1367 Sayılı "İlk Öğretim ve Eğitim Kanununun Tapu İdarelerini İlgilendiren Maddeleri" Konulu Genelge

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun idaremizi ilgilendiren hükümlerinin tatbikatta yeknesaklığı temin gayesiyle bu konunun yeniden açıklanması lüzumu görülmüştür. 1- Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarile köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların seçimini yapacak komisyonda, 60 ncı madde uyarınca tapu idaresinden de bir memur bulunacaktır. Bu madde gereğince teşkil edilecek komisyona tapu sicil muhafız ve memurlarının bizzat iştirakleri mümkün olmadığı takdirde, bir memurun görevlendirilmesi ve bu maksatla görevlendirilmiş olan memurların harcırahlarının 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57 nci maddesinde belirtildiği üzere, hizmetin teallûk ettiği kurum bütçesinden ödenmesi gerekir.

2- İlk okul ihtiyacına tahsis edilmek üzere komisyon tarafından seçilen Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine ait arazilerin, miktar ve yerini gösteren bir tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığına veya diğer idarelerinin yetkili mercilerine gönderilecektir. Bu makamların tasdiki ile araziler, 62 nci madde gereğince parasız olarak okula tahsis edilecek veokula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar yine aynı madde uyarınca 50 dekardan fazla ve uygulama bahçeleri de 64'üncü maddede belirtildiği üzere iki dekardan az ve on dekardan fazla olmıyacaktır.

Komisyona iştirak eden memurumuz, tahsis edilecek arazinin harita ve krokisini ya bizzat kendisi yapacak veya o bölgede kadastro, tapulama veya tapu teşkilâtı varsa buradan tefrik edilecek bir fen elemanına yaptırılacaktır.

Okul için lüzumlu topraklardan, tahsis yolu ile sağlananlardan aslen senetsiz olanlarının 60 ıncı madde uyarınca teşekkül edecek komisyon tarafından tanzim edilecek rapora istinaden, Devletin senetsiz gayrimenkullerinin tesciline dair olan 1251 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar dairesinde tescil edilip ayrıca 5519 sayılı Kanun uyarınca mahkeme kararı aranılmayacaktır. 1251 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Okul için lüzumlu topraklar tahsis yolu ile sağlanamadığı takdirde ise; 63 üncü maddede belirtildiği üzere gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerden elverişli görülen ve aslen tapuda kayıtlı bulunanlar sahiplerinin rızaları ile satın alınacak, mal sahiplerinin muvafakatlarının alınamaması halinde veya senetsiz ise 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 122 sayılı Kanunla değiştirilen 17 ve 19 uncu maddelerine göre kamulaştırılacaktır.

Tahsis, satınalma veya kamulaştırma yolu ile sağlanan topraklarda, bu topraklar üzerinde yapılacak bina ve tesisler 65 inci madde uyarınca bulundukları yerlere göre, köy veya il tüzel kişiliği adına tescil edilecektir.

Ancak, gayrimenkul hangi yoldan sağlanmışsa (Tahsis, satınalma, kamulaştırma) tescil sırasında da bunlara ait kanun ve genel yazılar hükümleri gözönüne alınacaktır. 3- Gerek tahsis ve gerekse satınalma veya kamulaştırma yolu ile iktisap edilip, 65 inci madde uyarınca bulundukları yerlere göre il veya köy tüzel kişiliği adına tescil edilen topraklarla bu topraklar üzerinde yapılacak bina ve tesislerin Millî Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamıyacağı ve başka hizmetlere tahsis olunamıyacağından aynı kanunun geçici birinci maddesi uyarınca gayrimenkullerin tapu kayıtlarına, Millî Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamıyacağına dair şerh verilecektir.

4- Kanunun 66 ncı maddesinin 2 nci fakrasında ve 76 ncı maddesinin (g) bendinde, paralı veya parasız olarak öğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ veya intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden tüzel ve özel kişiler tarafından bu konuda her nev'i bağış ve vasiyetlerde bunlarla ilgili işlemlerden, resim ve harç alınmıyacağı yazılıdır. Bu açık ifade gereğince tapuya ait tescil vesair işlemler harç ve resimden muaftır. Kanunun neşri tarihinden evvel kesinleşmiş bir mahkeme ilâmına müstenit olmasına rağmen kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak tescil, tashih, ayırma ve tevhit işlemlerinden de harç ve damga resmî alınmayacaktır.

5- Kanunun geçici 1 inci maddesinde bu kanunun yayımından önce yapılmış olan ve 5210 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince köy tüzel kişiliği adına tapuya bağlanmış bulunan köy okulları, arazi ve uygulama bahçelerinden; sonradan belediye teşkil olunan nahiye merkezleriyle köylerden belediyelerce el konulmuş olan okul binaları, sağlık memuru ve öğretmen evleri, uygulama bahçesi ve okul arazisinin özel idare veya köy tüzel kişiliklerine geçeceği yazılı ise de, bu maddede; münhasıran köy tüzel kişilikleri adına tapulu olan gayrimenkuller ele alınmış olup Hazine adına tapulu ve köy okullarına tahsisli bulunan araziye temas edilmemiştir.

Kanunun 89 uncu maddesi, 4274 ve 5129 sayılı Kanunları yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan kanunlarla, şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş bulunan Devlete ait ihtilâfsız toprakların köy tüzel kişilikleri tarafından işletilerek elde edilen geliri okul ihtiyaçlarına sarf olunacaktır. (Mad. 66) Mezkûr kanunlara göre tahsis olunmuş Devlete ait arazi mülkiyetinin özel idare veya köy tüzel kişiliklerine geçeceğine dair kanunda sarih bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, 4274 ve 5129 sayılı Kanunlarla köy okullarına tahsis edilmiş olan Hazineye ait toprakların mülkiyetinin eskisi gibi Hazine uhdesinde kalacağı ve bunların 66. madde uyarınca köy tüzel kişilikleri tarafından işletilerek gelirlerinin okula sarf olunacağı hususunda Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklariyle Genel Müdürlüğümüz mutabakata varmış oldukları cihetle köy okullarına tahsis olunan bu gibi toprakların mülkiyeti Hazine uhdesinde kalacaktır.

Bu itibarla da, 1353 sayılı genelge ile kaldırılmış bulunan 1303 sayılı tamim hükümleri tatbik edilecektir.

1353 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

222 sayılı Kanunun tapu idarelerine ait hükümlerinde yukarıda yazılı olduğu şekilde işlem yapılmasının teminini ve ilişik (.....) adet genel yazının iliniz merkez ve mülhakatına mevcut tapu ve kadastro idarelerine tebliğini rica ederim.

Genel Müdür

İzzet Beltan

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
1367
Kabul Tarihi: 
9 Haziran 1962
Yürürlük Durumu: