2008/11 Sayılı "Ek gösterge- özel hizmet tazminatı" Konulu Genelge

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

 

Sayı : B.09.1TKG.061-010-06/ 16/07/2008
Konu : Ek gösterge- özel hizmet tazminatı

GENELGE NO 1661
2008/11

DAİRE BAŞKANLIKLARINA
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞINA

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde teknik hizmetler sınıfında çalışan ve 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulların iktisat, kamu yönetimi ve benzeri bölümlerinden mezun olan personelimizin, ekonomici (iktisatçı) unvanları aldıklarından bahisle ek gösterge ve özel hizmet tazminatlarının düzeltilmesi istemiyle İdaremiz aleyhine davalar açılmakta ise de, savunmalarımızda da belirtildiği üzere bu türden açılan davaların nihayetinde Danıştay tarafından reddedildiği, dolayısıyla dava açan personelimizin daha fazla yargılama gideri ödememesi ve İdaremizin de bu davaların takibi sırasında daha fazla emek ve mesai harcamaması için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
657 Sayılı Kanunun 36. maddesinde sınıflandırma ile ilgili tariflere yer verilerek, maddenin II numaralı bendinde Teknik Hizmetler Sınıfı, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mer�i hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, jeofizikci, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 3437 ve 9.5.1969 tarih 117 sayılı kanunlara göre tütün eksperleri yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, teknik hizmetler sınıfını teşkil ederler şeklinde belirtilmiştir.
Anılan Kanuna eklenen 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin II Teknik Hizmetler Sınıfı dört ayrı fıkra halinde düzenlenerek a, b, c ve d fıkralarında teknik hizmetler sınıfına dâhil personele nitelikleri ve derecelerine göre 1.1.1995' den itibaren uygulanacak ek gösterge puanlarına yer verilmiştir. Sözü edilen sınıfa ait cetvelin... (b) fıkrasında; Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları, ... teknik hizmetler sınıfı personeli nitelemesine yer verilmiştir.
Ek gösterge rakamları ise, memurların aylıklarının hesaplanmasında esas alınan itibari rakamlar olup, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ek göstergeler kadroların esas alındığı hizmet sınıfları itibariyle unvan ve aylık alınan derecelere göre belirlenmiştir. Başka bir deyişle memurlar, işgal ettikleri ve atandıkları kadroların sağladığı özlük haklarından yararlanabileceklerdir.
Bu nedenle, İktisat ve benzeri bölümlerinden mezun olarak iktisatçı-ekonomist unvanını alan ancak halen teknik hizmetler sınıfında çalışanların 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin II-Teknik Hizmetler Sınıfı (b) bendinde yer alan iktisatçı unvanı için öngörülen ek gösterge rakamından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.
Nitekim yukarıda arz edilen bu hususlar Maliye Bakanlığının, 07.03.1996 tarihli ve 22573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 142 Seri No' lu ve 01/12/2001 tarihli ve 24600 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 152 Seri No' lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinde de açıkça ortaya konulmuştur.
Kaldı ki; İdaremizde �İktisatçı -Ekonomist� kadrosu bulunmamaktadır. İktisatçı kadrosunda bulunmayan ve dolayısıyla, bu kadroya atanması da hukuken imkânsız bulunan personele, iktisatçı kadrosunun ek göstergesinden faydalandırılması hukuken mümkün değildir.
Bu bağlamda, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 18/03/2004 tarihli ve E. 2003/565, K. 2004/348 sayılı kararı ; ��bu durumda, mühendis unvanına sahip olduğu anlaşılmakla beraber kimyager kadrosunda görev yapan davacının, mühendislik görevinin ek göstergesinden yararlandırılmasına hukuken imkân bulunmadığından, ek göstergenin öğrenim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına göre uygulanacağına ilişkin bulunan dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiş olup aksine verilen daire kararında hukuki isabet bulunmamaktadır�� şeklindedir.
Yine, 25/03/2008 tarihli ve 26287 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 07/12/2007 tarihli ve E.2005/2, K.2007/1 Sayılı Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı da ��657 sayılı Kanunun 43'üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli ( I ) ve ( II ) sayılı cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin yanında 43'üncü maddede yer alan düzenlemelerin de ( unvana ilişkin görevde-kadroda bulunma koşulunun da ) göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır.� hükmündedir.
Böylece, artık bu ve benzeri uyuşmazlıklar da, uyulması zorunlu olan 25/03/2008 tarihli ve 26287 Sayılı Resmi Gazete�de yayımlanan 07/12/2007 tarihli ve E.2005/2, K.2007/1 Sayılı Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı dikkate alınacağından, teknik hizmetler sınıfına dahil bir kadroda görev yapsa bile, �iktisatçı-ekonomici� kadrosuna sahip olmayan çalışanlarımızın hukuken bu kadroya tanınan ek gösterge rakamından faydalanması imkânı bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, çalışanlarımızın özel hizmet tazminatlarının da mezun oldukları iktisat kamu yönetimi gibi bölümlere göre belirlenmesi talepleri de, aşağıda belirteceğimiz mevzuat hükümleri gereğince karşılanamamakta ve mahkemelerce reddedilmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun �Zam ve Tazminatlar� başlıklı 152/A-c maddesinde, Teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda �1. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 168�ine�
2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine, kadar özel hizmet tazminatı ödenebileceği,
Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı...� hükme bağlanmıştır.
Bu maddeye istinaden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, ne miktarda zam ve tazminat verileceğine dair 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan �Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar� ve eki cetveller 5/5/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete�de yayımlanmış olup, söz konusu kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmî Gazete�de yayımlanmıştır.
Bakanlar Kurulu Kararı�na ekli II sayılı Cetvelde Özel Hizmet Tazminatı oranları belirlenmiş; II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfı�na ait (E) bölümünde teknik hizmetler sınıfına dâhil kadrolarda fiilen görev yapanlara ödenecek olan özel hizmet tazminatı oranları gösterilmiştir
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar�ın, �Esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları� başlıklı 3. maddesinde; � (1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;
b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,
�esas alınır.� hükmü,
�Bazı özel durumlara ilişkin esaslar� başlıklı 4. maddesinin 1/e bendinde; �Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.� hükmü, �Görevin fiilen yapılması� başlıklı 6. maddesinde; �(1) Zam ve tazminatların ödenebilmesi için, I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.� hükmü yer almaktadır.
160 seri No�lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği�nin �E- Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar� bölümünün 3. maddesinde; �Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden aybaşından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.
Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir.� hükmü,
4. maddesinde, �Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, zam ve tazminatların ödenebilmesi için, karara ekli I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmeti kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir�� hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan Kanun, Karar ve Tebliğ hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, talep edilen özel hizmet tazminatının ödenmesi için o görevde (mezun olunan unvanda) fiilen çalışma veya bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmesi şartı arandığı anlaşılmaktadır.
Konya 2.İdare Mahkemesi�nin 15/02/2007 tarihli ve E. 2006/342, K. 2007/173 sayılı kararında, davacının teknik hizmetler sınıfında �kadastro teknisyeni� olarak görev yaptığı ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü bitirerek �ekonomici� unvanını aldığı; bu unvanın ise davacının görevi ile ilgili olmadığı; dolayısıyla, davacının görevi ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirmesi sebebiyle önceki öğrenim durumuna göre tazminat oranının esas alınması gerektiği ve davacının yeni öğrenim durumuna göre özel hizmet tazminatından yararlandırılmasının hukuken olanaksız olduğu gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir.
Danıştay 11.Dairesince verilen 04/02/2005 tarihli ve E.2002/4940, K.2005/356 sayılı onama kararı ile kesinleşen Zonguldak İdare Mahkemesinin 09/10/2002 tarihli ve E.2002/222-1138 sayılı kararı ile aynı Dairenin 04/03/2008 tarihli ve E.2005/2497, K.2008/2037 sayılı onama kararı ile kesinleşen Afyonkarahisar İdare Mahkemesi�nin 07/02/2005 tarihli ve E.2004/229, K.2005/84 sayılı kararı, bu parelelde verilmiş hükümlerdir.
Yine aynı şekilde Sayıştay Temyiz Kurulu�nun 29/09/1998 sayılı ve 24262 sayılı kararında, ��Bölge Müdürlüğünde haberleşme teknisyeni olarak görev yürüten adı geçenin, bitirdiği üst öğrenimle halen yaptığı görev arasında bir ilgi olmaması ve fiilen bu görevi yerine getirmemesi nedenleriyle, kimyager kadrosunda bulunan ve fiilen bu görevi yürütenler için öngörülen miktarda yan ödeme ve özel hizmet tazminatı ödenmesine imkân bulunmamaktadır.� şeklindeki ve Sayıştay 8.Dairesi�nin 26/06/2001 tarihli ve 4883 sayılı ve 15/04/1997 tarihli ve 3789 sayılı kararları aynı yönde verilmiş diğer hükümlerdir.
Bu durumda, yukarıda açıklanan sebeplerle kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde teknik hizmetler sınıfında çalışan ve 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulların iktisat, kamu yönetimi ve benzeri bölümlerinden mezun olan personelimizin, ekonomici (iktisatçı) unvanları aldıklarından bahisle ek gösterge ve özel hizmet tazminatlarının düzeltilmesi istemiyle yaptıkları başvurular karşılanamayacaktır.

Bilgilerini ve işbu genelgenin tüm bağlı birimlere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                               Mehmet Zeki ADLI
                                                                                                                                Genel Müdür

 

 

 

DAĞITIM:
Daire Başkanlıkları
Bölge Müdürlükleri
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı

Mevzuat Türü: 
Sayısı: 
2008/11
Kabul Tarihi: 
16 Temmuz 2008
Yürürlük Durumu: