logo.png

Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı

Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı

Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı, İzmir’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL’ın katılımıyla başladı.
Çalıştayın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Türkiye’de kentleşme hızının oldukça yüksek seviyede olduğunu ve 1927 yılında, kentli nüfusun toplam nüfusun %24’ünü oluşturmakta iken, 1960’lı yıllarda bu oranın %60’lara ulaştığını belirtti. 2015 yılı itibariyle ise, toplam nüfusun %87.2’sinin kentsel alanlarda yaşamakta olduğunu aktaran Müsteşarımız, "Hızlı kentleşme ile birlikte inşaat sektörü de büyüdü. 2013 yılı verilerine göre, 815 bin konuta yapı kullanma izin belgesi verildi. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, 2014 yılı gayrisafi milli hasılanın %4,56’sı inşaat sektörü, %9,8’ini de gayrimenkul ile ilişkili aktiviteler oluşturmaktadır. Gayrimenkul aynı zamanda önemli bir yatırım aracı olduğundan, çeşitli finansman araçları geliştirilmekte, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan menkul kıymetleştirmeye yönelik araçlar ülkemiz mevzuatında yerini almaktadır" dedi.
Kent nüfusunun bu kadar hızlı arttığı ülkemizde, şehircilik politikalarının büyük önem arz ettiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak altyapı, kentsel dönüşüm, coğrafi bilgi sistemleri, çevre yönetimi, mekansal planlama, tabiat varlıklarının korunması alanlarında faaliyetler yürüterek projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.
Şehircilik konuları açısından en önemli alanlardan birisinin de taşınmaz yönetimi olduğunu belirten Müsteşarımız, Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğünce bu alanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gayrimenkul değerleme alanında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının gözden geçirilmesi ve bu çalışmalar sonucunda politikaların geliştirilmesi amacı ile ‘Gayrimenkul Değerleme Çalıştay’ında bir araya gelindiğinin altını çizen Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK sözlerine şöyle devam etti: "Gayrimenkul değerleme konusunun, bu kadar çeşitli katılımcı ile birlikte ele alınabilmesini büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi, ülkemizde kalkınma hedefleri kalkınma planları ile ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda, 2014-2018 yılları arası için hazırlanan 10. Kalkınma Planı'nın bir bölümü 'yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre' başlığını almıştır. Bu başlık altında yer alan 942 ve 949. maddeler, bugün açılışını yaptığımız Gayrimenkul Değerleme Çalıştay'ı için temel oluşturmaktadır."
10. kalkınma planı hedeflerinden bir tanesinin de kayıt dışı ekonominin azaltılması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, “Bakanlığımız bu konuda da  'Değer haritalarının oluşturulması' görevini üstlenmiştir” dedi.
Kentsel dönüşümün, deprem kuşağında yer alan ülkemizde oldukça önemli ve bir o kadar da maliyetli olduğunu belirten Müsteşarımız, "Kentsel dönüşüm çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan gayrimenkul sertifikası tebliği üzerinde değişiklik yapılmış, sistemin işlerlik kazanması yönünde paydaşlar ile çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.
Müsteşarımız, ülkemizde imar kanunu, kıyı kanunu, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu gibi çeşitli mevzuatlar ile yapılanma hakkı kısıtlanmış taşınmazlar ile ilgili olarak, vatandaşlarca yaşanan mağduriyet ve ilgili kamu idarelerince yaşanan kamulaştırma maliyeti sorunlarına çözüm bulabilmek amacı ile sertifika yolu ile imar haklarının transfer edilebilmesi üzerine Bakanlık bünyesinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, mevcut durum itibari ile taslak bir metin hazırlığı tamamlanarak, ilgili tarafların görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmek için hazırlıkların sürmekte olduğunu kaydetti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL ise, Genel Müdürlüğümüzün kurum kaynakları ile yürüttüğü çok sayıda çalışmaya ek olarak, Dünya Bankası finansmanı ve teknik işbirliği ile ülkemiz için altyapı niteliği taşıyan katma değeri yüksek projeler gerçekleştirdiğini belirtti.
Söz konusu projelerin, vatandaşlara sunulan hizmetlerin nitelik, hız ve kalitesinin uluslararası standartlara ulaşmasında etkili olduğuna dikkati çeken Genel Müdür Vekilimiz, "Kamu sektörü ve özel sektördeki kullanıcı ve paydaşlara planlama, politika oluşturma ve karar alma bakımlarından, yasal ve teknik olarak ancak kurumumuz tarafından karşılanması mümkün olan bilgilerin sunumunda da önemli katkılar sağlamıştır. Kurumumuz proje finansmanından yararlanmanın yanı sıra Dünya Bankasının sağladığı teknik desteği kendisi için uluslararası bilgi ve teknoloji paylaşım platformu olarak değerlendirmiş, hem faydalanıcı olarak hem de bilgi ve tecrübe birikimini diğer ülkelerle paylaşarak kendi alanında ülke dışında da söz sahibi hale gelmiştir" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Dünya Kadastro Zirvesi etkinliğinden sonra bu durumun en somut örneği olarak Afganistan’ın gösterilebileceğine dikkati çeken Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, “Gayrimenkul Değerleme Çalıştayı'ndan hemen sonra tapu, kadastro, jeodezi, kapasite geliştirme, coğrafi bilgi teknolojileri ile bilgi teknolojileri alanında uzman 9 personelimizi, Afganistan İslam Cumhuriyeti Bağımsız Arazi İdaresinin 5 yıllık stratejik kalkınma programının hazırlanmasına destek olmak üzere görevlendirdik. Bunun yanında bir çok ülkeden destek talepleri de gelmektedir” dedi.
"Ülkemizde, değerleme sisteminin arazi idaresi ve yönetimini destekler nitelikte olması gerektiğini düşünmekle birlikte Genel Müdürlüğümüzün mevcut yapısını da bu yönde revize etmemiz gerektiğine inanıyorum" diyerek sözlerini sürdüren Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL, 2015 yılında düzenlenen Kadastro Zirvesi sonucunda bir 'İstanbul Deklarasyonu' yayınlandığını kaydetti. Genel Müdür Vekilimiz, “İstanbul Deklarasyonunda, iyi işleyen bir kadastro, mülkiyetin güvence altına alınması, arazi anlaşmazlıklarının azaltılması, emlak vergilendirmesinin desteklenmesi, kredi güvenliğinin sağlanması, arazi kaynaklarının korunması, çevrenin izlenmesi, kent planlama ve altyapı gelişiminin iyileştirilmesi gibi birçok görevi yerine getirmektedir. Bugün kadastroya düşen en önemli görev ise sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesidir'  şeklinde tanımlanmıştır” ifadelerini kullanarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmalarını, İstanbul Deklarasyonunda belirtilen amaçlar doğrultusunda, etkin ve etkili arazi yönetim sisteminin bir parçası olarak planladığını ve buna göre şekillendirme gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.
3 gün sürecek olan Çalıştayda, gayrimenkul sisteminin oluşturulması, kalkınma plan ve programlar ışığında gayrimenkul değerleme, ihtiyaç ve çözüm önerileri değerleme standartları gibi konular ele alınacak.
Gayrimenkul Değerleme Çalıştay'ı açılış programına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Müsteşar Yardımcısı Hayrettin GÜNGÖR ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekilimiz Gökhan KANAL’ın yanı sıra, CBS Genel Müdürü Ömer ALAN, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin TÜRKER, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan AYBER, Dünya Bankası Türkiye Ofisi Uygulama Direktörü Tamara SULUKHIA, Dünya Bankası TKMP Ekip Lideri Anna CORSI, Danışman Richard ALMY, Richard GROVER, Slovenya Maliye Bakanlığından Neva ZIBRIK, Hollanda Gayrimenkul Değerleme Konseyinden Ruud KATHMANN, Litvanya Devlet Kayıt Merkezinden Albina ALEKSIENE ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dünya Bankası yetkilileri ile bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri, yerli ve yabancı akademisyenler, STK’ların temsilcileri katıldı.

twitterbird_rgb.png@tkgmgovtr

face.pngfacebook