1994/13 Sayılı "Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği" Konulu Genelge

ilgi: Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği.

Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği 05.07.1994 gün ve 94/5856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup, 31.08.1994 gün ve 22037 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin Kurumumuzu ilgilendiren hükümleri anahtarları itibariyle aşağıda açıklanmıştır. Yeni yönetmelikte harita, hava fotoğrafı ve harita bilgilerinin gizlilik dereceleri, gelişen uzay teknolojileri ile konum belirleme ve görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler karşısında günün ihtiyaç ve koşullarına göre yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile, önceden "hizmete özel" gizlilik derecesi taşıyan askeri yasak bölgelere isabet etmeyen 1/5000 ölçekli standart topoğrafik haritalar, 1/250 000 ölçekli haritalar, stereoskopik olmayan hava fotoğrafları, "gizli" gizlilik derecesi taşıyan nirengi değerleri "tasnif dışı"; "gizli" gizlilik derecesi taşıyan 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalar ise "hizmete özel" olarak belirlenmiştir.

"Hizmete özel" harita ve harita bilgileri kilitli dolaplarda muhafaza edilir, yeterli kleransa sahip kurye veya PTT servisleri ile taahhütlü olarak gönderilir. Bu bilgiler bilimsel araştırma, ticari yayın ve broşürlere konulamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, bir başka kurum veya kişiye verilemez, kullandırılamaz. Bunlar üzerinde telif ve iktisab hakları saklıdır. Aksi davranışlar gizliliğin ihlali sayılır. Bu tip bilgi ve belgeler kullanılmayacak kadar yıprandığında veya kullanıldığı hizmetin bitiminde, Genel Müdürlüğe bir tutanakla iade edilir.

"Tasnif dışı" gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerin satılması herhangi bir işleme tabi değildir. Müracaat halinde ilgiliye bedeli mukablinde verilir. Hizmete özel gizlilik dereceli harita ve bilgileri; Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve yükseköğrenim kurumları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin bu türdeki ihtiyaçları, istek sahibi kişi ve kuruluşların aşağıda açıklanan mutemet açısından bağlı bulundukları makamlar aracılığıyla gönderecekleri resmi bir talep yazısına istinaden, tesellüm belgesi karşılığında:

a) Bakanlıkların kendi mutemetlerine,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için, bağlı bulundukları Genel Müdürlüğün veya Bakanlığın mutemedine,

c) Belediyeler için, İller Bankası Genel Müdürlüğü mutemedine,

d) Yükseköğrenim kurumları için, bağlı bulundukları üniversitelerin mutemedine,

e) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler için, asgari Genel Müdürlük düzeyindeki ilgili kamu ve kurum ve kuruluşu veya bakanlığın metemedine,

Belirtilen şartlara uygun kullanmak ve hizmet bitiminde iade etmek şartıyla teslim edilir. Teslim sırasında tanzim edilen tesellüm belgesi, ilgili kuruluşun yetkili makamlarınca 15 gün içerisinde tasdik edilerek Genel Müdürlüğe iade edilir.

Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de yapacakları çalışmalar için gerekli hizmete özel bilgi ve belge ihtiyaçları, işleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun uygun görmesi üzerine bedeli karşılığında üretici kurumca karşılanır. Bunlar izinsiz olarak yurtdışına çıkarılamaz.

Harita ve harita bilgilerinin temini için başvurulduğu takdirde, Genel Müdürlük bu talebi 20 gün içinde karşılamakla, herhangi bir nedenle zamanında karşılanamayacak talepler hakkında, bu süre içerisinde talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilere bilgi vermekle yükümlüdür.

Tasnif dışı harita bilgi ve belgelerin kaybı halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile Bakanlar Kurulunun 27.6.1983 gün ve 83/6510 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tesbitia, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Hizmete Özel gizlilik dereceli harita ve harita bilgilerinin kaybedilmesi halinde, gerekli işlemin yapılması için yetkili adli makamlara müracaat edilir ve bu makamlarca verilecek kararın onaylı bir sureti Genel Müdürlüğe gönderilir. Hizmete Özel harita ve harita bilgilerini kaybedenler ve yetkisiz kişilere ifşa edenler hakkında yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümleri ile birlikte Türk Ceza ve Askeri Ceza Kanunlarının ilgili hükümleri uygulanır.

Askeri Yasak Bölgelerde yapılacak hizmetler için, ilgili kuruluşun gerekçeli teklif üzerine Genelkurmay Başkanlığından izin alınmak suretiyle, Hizmete Özel ürünler kuruluşlara verilebilir veya bunların kapsadığı bölgelerde harita üretimi, kadastro, imar planı ve belediye hizmetleri gibi amaçlara yönelik çalışmalar yerinde yapılabilir.

Hizmete Özel harita ve harita bilgilerinin, her yıl sonunda sayımı yapılarak sayım sonuçları, Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, birinci ve ikinci derece Askeri Yasak Bölgeleri ile Güvenlik Bölgelerinde yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz mal edinmeleri ve izin alınmadıkça kiralanmaları yasaklanmıştır. 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen karşılıklık ilkesine göre ülkemizin belediye hudutları içinde taşınmaz mal edinebilen yabancı uyruklu gerçek kişilerin inmek istedikleri taşınmazmalların Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri dışında kalıp kalmadığı, o yer kadastro müdürlüğünce 1/25 000 ölçekli haritadan, sadece taşınmaz malın bulunduğu bölgenin bir kopyası üzerinde taşınmaz malın bulunduğu yer işaretlendikten sonra yetkili askeri makamlardan sorulur. Kadastro Müdürlüğünde o bölgeye ait 1/25 000 ölçekli harita mevcut değilse konu Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilip, Genel Müdürlüğümüzden temin edilerek yukarıda belirtildiği şekilde hareket edilir. Taşınmazın bulunduğu yerin 1/25000 ölçekli haritada işaretlenmesi için araziye gidilmesi gerekiyorsa "Parselin yerinde gösterilmesi" işlemine göre döner sermaye hizmet bedeli ilgiliisnden alınır.

Üretilen harita ve harita bilgilerinden Ülke güvenliğine zarar vermeden yararlanmak üzere, muhafazasında yönetmelikte belirtilen güvenlik önlemlerinin uygulanması, kullanılması, teslim şartlarında belirtilen esaslara uygun davranılması ve yönetmelikte belirtilen diğer usul, esas ve yükümlülüklere aynen uyulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

A. Yüksel Akın
Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
1994/13
Kabul Tarihi: 
1 Eylül 1994
Yürürlük Durumu: