2005/6 Sayılı "Sendika Üyeliği" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

SAYI      : B.09.1.TKG.0.71.00.06Sendika/ 12867                                            7/03/2005

KONU   : Sendika Üyeliği

GENELGE  No: 1600
2005 / 6

         Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatı bünyesinde görev yapan personellerden kamu görevlileri sendikalarına kimlerin üye olup olamayacakları hakkında Devlet Personel Başkanlığının 12.11.2004 tarih ve B.02.1.DPB.0.22/23439 sayılı yazılarında belirtilen görüşe bağlı olarak kimlerin sendika üyesi olup olamayacaklarının unvan bazında gösterilmesinin uygun olacağı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Sendika Üyesi olamayacaklar başlıklı 15 inci maddesinde bentler halinde üye olamayacaklar ve sendika kuramayacaklar hüküm altına alınmış olup, bu maddenin (c) ve (ı) bentlerinin doğrudan Genel Müdürlüğümüz Personeli ile ilişkili  olduğundan;
 
         4688 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendi ile     genel müdürler, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlilerinın kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları ve sendika kuramayacakları hükme bağlanmıştır.

         Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Tapu Sicil Müdürü başlıklı 15. maddesi:  Tapu Sicil Müdürü, müdürlüğün sicil ve disiplin amiridir. yine aynı yönetmeliğin Kadastro Müdürü başlıklı 21. maddesi: Kadastro Müdürü, müdürlüğün sicil ve disiplin amiridir.   hükmündedir.

          Maliye Vekaleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair 4353 sayılı Kanunun 18 inci madde 3 üncü fıkrası Hazine avukatı bulunmayan yerlerdeki dava ve icra işlerinde bu daireler amirleri tarafından temsil olunur denilmekle Kadastro ve Tapu Sicil Müdürünün daire amiri olmaları nedeni ile hazine avukatı bulunmayan yerlerdeki dava ve icra işlerinde daireyi temsil edecekleri vurgulanmıştır.

          Yine, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun Hizmet Sınıfları itibar ile unvan veya aylık alınan derecelere göre ek göstergelerin düzenlendiği I sayılı cetvelde Tapu Sicil ve Kadastro Müdürüne uygulanacak ek gösterge rakamı 3000 olmaktadır.

         Ayrıca, 31/10/2003 tarih ve 25275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekli cetvelinde ilçelerde Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdürünün 1. sicil amiri Kaymakam, illerde ise Bölge Müdürüdür.  
                   
         2644 sayılı Tapu Kanunu, 18/05/1994 tarih 94/5623 sayılı Tapu Sicil Tüzüğü ve 3402 sayılı Kadastro Kanununda incelenmesinde, Tapu Sicil ve Kadastro Müdürünün daireyi temsile yetkili olduğu, müdürlük işlerinin koordinasyon ve işleyişinde yetkili amir olduğu görülmektedir.

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı Tapu ve Kadastro Meslek Liselerinden meydana gelir.  hükmündedir.

        4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. maddesinin (c) bendinde, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amiri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri sendikaya üye olamaz ve sendika kuramaz hükmündedir.

        Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilat yapılanması, kadastro ve tapu sicil müdürlükleri ayrı ayrı teşkilatlanarak ve merkezde ayrı daire başkanlığına bağlanarak, bölge müdürlüğü bunun altında, ilçe teşkilatı esas olmak üzere tapu sicil müdürlüğü ve kadastro müdürlükleri şeklinde yapılanmıştır.

        Yukarıda açıklanan tüm mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. maddesi uyarınca;

        Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanları ve bunların yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Bölge Müdürleri ve Bölge Müdür Yardımcıları, Tapu Sicil Müdürleri, Kadastro Müdürleri, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Kurs Müdürü, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürünün kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları gibi sendika da kuramayacaklardır.

         Bilgi ve gereğini rica ederim.  

                                        M. Zeki ADLI
                              Genel Müdür V.

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2005/6
Kabul Tarihi: 
7 Mart 2005
Yürürlük Durumu: