-A +A

2018 YILI GENEL ATAMA DÖNEMİ SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

2018 yılı genel atama döneminde Yer Değiştirme Kurulunun 26/06/2018 tarih ve 2018/2 sayılı kararı ile; yer değişikliği suretiyle atanma talebinde bulunan ve zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin başvuruları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince atama istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı ve hizmet süresi dikkate alınarak, boş ve boşalacak kadro imkanları birlikte değerlendirilerek liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek değerlendirilmek suretiyle azami ölçüde karşılanmaya çalışılmıştır.

2018 yılı genel atama dönemi sonuçları ekte liste halinde gösterilmiş olup ayrıca Personel Bilgi Sisteminde (personel.tkgm.gov.tr) yayımlanmıştır.

Genel atama dönemi sonuç listesi