yayınlandığı IP adresi ve Port Numarası, TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile internet bağlantı şeklinizin bilgisine ihtiyacınız vardır.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri 212.156.70.42 IP adresi ve 2101 Port Numarası üzerinden yayınlanmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi jeodezi projesi olduğu kadar aynı zamanda bir iletişim projesidir. TUSAGA-Aktif Sistemi veri iletişim modelinde; TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarında toplanan saniyelik veriler kesintisiz olarak VPN ağı üzerinden Kontrol Merkezine iletilmektedir. TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcıları da GSM data hatları ile kontrol merkeziyle bağlantı kurmakta ve gerçek zamanlı düzeltme verisi almaktadırlar.

TUSAGA-Aktif Sistemi performansı çalışma yapılan bölgedeki küresel konum belirleme uydularının geometrik durumuna ve iletişim altyapısı verimliliğine doğrudan bağımlıdır. TUSAGA-Aktif Sistemi ile arazide çalışma esnasında kullanıcılar en az 5 adet GNSS uydusundan gelen verileri değerlendirerek, mutlak konumunu doğru olarak belirlemeli ve alıcılarında bulunan GSM data SIM kartının internet altyapısı üzerinden TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi ile kesintisiz iletişim kurmalıdır. Dolayısıyla TUSAGA-Aktif Sisteminden gerçek zamanlı cm hassasiyetinde konum bilgisi elde edilebilmesi için 2 önemli kriter bulunmaktadır. Birincisi en az 5 adet GNSS uydusundan veri alınarak yaklaşık konum bilgisinin belirlenebilmesi ve ikincisi GNSS alıcılarında bulunan GPRS modem ve SIM kart ile internet üzerinden kontrol merkezine bağlanılarak gerçek zamanlı düzeltme verisinin alınabilmesidir. Kullanıcıların sistemden etkin ve verimli olarak yararlanması ölçü anına ilişkin uydu geometrisi durumu ile iletişim modelinin kesintisiz ve sürekli olarak devam etmesine bağımlı olup, GNSS ile konum belirleme tekniği ile yapılan ölçülerde bu iki önemli kriter aynı anda gerçekleştirilemediği sürece TUSAGA-Aktif Sisteminden performans alınamayacaktır.

Ayrıca; ülkemizde özellikle sınır bölgelerinde güvenliğin özel önem arz ettiği lokasyonlarda; sinyal bozucu (jammer) etkilerin ve SIM kartların internet kapsama alanının ve gücünde yaşanan kısıtların, TUSAGA-Aktif Sistemi ile yapılan ölçülerde performans kaybı yaşanmasına neden olacağı unutulmamalıdır. 

Uydu bazlı konum belirleme tekniği basit anlamda uzayda yapılan bir geriden kestirme hesabı olarak açıklanabilir. Ölçü yapılan noktaya kurulan GNSS alıcısının konumu, konumları bilinen küresel konumlama uydularından gelen uydu verilerinin değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. Uydu sinyalleri alıcıya ulaşıncaya kadar İyonosfer ve Troposfer başta olmak üzere çeşitli atmosferik tabakalardan geçmektedir. Ölçü anına ilişkin hassas koordinatın belirlenebilmesi için atmosferik etkilerin modellenmesi gerekmektedir.

Klasik RTK ölçülerinde atmosferik modelleme koordinatı bilinen noktaya kurulan referans alıcısında tek noktadan hesaplanmakta ve gezici alıcılara düzeltme verisi olarak gönderilmektedir. Referans alıcı ile gezici alıcıların aynı atmosferik şartlardan geçtiğinin kabul edilerek aynı atmosferik modellemelerin kullanılmasından dolayı, referans alıcı ile gezici alıcılar arasındaki mesafe Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)’nde en fazla 5 km olarak belirlenmiştir. TUSAGA-Aktif Sisteminde atmosferik modellemeler TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarından gelen veriler ile hesaplanmakta ve kullanıcılara Ağ-RTK Düzeltme Verisi olarak yayınlanmaktadır.

Klasik RTK ölçüleri haberleşme modelinde, referans alıcısı ile gezici alıcılar arasında tek yönlü haberleşme gerçekleşmektedir. Referans noktasında hesaplanan düzeltme verisi gezici alıcılara gönderilmekte ve gezici alıcılar tarafından alınmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi veri iletişim modelinde, gezici alıcılar ile Sabit Referans noktaları arasında herhangi bir haberleşme olmamakta, gezici alıcılar düzeltme verilerini TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezinden almaktadır. Kontrol Merkezi ile gezici alıcılar arasında çift yönlü haberleşme modeli mevcuttur. Gezici alıcılar uydulardan hesapladığı yaklaşık konumunu Kontrol Merkezine göndermekte ve Kontrol Merkezinden o bölge için hesaplanan ve gönderilen Ağ-RTK Düzeltme Verilerini almaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezinde hesaplanan Ağ-RTK Düzeltme Parametreleri; arazide ölçü yapan kullanıcıların GNSS alıcılarına, internet üzerinden kurulacak veri iletişim altyapısı üzerinden gönderilmektedir. Dolayısıyla arazide ölçü anında internet altyapısında sıkıntı yaşayan ve Kontrol Merkezi ile iletişim kuramayan GNSS alıcılarının TUSAGA-Aktif Sistemi ile Gerçek Zamanlı Ölçü yapması mümkün değildir.

TUSAGA-Aktif Sistemi ile kullanıcıların GNSS alıcıları arasındaki iletişim; genel olarak GNSS alıcılarında bulunan GPRS modem ve data SIM kartları üzerinden yapılmaktadır. Ölçünün performansı tamamen GSM operatörünün internet altyapısı performansına bağlı olmakta ve GSM operatörü kapsamı alanı dışında kalan alanlarda yapılan TUSAGA-Aktif Sistemi ile Gerçek Zamanlı Ölçülerde sıkıntı yaşanmaktadır.

Uydu üzerinden internet iletişimi son yıllarda gelişmiş ve uydu interneti için kullanılan uydu modemleri taşınabilir boyutlarda üretilmektedir. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlayan uydu modemleri ve internet hizmetleri, GSM operatörü kapsamı alanı dışında kalan alanlarda, TUSAGA-Aktif Sistemi ile Gerçek Zamanlı Ölçüler için kullanılabilecektir.

 • TUSAGA-Aktif Sisteminde tanımlı kullanıcı adınız ile şifrenizin doğruluğu ve kullanım süresi kontrol edilmelidir. TUSAGA-Aktif Sistemi web portalına (www.tusaga-aktif.gov.tr) elektronik posta (e-posta) adresi ve şifreniz ile giriş yaparak tanımlı alıcılar listesinden üzerinize kayıtlı bulunan GNSS alıcılarınıza ait kullanıcı adı, şifre ve kullanım sürelerini kontrol edebilirsiniz.
 • Ölçü anında GNSS uydu geometri durumu kontrol edilmeli ve en az 5 (beş) adet geometrisi uygun uydulardan mutlak konumun belirlendiğinden emin olunmalıdır.
 • Ölçü anında GNSS alıcınız ile TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi arasındaki veri iletişimini sağlamak için kullandığınız GSM data hattınızın aktif durumda olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Ölçü anında GNSS alıcınız ile TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi arasındaki veri iletişimini sağlamak için kullandığınız GSM operatörünün, internet erişimi ve kapsama alanı kontrol edilmelidir.
 • Uydu geometrisinin uygun, GSM data hattınızın internet erişimine açık ve kapsama alanı kontrollerinizden sonra, ölçü anında kullanılan GNSS alıcısı ve kontrol ünitesinde kullanılan yazılımları güncelleme durumunu kontrol ediniz.
 • Ölçü anında kullanılan GNSS alıcısı kontrol ünitesindeki TUSAGA-Aktif Sistemi IP adresi, port numarası ve internet erişim ayarlarınızı kapsayan ölçü ayarlarınızı kontrol ediniz. GSM data hattınızın PIN kodu girişinin iptal edildiğinden, data hattınızın internet erişim türünün doğru tanımlandığından ve Erişim türü/APN alanına 3G ve üzeri ise “mgb”, 2G ise “internet” veya tarafımızdan APN tüneline dahil edilmişseniz Turkcell operatörü kullanıcıları için “tusagatkgm”, Türk Telekom operatörü kullanıcıları için “tusagaaktif” yazılı olduğundan emin olunuz. TUSAGA-Aktif Sistemi ölçü ayarları ile GNSS alıcısı ve kontrol ünitesi yazılım güncellemeleri için GNSS alıcısı firmanızdan destek alabilirsiniz.
 • Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi kullanarak ölçtüğünüz poligon veya detay noktalarına ilişkin BÖHHBÜY’nde belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak, ölçü anında kullandığınız yatay ve düşey hassasiyet kriterlerinizi kontrol ediniz. Örneğin GNSS alıcısında ölçü ayarlarınızda yatayda 0.010 metre (1 cm.) ve düşeyde 0.030 metre (3 cm.) değerler girilmiş ise, alıcınız TUSAGA-Aktif Ağ-RTK Düzeltme Verisi kullanarak yaptığı gerçek zamanlı ölçüde, bu hassasiyet kriterlerini elde edemedikçe FIX (faz başlangıç belirsizliğinin çözülmesi) olmayacak ve FLOAT görülecektir.
 • Tüm kontrollere rağmen sorun devam ediyor ise TUSAGA-Aktif Sistemi Destek Hattı444 4677 (GNSS) çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz.

TUSAGA-Aktif Sistemi Kontrol Merkezi ile haberleşme modeli sağlanamadığı takdirde TUSAGA-Aktif Sisteminden Gerçek Zamanlı Kinematik Ölçü yapılması mümkün değildir. Bu durumda TUSAGA-Aktif Sistemi statik verileri kullanılarak GNSS statik ölçü yöntemi kullanılabileceği gibi klasik RTK ölçü yöntemi de kullanılabilecektir.

Küresel Uydu Konumlama Tekniği kullanılarak yapılan ölçüler, basit anlamda uzaydan geriden kestirme yöntemi ile ölçü yapılan noktanın koordinatlarının belirlenmesidir. Küresel Uydu Konumlama Tekniği ile konum belirleme yöntemlerinde, atmosferik hatalar başta olmak üzere Sinyal Yansıma (Multipath) Etkisi, Alıcı Anteni Faz Merkezi Hatası, Seçimli Doğruluk Erişimi, Taşıyıcı Dalga Faz Belirsizliği gibi hata kaynakları mevcuttur. Bu hatalar, hesaplamalarda kullanılan modellemeler ile ölçü anında kullanılan donanımlar yardımıyla giderilmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri kullanılarak yapılan ölçülerde ise uydu geometrisinin yanında veri iletişim modeli de ölçü sonucunu doğrudan etkilemektedir.

Klasik ölçü yöntemleri ile yapılan ölçülerde dahi ölçüm süreçlerinin kontrol edilmesi prensibine dayalı meslek disiplinimizde; GNSS, TUSAGA-Aktif Sistemi vb. ile yapılan ölçü ve hesaplamalarda da ölçü ve hesap süreçleri kontrol edilmelidir. Ölçü ve hesap süreçlerindeki hata miktarlarının mevzuat ile belirlenen yanılma sınırlarının içerisinde kalıp kalmadığı irdelenmelidir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri kullanılarak yapılan Gerçek Zamanlı Kinematik ölçülerde; ölçü anına ilişkin hassasiyet değerlerinin irdelenmesi (GDOP, PDOP, HDOP, VDOP, TDOP, RMS vb.), farklı zamanlarda ölçü tekrarı, daha önce koordinatı belirlenmiş noktada ölçü yapılması vb. tekniklerle pratik ölçü anına ilişkin kontroller yapılabilir (Geometric Dilution of Precision (GDOP) uydu geometrisinin hesaplanan nokta koordinatlarına ve alıcı saatinin koordinatlara etkisini, Position Dilution of Precision (PDOP) uydu geometrisinin hesaplanan yatay ve düşey koordinatlara etkisini, Horizontal Dilution of Precision (HDOP) uydu geometrisinin hesaplanan yatay koordinatlara etkisini, Vertical Dilution of Precision (VDOP) uydu geometrisinin hesaplanan nokta yüksekliğine etkisini, Time Dilution of Precision (TDOP) uydu geometrisinin zaman bilgisine etkisini ve Root Mean Square (RMS)  ölçü anına ilişkin karesel ortalama hata değerini ifade etmektedir).

Çeşitli kamu/tüzel kurum ve kuruluşlarınca kurulan Sabit GNSS Ağları, BÖHHBÜY gereğince HGM’ye kontrol ettirilerek Sabit GNSS Ağı Noktalarına ilişkin onay belgeleri iki yılda bir alınmalıdır.

HGM’ce düzenlenen kontrol sonuç raporlarında; Sabit GNSS İstasyon Noktalarına ilişkin uydu görünürlük durumları, zaman serileri ile koordinat ve hız bilgilerinin kontrol edildiği ve noktaların BÖHHBÜY kapsamında kullanılabileceği kanaatine varıldığı belirtilen Sabit GNSS Ağı Noktaları; BÖHHBÜY’nde belirtilen kriterler dahilinde tek noktadan Gerçek Zamanlı Kinematik ölçüler kapsamında 5 km. mesafeyi geçmeyecek şekilde kullanılabilecektir.

APN (Access Point Name),  GPRS, Edge ve 3G gibi mobil iletişim altyapısı üzerinde kurumlara sanal özel ağ kurulmasını sağlayan teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde sadece izin verilen kullanıcıların girebildiği kurumlara özel ağlar tesis etmek mümkün olmaktadır. Mobil servis sağlayıcılar APN servisini kullanan her bir firma için ayrı bir özel ağ oluşturur ve sadece ilgili kurum tarafından yetkilendirilen kullanıcılar bu ağa erişebilir. İzin verilmeyen cihazlar bu ağa dahil olamazlar.

TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında Turkcell ve Türk Telekom GSM operatörleri tarafından kullanıcılarına yönelik APN tüneli hizmeti tanımlanmıştır.

TUSAGA-Aktif Sisteminden kesintisiz ve gecikmesiz veri alışverişini sağlamak amacıyla; Turkcell ve Türk Telekom GSM Operatörleri tarafından APN tüneli kurulmuş ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

APN tüneline dahil olmak için; Turkcell ve Türk Telekom GSM Operatörlerini kullanan TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının APN tüneline katılmasını istedikleri data SIM kart numaralarını destek@tusaga-aktif.gov.tr e-posta adresine bildirmeleri yeterlidir.

APN Tüneline dahil olmayan kullanıcılar TUSAGA-Aktif Sisteminden RTK düzeltme verilerini alabilmektedir. Ancak, APN Tüneline üye değilseniz, TUSAGA-Aktif Sisteminden aldığınız RTK düzeltmelerinin kesintiye uğraması ve veri gecikmesi durumlarını yaşayabileceğinizi bilmeniz gerekmektedir.

Herhangi bir GSM operatörüne ait, internet erişimine açık data SIM karta sahip olmak, TUSAGA-Aktif Sistemi RTK düzeltme verilerini alabilmek için yeterlidir.

TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarından gelen her bir saniyelik veriler, Kontrol Merkezinde değerlendirilerek hesaplanan gerçek zamanlı Ağ-RTK Düzeltme Verileri; kullanıcılara VRSRTCM3.1, VRSCMRP, RTCM3Net, FKP_ RTCM31 ve DGPSNet olmak üzere uluslararası standartlarda yayınlanmaktadır. 

Ağ-RTK Düzeltme Verilerinin tamamı, RTCM (The Radio Technical Commission for Maritime Services) Komitesi tarafından standartları belirlenen; VRS (Virtual Reference Station), FKP (Flachen Korrectur Parameter),  ve MAC (Master Auxiliary) teknikleri kullanılarak NTRIP protokolü gereğince yayınlanmaktadır.

 

 • VRS tekniği ile tüm ağdan hesaplanmış ve hatalardan ayıklanmış, her bir kullanıcıya özel, kullanıcı ile birlikte hareket eden sanal bir referans istasyonu üzerinden düzeltme verisi yayınlanır.

 

b1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • FKP tekniği ile tüm ağdan hesaplanmış, her bir kullanıcıya özel, kullanıcı konumuna en yakın referans istasyonu esas alınarak düzeltme verisi yayınlanır ve referanstan uzaklaştıkça konum hassasiyeti azalabilir.

 

b2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MAC tekniği ile etrafındaki referans istasyonlardan gelen veri, gezicinin kontrol ünitesinde hesaplanır. Bu nedenle çok güçlü kontrol ünitesi gerektirdiği gibi, gelen veri miktarı çok fazla olduğundan kullanıcıya maliyeti yüksektir ve hassasiyet süreye bağlı olarak değişir.

 

b3.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUSAGA-Aktif Sisteminde; VRS düzeltme bilgileri RTCM 3.1 ve CMRP, FKP (SAPOS) düzeltme bilgileri RTCM 3.1, MAC düzeltme bilgileri RTCM 3NET standardında ve DGPS düzeltme bilgileri ise RTCM 2.1 standardında yayınlamakta ve hesaplamalarda GPS ve GLONASS uydu sistemleri verileri kullanılmaktadır.

Diferansiyel GPS (DGPS) yönteminde temel prensip, Navstar/GNSS uydu sinyalleri yardımıyla konumu bilinen referans noktasında hesaplanan anlık düzeltme değerleri ile gezici alıcılardaki konumun iyileştirilmesidir. DGPS Yönteminin esası kod ölçülerine dayanmaktadır. GPS uygulamalarında çok duyarlı konum belirlenmesine ihtiyaç duyulmaması halinde, kod ölçülerinden yararlanılarak koordinatı bilinen sabit noktaya göre gezici alıcının koordinatları belirlenmektedir. Toplanan eşzamanlı kod ölçülerinin değerlendirilmesiyle ancak bir kaç m. konum duyarlığı elde edilebilmektedir.

Gezici alıcıların koordinatları; TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK düzeltme verileri kullanılarak yapılacak ölçüler ile santimetre hassasiyetinde belirlenebilirken, TUSAGA-Aktif Sistemi DGPS düzeltme verileri kullanılarak yapılacak ölçüler ile metre altı hassasiyetinde belirlenebilmektedir.

26.06.2018 tarihli BÖHHBÜY ve TKGM tarafından yürürlüğe koyulan 2010/11 Sayılı "Kadastral Harita Üretimi Ve Kontrolü" Genelgesi kapsamında; TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK düzeltme verileri kullanılarak, poligon ve detay noktaları üretilebilir.

26.06.2018 tarihli BÖHHBÜY ve TKGM tarafından yürürlüğe koyulan 2010/11 Sayılı "Kadastral Harita Üretimi Ve Kontrolü" Genelgesi kapsamında; TUSAGA-Aktif Sistemi Statik verileri kullanılarak, mesafeden bağımsız olarak ve nokta hiyerarşisine bağlı kalmaksızın her dereceden Yer Kontrol Noktası (YKN) üretilebilir.

TUSAGA-Aktif sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verileri GRS80 elipsoidi ITRF96 datumu 2005.00 referans epoğundayayınlanmaktadır. 

Ülkemizde günümüze kadar 1998.00, 2000.45 ve 2005.00 referans epoklarında haritalar üretilmiştir. 2005.00 referans epoğunda üretilen haritalara ilişkin değerler hiçbir epok öteleme hesabı yapmadan direkt olarak kullanılabilecekken, 1998.00 ve 2000.45 referans epoklarında üretilen haritalara ilişkin değerlerin Kartezyen Koordinat Değerleri 2005.00 referans epoğuna ötelenerek kullanılır.

1998.00 referans epoğunda üretilen haritalara ilişkin değerlerin kullanımı için epok öteleme hesabı X(2005.00)= X(1998.00)+ 7*Vxeşitliği ile

2000.45 referans epoğunda üretilen haritalara ilişkin değerlerin kullanımı için epok öteleme hesabıX(2005.00) = X(2000.45)+ 4.55*Vxeşitliği ile yapılır. 

Aynı hesaplamalar Yve ZKartezyen Koordinat Değerleri içinde yapılır.

TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK düzeltme verileri ITRF96 datumunda ve 2005.00 referans epoğunda yayınlandığından; günümüze kadar ED50 datumunda üretilmiş olan haritalardaki değerlerin TUSAGA-Aktif sistemi ile kullanılabilmesi için ED50 - ITRF96 datumları arasındaki dönüşüm parametresinin belirlenmesi gerekmektedir. Dönüşüm  parametresinin sadece matematiksel bir öteleme olduğu ve veri kalitesinin dönüşüm parametresi kalitesinden çok, dönüşüme giren verinin kalitesine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla ED50 datumunda üretilmiş olan haritalardaki değerlerin dönüşüm parametresi kullanılarak TUSAGA-Aktif Sisteminden faydalanılması için en önemli şart, pafta zemin uyuşumunun tam olması ve orijinal verinin kaliteli olması gerekliliğidir.

GNSS ölçü teknikleri veya TUSAGA-Aktif Sistemi ile yapılan ölçüler sonucunda elde edilen yükseklik elipsoid yüksekliğidir. Elipsoid yüzeyinden elipsoid normali boyunca ölçü noktasına olan yükseklik elipsoid yüksekliğidir (h) ve referans yüzeyi olarak kabul edilen elipsoid yüzeyine göre değişen matematiksel bir değerdir. Bu nedenle, GNSS ile belirlenen elipsoidal yükseklikler, ölçü noktasının gerçek ve anlamlı yükseklik değeri olan ve jeoid yüzeyinden hesaplanan Ortometrik yüksekliğe (H) dönüştürülmelidir. Ortometrik yüksekliklerin bulunabilmesi için elipsoid yüzeyi ile fiziksel yeryüzü arasında bir geçiş yüzeyinin dolayısıyla jeoid ondülasyon değerinin (N) tanımlanması gerekmektedir. Jeoid ondülasyon değerinin tanımlanması; BÖHHBÜY’de belirtildiği üzere Lokal Jeoid oluşturulması veya mevcut ülke güncel jeoid yüzeyinin (TGxx) iyileştirilmesi yöntemlerinden biri ile yapılmaktadır.

Jeoid ondülasyon değeri (N); 2018 yılından itibaren TUSAGA-Aktif Sistemi üzerinden 3 kısım halinde,

 • DOĞU_TG03_BROADCASTRTCM (38000’00”-45000’00”)
 • ORTA_TG03_BROADCASTRTCM (31000’00”-39000’00”)
 • BATI_TG03_BROADCASTRTCM (25030’00”-32000’00”)

kullanıcılara test amaçlı olarak sunulmaktadır. TUSAGA-Aktif Sistemi üzerinden sunulan N değeri tamamen test amaçlı olup, ölçü noktasına ilişkin N jeoid ondülasyon değeri BÖHHBÜY’de belirtilen ve yukarıda açıklanan yöntemlerden biri ile belirlenmelidir.

Statik hesaplamalar, TUSAGA-Aktif Sistemi Sabit GNSS İstasyonları RINEX verileri kullanılarak, BÖHHBÜY 23 ncü maddesi gereğince belirlenen kriterler dahilinde yapılır. Hesaplamalarda dayanak noktası olarak kullanılacak olan TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarının hesap gününe ait 30 saniye epok aralığındaki RINEX dataları (TUSAGA-Aktif Web Portalından (www.tusaga-aktif.gov.trücretsiz olarak yayınlanmaktadır) ve hesap gününe ait hassas yörünge (efemeris) bilgileri (IGS, SOPAC vb. web sitelerinde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır) temin edilir. TUSAGA-Aktif Sabit İstasyonlarına ait referans epoğu koordinatları ile Yıllık Hız Değişim Vektörleri (Hız Değerleri) kullanılarak, hesaplamalarda dayanak noktası olarak kullanılacak olan TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarının ölçü epoğu koordinatları hesaplanır. TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarının ölçü epoğu koordinatları değişmez alınarak yapılacak dayalı dengeleme hesabı ile yeni üretilen YKN’lerin ölçü epoğu koordinatları belirlenir. TUSAGA-Aktif/TUTGA (Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı) Noktalarının güncel hız değerleri kullanılarak yapılacak enterpolasyon hesabı ile yeni üretilen YKN’lerin referans epok koordinatları ve Yıllık Hız Değişim Vektörleri hesaplanır.

Hesaplamalarda dayanak noktası olarak kullanılacak olan TUTGA Noktaları ve varsa onaylı C1 derece Yer Kontrol Noktaları hız vektörleri yardımıyla ölçü epoğuna ötelenir. Dayanak noktalarının ölçü epok koordinatları değişmez alınarak yapılacak dayalı dengeleme hesabı ile yeni üretilen C1 ve C2 derece YKNlerin ölçü epoğu koordinatları elde edilir. TUTGA Noktalarının güncel hız değerleri kullanılarak yapılacak enterpolasyon hesabı ile yeni üretilen C1 ve C2 derece YKNlerin yıllık hız değişim vektörleri ve referans epok koordinatları hesaplanır. 

TUTGA, C1 ve C2 derece Yer Kontrol Noktalarının referans epok koordinatları değişmez alınarak yapılacak dayalı dengeleme hesabı ile yeni üretilen C3 derece YKNlerin referans epok koordinatları belirlenir. TUTGA Noktalarının güncel hız değerleri kullanılarak yapılacak enterpolasyon hesabı ile C3 derece YKNlerin yıllık hız değişim vektörleri elde edilir.

TUTGA, C1, C2 ve C3 derece Yer Kontrol Noktalarının referans epok koordinatları değişmez alınarak yeni üretilen Poligon Noktalarının referans epok koordinatları belirlenir. Poligon Noktaları için yıllık hız değişim vektörlerinin belirlenmesine gerek yoktur.

TUSAGA-AKTİF SİSTEMİ KULLANICI İŞLEMLERİ için aşağıdaki sekmelere bakınız.

Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi kullanıcı işlemleri, kullanıcı bilgilendirmeleri, sistem ürünleri satışı, kullanıcı takibi ve sorgulama işlemleri ile ilgili süreçler; kullanıcılar tarafından TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı ile üzerinden otomatik olarak yürütülmektedir. 

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı 01.01.2019 tarihinden itibaren www.tusaga-aktif.gov.tr internet adresi üzerinden kullanıcılara hizmet vermektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemine kayıt olarak sistem ürünlerinden faydalanmak isteyen kullanıcıların, öncelikli olarak kullanıcı işlemlerinin otomatik olarak yürütüldüğü TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına kayıt olması zorunludur.

Kullanıcılar TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı üzerinden; profil bilgilerini güncelleme, Global Navigation Satellite System (GNSS) alıcısı ekleme, GNSS alıcılarına ait TUSAGA-Aktif Sistemine giriş kullanıcı adı ve şifresi alma, GNSS alıcılarına ait kullanıcı adı ve şifreleri ile kullanım geçerlilik sürelerini görüntüleme, kullanım süreleri biten GNSS alıcıları için ödemelerini yaparak kullanım sürelerini uzatma, geçmişe dönük sipariş bilgilerini görüntüleme,  GNSS alıcılarının TUSAGA-Aktif Sistemi üzerinden çalışmalarını gerçek zamanlı ve geriye dönük takip edebilme ve performanslarını görüntüleyerek çalışma raporlarını alabilme ve TUSAGA-Aktif Sabit GNSS İstasyonlarına ait 1 saniye ve 30 saniye zaman aralıklı RINEX verilerini alabilme gibi kullanıcı işlemlerini otomatik olarak yerine getirebilmektedir.

Kullanıcılar, TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına; ana sayfada “Üye Ol” başlığı altındaki sekmeden işlem adımlarını izleyerek, istenen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurarak, belirledikleri elektronik posta (e-posta) adresleri ve şifreleri ile üye olabilmektedir. Üyelik işlemleri hakkında detaylı bilgi ana sayfadaki “Nasıl Üye Olunur?”  başlığı altında verilmiştir.

Üyelik esnasında kullanıcıların bilgilerini doğru ve eksiksiz girmesi ile girilen bilgilerini güncel tutması çok önemlidir. Web portalı üzerinden yürütülen; firma yetkilisinin belirlenmesi, gerektiğinde sistem yetkilileri tarafından kullanıcıya ulaşılarak iletişim sağlanması, toplu mesajlar (SMS) ile yapılan bilgilendirmelerin kullanıcılara ulaşması, alınan sistem ürünleri karşılığında fatura düzenlenmesi ve düzenlenen faturanın kullanıcı adresine gönderilmesi işlemleri başta olmak üzere birçok kullanıcı işlemleri bu bilgiler doğrultusunda yürütülmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı ana sayfasında “? (Yardım)” menüsü üzerinden yazılı doküman veya videolu anlatım ile web portalının kullanımı hakkında yardım alınabilmektedir.

Kullanıcılar tarafından otomatik olarak yürütülen kullanıcı işlemlerinin yerine getirildiği TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş aşamasında ve kullanıcılar ile kurulacak iletişim modelinde e-posta adresleri kullanılacağından, e-posta adresinizin ilk kayıt esnasında sisteme doğru girilmesi önem arz etmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş e-posta adresinin değişikliği için, 444 4677 (GNSS) TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Destek Hattı ile irtibata geçilmelidir. Güvenlik sorularının cevaplanması ile birlikte sistem yöneticisi tarafından kullanıcıların e-posta adresi değiştirilecek ve değiştirilen e-posta adresine gönderilecek şifre oluşturma linki ile kullanıcılar yeni şifrelerini oluşturulabileceklerdir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş şifresinin değişikliği için, web portalı sayfanızda sağ üst köşede bulunan  görseli altından “Şifremi Değiştir” sekmesi ile kullanıcılar şifrelerini değiştirebileceklerdir.

TUSAGA-Aktif Sistemine kayıtlı bulunan kamu/özel kurum ve kuruluşlarının yetkili kullanıcı değişikliği talebi, ilgili kurum/kuruluş tarafından resmi yazı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’na bildirilmelidir. Bahse konu yazı ile yetkili personel değişikliği talebi, yeni yetkilendirilen kişinin irtibat bilgileri ve önceki personelin yetkisinin devam edip etmeyeceği hususu bildirilmeli ayrıca yazı ekinde yeni belirlenmiş yetkili tarafından imzalanmış TUSAGA-Aktif Kullanıcı Sözleşmesi gönderilmelidir.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına kayıt işlemini gerçekleştiren kullanıcılar; TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında kullanacağı GNSS alıcılarını, “Alıcılar” sekmesinde bulunan “Yeni Alıcı” sekmesini tıklayarak ve istenilen bilgileri girerek ekleyecektir.

Kullanıcılar web portalına kayıt olup GNSS alıcılarını ekledikten sonra, TUSAGA-Aktif Sisteminde kullanacağı GNSS alıcıları için; “Yeni Sipariş” sekmesinden kullanacağı zaman dilimine (Aylık veya Yıllık) göre siparişini ve ödemesini tamamlayarak kullanıcı adı ve şifrelerini edinebilirler.

TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş yaparak, “Alıcılar” sekmesi içerisinde; adınıza tanımlanmış olan GNSS alıcılarına ait TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcı adı ve şifreleriniz ile kullanım sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

Kullanıcılar TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalına giriş yaparak, adlarına tanımlanmış olan GNSS alıcılarının gerçek zamanlı kullanımı ile geçmişe dönük kullanım durum raporlarını “Iscope” sekmesi üzerinden takip edebilmektedirler.

Kullanıcılar adlarına tanımlanmış olan GNSS alıcılarının canlı kullanımlarını “Iscope” sekmesinde gerçek zamanlı görebiliyorken, geçmişe dönük kullanımlarını “Iscope” sekmesi altında açılan “Geçmiş Alıcı Konumları” sekmesinden görebilmektedirler.

GNSS alıcılarının geçmişe dönük sorgulamaları sistem performansını düşürmemek amacıyla saat 15.00’dan sorgulanabilmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının Gerçek Zamanlı Ağ Düzeltme (RTK ve DGPS) ürünlerini kullanmaları için tanımlanmış olan kullanıcı adları değişmemektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının Gerçek Zamanlı Ağ Düzeltme (RTK ve DGPS) ürünlerini kullanmaları için tanımlanmış olan şifreleri için değişiklik taleplerini 444 4677 (GNSS) TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Destek Hattına bildirmeleri gerekmektedir. Sistem yöneticileri tarafından şifre değişiklik talebi değerlendirilerek sonucundan bilgi vermek üzere kullanıcı ile irtibata geçilecektir.

TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının Gerçek Zamanlı Ağ-RTK Düzeltme (RTK ve DGPS) verilerini internet üzerinden almak amacıyla kullandıkları Data SIM Kartları numaralarını TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı üzerinden “Alıcılar” – “İşlemler” – “Düzenle” komutlarını yerine getirerek değiştirilebilmektedir. Data hattı numaralarında yapılacak değişiklikler kullanıcılara ek bir maliyet getirmemektedir.

Hayır. TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı üzerinden siparişler ve ödemeler sonucunda gerçekleştirilen süre uzatımı işlemleri sonucunda kullanıcı adı ve şifresi değişmez.

TUSAGA-Aktif Sistemi’nden coğrafi konum bilgisine ihtiyaç duyan tüm meslek disiplinleri faydalanabilmektedir. 

Kullanıcılar ilk kayıt esnasında; Lisanslı Harita Kadastro Bürosu (LİHKAB), Üniversite, Kamu Kurumu, Belediye, Özel Sektör (Şahıs) ve Özel Sektör (LTD/AŞ) sektörlerinden birini seçerek sektörel bazda Kullanıcı adlarını belirlemektedirler.

TUSAGA-Aktif Sistemi’ne ilk kayıt esnasında, kullanıcıların web portalında sunulan sadece “TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi”ni doldurarak bir defaya mahsus olmak üzere TKGM Harita Dairesi Başkanlığı’na göndermesi yeterlidir.

Sözleşme kullanıcılar tarafından 2 (iki) nüsha olarak doldurulur, her bir sayfası paraflanır ve son sayfası kaşelenerek imzalanır. İmzalanan sözleşme TKGM Harita Dairesi Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı 648. Cad. No:53/E 06550 Oran Sitesi/Çankaya/ANKARA adresine gönderilir. 2 (iki) nüsha halinde gönderilen sözleşmeler TKGM yetkililerince de imzalanarak, tek nüshası kullanıcıların adreslerine gönderilir. Tek nüsha halinde gönderilen sözleşmeler TKGM yetkililerince de imzalanarak kullanıcı dosyasında arşivlenir, tekrar kullanıcıya gönderilmez.

Sisteme kayıt başvuruları bireysel olarak değil kamu kurum ve kuruluşları adına yapılıyor ise kamu kurum ve kuruluşundan alınmış yetki belgeside Sözleşme ekinde TKGM’ye gönderilir. 

UYARI:“TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi” 15 (onbeş) gün içerisinde TKGM Harita Dairesi Başkanlığı’na gönderilmeyen kullanıcıların kaydı sözleşme ulaşıncaya kadar dondurulacaktır.

Hayır. TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi; sadece bir kez sisteme ilk kayıt esnasında kullanıcılar tarafından doldurarak TKGM Harita Dairesi Başkanlığı’na gönderilecektir.

Kullanıcılar tarafından web portalı üzerinden gerçekleştirilecek olan data hattı numarası değiştirme, GNSS alıcısı ekleme/değiştirme, RTK hizmet süresi uzatımı, sistem ürünlerinden yararlanma, sistem ürünü siparişi verme vb. kullanıcı işlemleri için ayrıca sözleşme doldurulmasına ve TKGM’ye gönderilmesine gerek yoktur.

TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcılarının ilk kayıt esnasında istenilen TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi dışında herhangi bir evrak göndermelerine gerek yoktur.

TUSAGA-Aktif Sistemi ile kullanıcılara, arazide gerçek zamanlı ölçü esnasında kullanılan Ağ-RTK Düzeltme verileri ile Sabit GNSS İstasyonlarına ait RINEX veriler sunulmaktadır.

Sunulan ürünlerin içeriği ile ilgili bilgiler, TUSAGA-Aktif Sistemi Teknik Konularına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde verilmiştir.

TUSAGA-Aktif Sisteminin işletilmesi ile ilgili giderlerin (iletişim, donanım ve yazılım güncelleme vb.) karşılanması amacıyla, sistem kapsamındaki Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi (RTK ya da DGPS) ve 1 saniyelik Rinex veri ürünleri kullanıcılara bedeli karşılığında sunulmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında kullanıcılara sunulan ürünlerin bedelleri, TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulu önerileri doğrultusunda, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Komisyonu (BHİKPK) tarafından her yıl belirlenmekte ve ilan edilmektedir.

15 Haziran 2011 tarihinde belirlenen ve günümüze kadar artırılmadan devam eden sistem ürün bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

HİZMET TÜRÜ

VERİ TÜRÜ

ÜCRETLER (KDV DAHİL)

AÇIKLAMA

İlk Abonelik 

(Giriş Kayıt Bedeli)

-

150.00 TL

Her bir GNSS alıcısı için bir defaya mahsus

Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi

Ağ-RTK

100.00 TL

Aylık

750.00 TL

Yıllık

Ağ-DGPS

50.00 TL

Aylık

375.00 TL

Yıllık

Statik Veri

RINEX 1 Sn*

0.50 TL

İstasyon / Saat

RINEX 30 Sn

Web Üzerinden Ücretsiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 saniyelik statik veri kullanımında Kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere, ilgili kurum üst yöneticisi tarafından imzalı resmi yazı ile başvurulması halinde %75 indirim uygulanacaktır.

TUSAGA-Aktif Ağ-RTK hizmetinin eğitim kurumlarınca eğitim alanlarında ücretsiz kullanımlarına imkan sağlamak amacıyla; Üniversiteler ve Meslek Liselerinin talep etmesi ve eğitim alanları konum bilgileri ile irtibat personeli bilgilerini resmi yazı ile TKGM Harita Dairesi Başkanlığına bildirmesi halinde, talep eden eğitim kurumlarına sadece eğitim alanlarında geçerli olmak üzere ücretsiz RTK kullanımının sağlanmasına TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulunun 19.10.2017 tarihli 38 nolu toplantısında karar verilmiş ve TKGM’nin 05/03/2018 tarihli ve 2411368 sayılı yazısı ile eğitim kurumlarına duyurulmuştur.

TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için yapılan ödemelerde KDV dahildir.

Damga Vergisi Kanunu gereğince, kamu kurumları birbirleri ile yaptıkları alışverişlerde damga vergisinden muaf değildirler. TUSAGA-Aktif Sistemi ürünleri için, kamu kurumları tarafından yapılan ödemelerde Damga Vergisi dahil değildir.

Kullanıcılar tarafından kendi hesaplarına tanımlanan her bir Global Navigation Satellite System (GNSS) alıcısı için verilen ilk siparişte, TUSAGA-Aktif Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi 29’ncu maddesi gereğince;  bir defaya mahsus olmak üzere Giriş Kayıt Bedeli alınmaktadır.

TUSAGA-Aktif Sistemi web portalına kayıtlı olan kullanıcılar, kullanıcı adları olan e-posta adresi ve şifreleri ile giriş yaparak, sistem kapsamında bedeli karşılığında sunulan Gerçek Zamanlı Düzeltme Verisi (RTK ya da DGPS) veya 1 sn. Rinex veri talepleri ürünleri için “Yeni Sipariş” sekmesinden siparişlerini oluşturabilirler.

Kullanıcılara bedeli karşılığında sunulan ürünlerin siparişi esnasında; kullanıcılar tarafından “TUSAGA-Aktif Sistemi Ürün ve Hizmetleri Ön Bilgilendirme Formu” ile “TUSAGA-Aktif Sistemi Ürün ve Hizmetleri Mesafeli Satış Sözleşmesi” doldurulacaktır. Bahse konu form ve sözleşme sadece web ortamında doldurulacak ve çıktı alınarak gönderilmeyecektir.

TUSAGA-Aktif Sistemi özel sektör kullanıcıları; TUSAGA-Aktif Sistemi ürünlerine ilişkin ödemelerini, 01.06.2013 tarihinden itibaren, TUSAGA-Aktif Yürütme Kurulunun 30.04.2013 tarihli ve 15 nolu toplantısında alınan karar gereğince sadece kredi kartı ile yapabilmektedir.

TUSAGA-Aktif Sistemi ürünlerine ilişkin ödemeler, özel sektör kullanıcıları için “Kredi Kartı İle Öde”, kurumlar için “Havale İle Öde” seçenekleri ile yapılmaktadır.

Üniversite, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediye Başkanlıklarına ait TUSAGA-Aktif Sistemi kullanıcıları; ödemelerini TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası TR 4400 0100 1745 0703 8550 5220IBAN nolu hesabına yapacak ve Banka Ödeme Belgelerini (JPEG veya PDF formatında) siparişlerine yükleyecektir.

Zaman aşımı problemi yaşanıyor olabilir. TUSAGA-Aktif Sistemi Web Portalı oturumunuzu kapatıp tekrar açmayı deneyiniz.

Siparişler sayfasında bulunan en son siparişinizi silip, oturumunuzu kapatıp açarak tekrar siparişinizi oluşturunuz.

Siparişler sayfasında aynı anda birden farklı tür de ürün siparişiniz var ise tek tür ürün seçerek siparişinizi veriniz.

Ödeme yaptığınız bankanız ile ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz, bankanızla irtibata geçiniz.

Siparişleriniz ve ödemeleriniz ile ilgili tereddüt yaşamanız halinde; destek@tusaga-aktif.gov.tre-posta adresine kredi kartınızın son 4 rakamını ve ödeme tarihinizi bildiren bir e-posta gönderiniz ve 444 4677 kullanıcı destek hattı ile irtibata geçiniz.