1997/3 Sayılı "Sayman Mutemedi Tahsilatı" Konulu Genelge

İlgi: 06.07.1995 gün ve B021TKG0810000/584 - 1164 sayılı yazımız.

Genel Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı adına yapılan tahsilatlar ile bu tahsilatların hangi usul ve esaslara göre havale edileceği ilgi yazımızla bildirilmişti.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 31.10.1996 gün ve B. 02.0. PPG. 0.12.383 - 20534/1996-63 sayılı Genelgesinde; Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerle ilgili yaptıkları tahsilatları aynı gün ilgili Ziraat Bankası şubelerine intikal ettirmeleri gerektiği hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; sayman mutemetliği görevini yürütmekte olan Tapu Sicil ve Kadastro Müdürleri, Genel Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı adına yapacakları tahsilatları, miktarı ne olursa olsun aynı gün Ziraat Bankası şubelerinde Müdürlük adına açılacak bir hesaba yatıracaklar ve üzerlerinde hiçbir surette para tutmayacaklardır.

Bu hesapta hafta boyunca biriken tahsilat tutarları, haftanın son iş günü akşamı, Ankara'daki ilgili saymanlık hesaplarına banka tarafından tek bir dekontla havale edilecektir.

Sayman mutemetlikleri her hafta sonunda, bir haftalık Döner Sermaye tahsilat tutarlarının Saymanlığın Ankara'daki hesabına gönderildiğine dair banka havale dekontunun bir suretini alarak;

- Havale tutarı, 
- Müdürlük adı ve Saymanlık kodu, 
- Ankara'daki ana hesapların bulunduğu ilgili şube adı ve hesap numarası

Kontrol edilecek, eksik ve yanlış bilgiler var ise bunların mutlaka düzeltilmesini sağla-yacaktır. Saymanlık hesabına banka tarafından havale edilen (haftalık) tahsilat miktarı ile banka dekontunun mutabakat numarası sayman mutemedi kasa defterinin ilgili sütununa mutlaka yazılacak ve bu dekontlar ay sonunda kasa defteri ve Sayman mutemedi alındılarıyla (makbuzlarla) birlikte işletmeye gönderilecektir.

Ancak, günlük olarak banka şubelerine yatıralan tutarlara ilişkin tahsilat fişleri Müdürlüklerde muhafaza edilecek, işletmeye gönderilmeyecektir.

Her ayın son iş günü Müdürlük hesabında (miktarı ne olursa olsun) biriken Döner Sermaye ücretlerinin, banka şubeleri tarafından Saymanlığın ilgili hesabına havale edilmesi mutlaka sağlanacak ve aylık hesap dönemi kapatılacaktır. Aksi takdirde Saymanlığımızca ilgili ayın hesabının kapatılması mümkün olamayacağından Müdürlüğünüz borçlu gözükecektir.

Diğer taraftan; kasa defterleri ile birlikte gönderilen sayman mutemedi alındıları ve banka dekontları, her ayın son iş günü mutlaka postaya verilecektir. Söz konusu evrakların geç gönderilmesi halinde, süresinde ödenmeyen peşin gelirin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun gereğince yıllık %12 zamlı olarak, İta Amiri ve Saymandan ve Sayman adına tahsilatla görevlendirilen Sayman Metemetlerinden yarı yarıya tahsil olunacağına dair yasal müeyyideye maruz kalınmaması için belirtilen hususlara titizlikle uyulmasını önemle rica ederim.

A. Yüksel Akın
Genel Müdür

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
1997/3
Kabul Tarihi: 
3 Mart 1997
Yürürlük Durumu: