1431 Sayılı "Sahtecilik Olaylarına Karşı Alınması Gerekli Tedbirler" Konulu Genelge

İlgi: 6/8/1956 gün ve 121-1-131/1268 sayılı genelge.

Tapu Sicil Muhafızlıklarında yapılan işlemler sırasında meydana gelen bazı sahtecilik olaylarının önlenmesi amacı ile alınması gereken tedbirlerin önerilmesi, Merkez Tapu Komisyonunca alınan 27/3/1975 gün ve 48 sayılı kararın gereği olarak konunun aşağıdaki biçimde açıklanması uygun görülmüştür.

Tapu sicil muhafızlıklarında yapılan işlemler sırasında meydana gelen sahtecilik olaylarının failleri ekseriyetle teşkilatımız görevlileri dışında bu işleri kendilerine meslek edinen ve kötülüklerini iyiniyetli görevlilerin gözlerinden kaçırmasını bilen kimselerdir. Bu kimselerin, bazan da diğer devlet teşkilatındaki görevlilerin iştirakini sağlayarak faaliyet gösterdikleri görülmektedir.

Örgütümüz görevlilerin bu gibi faaliyetlerden uzak ve bu gibi tertiplere karşı uyanık durmaları kıymetimizin güvencesi olduğu unutulmamalıdır.

Karşılaşılabilecek sahtecilik eylemleri, şu suretle özetlenebilir.

1) Devlet görevlileri dışında ve bu gibi işleri kendilerine özgü meslek edinenler tarafından doğrudan doğruya,

2) Devlet görevlileri dışında olmakla beraber örgütümüz dışındaki Devlet kuruluşlarında görevli bulunan kişilerin,

3) Örgütümüz görevlilerinin, sathecilik amacına yönelik olmayan etkinliklerini sağlayarak yapılan sahtecilikler.

4) Teşkilatımız memurlarının sahtecilik olayına katılmaları suretile suç işlelendiği de görülmektedir.

Sahtecilik suçları, teşkilatımız yönünden nevileri itibarile aşağıda belirtilmiştir. A) Sahte veraset belgesi veya ilmühaberle intikal,

B) Sahte veraset belgesi veya ilmühaberle intikal ve satış,

C) Sahte kimlikle satış,

D) Sahte kimlikle ipotek,

E) Sahte vekaletname ile satış,

F) Sahte vekaletname ile ipotek,

G) Sahte veraset senedi veya ilmühaber ve vekaletname ile intikal, satış veya ipotek,

H) Sahte tapu kaydı tesisi,

I) Sahte ipotek belgesi verilmesi, suretile ve daha başka şekillerde vuku bulmaktadır.

Bunların da genellikle;

a) Belgenin tüm olarak sahtecilikle düzenlenmesi,

b) Harf, rakam veya kelime üzerinde oynanarak başka şekle sokulması,

c) Silme, kazıma,

d) İlave,

e) Eskitme, yakma, yırtma,

f) Lekeleme,

şekillerinde icra olunmaktadır.

5) Sahtecilerin bunları yapmak için,

a) Mahkeme mühürü veya hakimin imzasını bir araçla taklit etmekte olduklarını,

b) İlgili dairelerdeki görevlilerin yardımları ile mahkemeye gerçeğe aykırı bilgi verilmesini sağlamak suretile veraset belgesi çıkardıklarını, gözden uzak tutmamak yerinde olur.

6) Tapu Sicil muhafızlıklarında yapılan sahtecilikler dışında, diğerleri tarafından sahte belgelerle tapu dairelerinde işlem yapılmasını önlemek, hiç olmazsa örgütümüz görevlilerini sorumluluktan kurtarmak amacı ile aşağıda sıralanan tedbirlerin alınması zorunlu görülmüştür.

a) Talep sahibinin gerçek kimliğini, nüfus cüzdanı, sicillerimizde mevcut malumat ile karşılaştırıp uygunluğu sağlanmadıkça istemin yerine getirilmemesi,

b) Gerçek hak sahibini saptamak sadece kütük sahifesi veya kayıt (zabıt) defterinde yazılı baba adı, ad ve soyadının karşılaştırılması suretile yapılmamalı, evrak içinde bulunan nüfus cüzdan örneğinde yazılı tüm malumat incelenmelidir. (Yabancıların uyrukluk durumu)

c) Akdi gerektiren işlemlerde düzenlenen resmi senetlere yapıştırılan ilgililere ait fotoğrafların yeni çekilmiş olmalı ve senelerce önce çekilmiş fotoğrafların kabul edilmemelidir.

d) İstem sahibinin tapu dosyasında veya daha önce düzenlenmiş resmi senet olmaması, başka bir belge veya kayıt defterinde de fotoğrafı yapışık bulunmaması halinde, daha önce atılmış bir imzası araştırılmalı ve talep sahibinin imzası ile karşılaştırılmalıdır.

e) Nüfus cüzdanı, veraset senedi ve vekaletnamelerde silinti ve kazıntı olmaması asıl olduğundan, sahteciliklerin büyük bir kısmının mekanik ve kimyasal silme veya kazıntı ve silinti yolu ile yapıldığı gözönüne alınırsa, bu hususta ne kadar dikkatli olmanın önemi anlaşılır.

Bu nedenle, tasdiksiz silinti ve kazıntılar ile kelime, harf veya rakam ilavelerinin bir meşruhatla onanmasını istemek, fazla şüphe çekenler için bu cüzdan için bu cüzdan ve belgeleri veren idare ve mahkemeden sormak ve neticiyi almak selameti muamele noktasından elzemdir.

f) İbraz olunan bir belgenin sıhhati, görülen çelişkilerin izahı veya tavzihi için belgeyi veren mercilere yazılan tezkerelerin, iş sahibine elden verilmemesi, posta ile gönderilmesi ihtiyati bir tedbirdir.

g) Verilen belgeler ile tapu sicillerinde mevcut bilgiler arasında saptanan ve pek basit görülen çelişkiler dahi, belgelerin verildiği mercilerden sorulmaları ve uygun cevap alınmadıkça işlem yapılmamalıdır.

h) Akdi gerektiren tapu işlemlerinde, muhafız ve yetkili kıldığı memur tanıklara tarafların kimlikleri hakkında ayrıntılı sualler tevcih ederek gerektiğinde başka tanık getirilmesi istenmelidir.

ı) Sahtecilerin, tapu sicili muhafızlıklarının alt kademedeki görevlilerinin yardım ve iştiraklerini sağlamak suretile giriştikleri eylemleri önlemek için, tapu sicil muhafızlarının;

i) Mesai saati sonuna doğru yevmiyeyi kapatmadan önce, o gün yapılan tescil, tadil ve terkin işlemlerini gözden geçirmeleri,

j) Harç ve Emlak alım vergisi tahsilat fişlerini, bizzat imzalamaları ve işlemin icrasından önce ilgililerin yatırıp, daireye getirdikleri harç ve vergilere ait tahsilat fişlerinin 2 nci nüshalarındaki vezne alındısı tarih ve numaraları ile yatırılan meblağları kontrol ederek uygunluğunu saptadıktan sonra vezne alındılarını ilgililerine vermeleri,

k) Dairede bulundukları süre içinde, yazışmaları kendilerinin imzalamaları ve işi diğer görevlilere bırakmamaları,

ı) Yazışma evrakının posta ile gönderilmesine özen göstermeleri,

m) Düzenli bir arşiv kurmaları ve olanak el verdiği oranda, defter, sicil ve dosyaların memurlarca gelişigüzel yerinden alınmasını engellemek üzere bu iş için bir arşiv memuru görevlendirmeli, zimmete kayıt karşılığı verilmek suretile akibetinin takip ve tetkiki müteakip yerine konulması sağlanmalı,

n) Tapu sicillerinin aleniyeti ilkesinin uygulamada kötü niyetli kişilerce istismarına meydan verilmemesini sağlamak üzere, bu konuda talepte bulunanların kesin ilgilerini saptamaları ve diğer görevlilere bu yetkiyi hiç bir şekilde vermemeleri,

Gerekli görülmüştür.

Aksine davranış memurları, mali ve cezai mesuliyet altına sokacağından, bu hususlara azami derecede dikkat ve hassasiyet göstermeleri lazımdır.

Bilgilerinizi ve buna göre işlem yapılmak üzere bu genelgeden ilişikte gönderilenlerin tapu ve kadastro örgütlerine dağıtımının sağlanmasını, rica ederim.

Galip Esmer
Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
1431
Kabul Tarihi: 
3 Haziran 1975
Yürürlük Durumu: