2001/13 Sayılı "Mal Varlığı Araştırması" Konulu Genelge

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI 
Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı
Sayı : B021TKG0150006/170-B0.02.0.0014/3.00-0564 Ankara 
Konu :

Gen elge

DEVLET BAKANLIĞINA

Çeşitli yargı organları ile Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının denetim birimlerinden, "Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanun" ve "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" v.b. sebeplerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden çeşitli gerçek ve tüzel kişiler hakkında mal varlığı araştırması yapılması istenilmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Arşivine; Tapu Sicil Müdürlüklerince düzenlenen tapu senetlerinin sadece 2 nci nüshası intikal etmekte olup, diğer bilgi ve belgelerle evrak-ı müsbiteler mahallinde arşivlenmektedir.

Merkezde, tapu senetlerinin arşivlenmesi ise, kayıtların tapu tesis tarihi (ay ve yıl olarak) ve sıra numarası esas alınarak yapıldığından isme göre tapu kaydı aranması mümkün bulunmamaktadır.

Tapu Sicil Tüzüğünün 6 ncı Maddesinde yer alan mal sahipleri sicili, taşınmaz mal maliklerinin adı, soyadı, ikametgâhları ve sahip oldukları taşınmaz malların ada, parsel, sayfa numaraları ile mahalle veya köylerini göstermekte olup, tüzüğün 89 uncu maddesinde tarif edildiği şekilde, tüzüğün 5 nci maddesindeki sicil bölgelerine göre mahallinde, tapu sicil müdürlüklerince tutulmaktadır.

Ülke genelinde mülkiyetle ilişkili her türlü sorgulamaları yapabilmek, doğru ve güncel sonuçlara tam olarak ulaşabilmek için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini kurmak ve bütün birimlerde çalışacak şekilde organize etmek gerekmektedir. Bu amaçla çalışmalar başlatılmış olup, projenin tamamlanabilmesi için yoğun emek, zaman ve finansmana, ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Bu çalışmaların beş yılda tamamlanması planlanmaktadır.

Bu sebeple, çalışmalar tamamlanıncaya kadar gereksiz yazışmalara ve zaman kaybına meydan verilmemesi ve daha güncel bilgilere ulaşılması bakımından bu tür taleplerin ilişikte listesi bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Pof. Dr. Şuayip Üşenmez 
Devlet Bakanı

EKLER : 
Ek: 1- Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri Listesi (1 adet- 1 sayfa)

DAĞITIM: 
Bilgi/Gereği : 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yard.na 
Devlet Bakanlıklarına 
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara) 
Bakanlıklara 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine

 

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2001/13
Kabul Tarihi: 
1 Haziran 2001
Yürürlük Durumu: