mlogo.png

-A A +A

Başkanlığımız Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge

Genelge No: 1723

2012/1

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kuruluş ve Görev

MADDE 89-

(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; 6083 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendinde yazılı görevler ile Başkanca verilecek benzeri görevleri, Başkanın belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak uyum içerisinde zamanında ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belirtilen birimlerden oluşur.

a) Halkla İlişkiler Müdürlüğü

b) Taşınırlar Şube Müdürlüğü

c) İdari İşler Şube Müdürlüğü

ç) Satın Alma Şube Müdürlüğü                                      

d) Genel Evrak Şube Müdürlüğü

e) İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü

f) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

g) Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğü

ğ) Sivil Savunma Uzmanlığı

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

MADDE 90- (1)Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurum içi ve dışına tanıtılması amacıyla süreli yayınlar yapmak ve dergi çıkartmak, faaliyet raporu, rehber, kitapçık ve benzeri yayınların planlanmasını yapmak, dokümanları toplamak, dizgilerini yapmak ve yayınlamak,

b) Yazılı ve görsel basın takip edilerek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hakkında yapılan yayınları tespit etmek, belge ve bilgileri arşivlemek, gerçeklere uymayan yorum ve yayınlardan Makamca uygun görülenlere karşı gerekli düzeltme ve tekzip haklarını kullanması için ilgili ve yetkili makamlar nezdinde girişimde bulunmak,

c) Genel Müdürlüğün, kamuoyuna duyurulmasını öngördüğü haber, bildiri, demeç ve kararların iç ve dış basına, yazılı ve görsel basın ile haber ajanslarına duyurulması ve yayımlanması için çalışma yapmak,

ç) Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren toplantı, brifing, seminer ve benzeri görüşmeleri düzenlemek ve koordine etmek, bunlara ait belge ve bilgileri arşivlemek ve yayımlamak,

d) Yöneticilerin birim denetlemeleri ve ziyaretleri ile Genel Müdürlüğümüzü ziyaret eden konukların fotoğraf ve video çekimleri ile ses kayıtlarını yapmak, gerektiğinde bu kayıtları kopyalamak ve deşifre etmek,

e) Meslekle ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan toplantı, brifing, seminer veya kurultaylara katılarak sergi, stant ve afişleri hazırlamak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü tanıtan film ve belgeselleri planlamak ve hazırlatılmasını sağlamak,

f) Genel Müdürlüğümüz için öngörülen kitap, gazete ve dergilerin seçimi için oluşturulan “Yayın İnceleme Kurulu” nun sekretarya işlerini yürütmek,

g) Kuruluş yılı etkinliklerini planlamak ve yürütmek,

ğ) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün form çalışmalarını organize etmek ve revizyonlarını yapmak,

h) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, kanunda ve bu kanun gereğince yayımlanan yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak, bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almak, bilgi edinme başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasnif etmek, bu amaçla belge kayıt, dosyalama ve arşiv düzeniyle ilgili gerekli idari ve teknik tedbirler almak,

ı) Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla; görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemlerini, mal ve hizmet alımlarını, satımlarını, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı veya diğer düzenleyici işlemlerin neler olduğunu, yayımlanmışsa hangi tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını, görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuat değişikliklerinin işlenmiş halini, bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmak,

i) Kesinleşen faaliyet ve denetim raporlarını uygun vasıtalarla kamuoyunun incelemesine açık hale getirmek, kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurumsal internet sayfalarını bu madde hükümlerine göre yeniden şekillendirmek, bu bilgileri tek tek birimler bazında, kurumsal internet sayfası üzerinden; zorunlu hallerde kurumsal internet sayfasından link verilmek suretiyle birime ait internet sayfası üzerinden kamuoyunun bilgisine sunmak, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını, konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş ilkelere uygun olarak düzenlemek, kurum dosya planlarını başvuru sahiplerinin istifadesine sunmak, kurum dosya planlarının bir örneğini de kurumsal internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunmak, bilgi edinme hakkının, elektronik ortamda kullanımını kolaylaştırmak maksadıyla, başvuru formları ile elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini, kurumsal internet sayfalarında yayımlamak,

j) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaç duyduğu matbu evrakların matbaada basılması ve resmi senetlerin ciltlenmesi ile merkez teşkilatının teksir ve fotokopi işlerinin yerine getirilmesi işlerini yürütmek,

k) Kurumumuz İnternet Sayfasını düzenleyip, güncellemek ve takibini sağlamak,

l) Kurumun halkla ilişkilerini sağlamak,

Taşınırlar Şube Müdürlüğü

MADDE 91- (1) Taşınırlar Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre işlemleri yürütmek,

b) Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin ihtiyacı olan basılı formları ve resmi posta pullarını temin etmek ve dağıtımını sağlamak,

c) Başkanlık tüketim malzemeleri ve dayanıklı taşınırlarının giriş ve çıkış işlemlerini, takibini ve kontrolünü yapmak, kayıtlarını tutmak,

ç) Alımı yapılmış taşınırlara TİF düzenlenerek, ambarlara alınmalarını sağlamak, ihtiyaç duyulan ilgili birimlere dağıtmak,

d) Başkanlıkça ihtiyaç duyulan tüm taşınırların (Müdürlüklerle Koordineli olarak) tespit ve dağıtımını yapmak,

e) Taşınırların her mali yılbaşında sayımını yapmak,

f) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. maddesine göre Başkanlığın “Taşınır Yönetimi Hesabı”nı düzenlemek ve ilgili yere göndermek,

g) Taşınırların muhafazası devir-teslim iş ve işlemlerini yapmak, kayıttan düşürmek,

ğ) Dayanıklı taşınırların ilgili personele zimmet işlerini yapmak,

h) Tüm teşkilatın Resmi Mühür Yönetmeliğine göre mühürlerinin çıkarılması, değiştirilmesi, kaybolmasıyla ilgili onay almak ve ilgili birimlere bildirmek,

ı) Birime gelen ve giden evrak işlemlerinin takibini yapmak,

i) Makamın ihtiyaç duyduğu tüketim malzemelerinin dağıtımını yapmak,

İdari İşler Şube Müdürlüğü

MADDE 92- (1) İdari İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük merkez hizmet binalarının, temizlik, taşıma, yerleşme, ısıtma v.b hizmetlerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

b) Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek,

c) Taşıtların sevk, idare ve tahsis işlemlerini yürütmek,

ç) Park ve bahçe tanzimi ile bakım işlerini yürütmek,

d) Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Personelinin mesaiye geliş ve ikametlerine dönüşlerinde faydalandığı personel taşıma hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

Satın Alma Şube Müdürlüğü

MADDE 93- (1) Satın Alma Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük için gerekli demirbaş, araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin iç ve dış alımına ait ihale işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan makine teçhizat ve taşıt alımları ile kiralama işlemlerini yürütmek,

ç) Genel Müdürlükçe kullanılan taşıtların bakım, onarım ve akaryakıt temini ile ilgili işlemleri yürütmek,

d) Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı personelinin giyecek yardımı ile ilgili işlemlerini yürütmek,

e) Personelin öğle yemeğine ait Devlet katkı payı ile ilgili işlemleri yürütmek,

f) Avans ve kredi işlemlerini yürütmek,

g) Satın alınan her türlü mal, malzeme ve hizmete ait tahakkuk işlemlerini yürütmek,

ğ) İhtiyaç duyulan mal ve hizmet alımına ait teknik şartnamelerin komisyonlar kanalıyla hazırlanmasını sağlamak,

h) Başkanlığın mutemetlik hizmetlerini (maaş, yolluk, vb) yürütmek,

Genel Evrak Şube Müdürlüğü

MADDE 94- (1) Genel Evrak Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğe gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

b) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarına sunmak,

c) Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak,

ç) Genel Müdürlük birimlerinden çıkan evrakın gönderilmesini sağlamak,

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü

MADDE 95- (1) İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra hizmet birimlerinin proje, yapım ve yaptırılması işlemlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlük merkez ve taşra hizmet birimlerinin hizmet verdikleri gayrimenkullerin küçük ve büyük bakım, onarım işlerine ait proje, metraj, keşif ve kontrollük hizmetlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlüğe ait makine-teçhizat ve araç gereç ile demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yapmak veya yaptırılması işlemlerini yürütmek,

ç) Genel Müdürlük merkez birimlerinin yerleşim planlarını yapmak ve takip işlemlerini yürütmek,

d) Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin tahsis, kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek,

Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

MADDE 96- (1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Personelin bakıma muhtaç çocuklarının kreşte eğitim ve bakımlarının yapılması ile onların sağlık sorunlarına çözüm getirici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,

b) Genel Müdürlük personelinin sosyal dayanışması ile ilgili organizasyonları yapmak,

c) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

ç) Genel Müdürlük personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

d) Kamu konutları mevzuatı gereği, Genel Müdürlükçe kurulan Konut Tahsis Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek ve taşra teşkilatındaki lojman tahsislerinin denetim işlerini yerine getirmek,

e) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki personelin yiyecek yardımı ile Başkanlık personelinin giyim yardımı ile ilgili işlemlerini  Devlet Memurları Giyim ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yapmak,

f) Staj başvurularını değerlendirerek Başkanlıktan gerekli oluru alıp staj yaptırmak ve yılsonunda ilgili daire başkanlığına bilgi vermek,

g) Kantin, berber, çay ocağı vb. özel işletmelerin işlemlerini yürütmek,

ğ) Sosyal dayanışmanın sağlanması bakımından Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin (hastalık, ölüm, emeklilik, nişan ve düğün gibi) etkinliklerin duyurulmasını sağlamak ve diğer sosyal organizasyonları yapmak,

h) Kurum dışından gelen tanıtım amaçlı stant talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

ı) Personelin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile eğitime gelen öğrenci ve kursiyerlerin muayene, sevk ve tedavi işlemlerini yürütmek,

i) Gerekli sağlık araç ve gereçlerini revirde bulundurmak, mutfak, yemekhane, tuvalet, banyo, derslik vb. yerlerin sağlık yönünden kontrolünü yapmak, alınacak önlemleri idareye bildirmek,

Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğü

MADDE 97- (1) Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Kanun, Yönetmelik, Genelge ve yayınların takibini yapmak, ilgili birimlere duyurmak ve başkanlığın yazı işlerini yürütmek,

b) Başkanlık personelinin izin, rapor, göreve başlama ve ayrılış gibi özlük işlemlerini yürütmek,

c) Başkanlık Birim Arşivi hizmetlerini yürütmek,

ç) Daire Başkanlığına gelen yazıları Standart Dosya Planına göre dosyalamak, genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etme işlemlerini yürütmek,

d) Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

e) Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlerini yürütmek,

f) Başkanlıkta görevli 4/B sözleşmeli personel ve işçilerle ilgili işlemleri yürütmek,

Sivil Savunma Uzmanlığı

MADDE 98- (1) Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri şunlardır.

a) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

c) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

ç) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

d) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

e) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

f) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

g) Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; İdaremiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

ı) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

i) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

j) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

k) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

l) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

m) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

n) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

o) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

ö) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,