-A A +A

HAZİRAN AYI MEVZUAT EĞİTİMİ

 

1-  İpotek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A- Taşınmaz paylara ayrılarak ipotek edilemez

B- Taşınmazda, bir paydaşın payı bölünerek ipotek edilemez

C- Bir paydaşın payı ipotek edildikten sonra, paydaşlar taşınmazın tamamını ipotek edebilirler. 

D- Elbirliği mülkiyeti, paylı mülkiyete çevirmeden herhangi bir ortağın payı ipotek edilemez.

 

 

2- Tapu kütüğünün şerhler sütununa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 

A- Satış Vaadi Sözleşmesi

B- Vesayet Kararları

C- Ön Alım Hakkı Sözleşmesi

D- Kira Sözleşmesi

 

 

3- Birleşme (tevhid) İşlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A- Aynı malike ait yüklü olmayan bir taşınmaz ile yüklü bir taşınmazın birleştirilmesinde, taşınmaz üzerindeki hak sahiplerinin onayı aranır.

B- Farklı maliklere ait birbirine bitişik taşınmazların birleştirilmesi mümkündür.

C- Aynı malike ait birbirine bitişik taşınmazların birleştirilmesi mümkündür.

D- Birleştirilen taşınmazlar üzerindeki hak ve yükler, yeni oluşan taşınmazın kütük sahifesine aynen aktarılır.

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi, 5403 sayılı yasa kapsamında, İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine soru konusu edilmeden Tapu Müdürlüklerince doğrudan karşılanması mümkün değildir?

 

A- 15.04.2014 tarihinden sonraki ölümlerde, mirasçıların terekedeki tüm tarımsal nitelikli taşınmazları tek mirasçıya devri taleplerinde,

B- Tarımsal nitelikli taşınmazların kamulaştırma işlemlerinde,

C- Malikin aynı ilçe sınırları içindeki tüm tarımsal arazilerini hisselendirmeden devri taleplerinde,

D- 15.04.2014 tarihinden önceki ölümlerde, mirasçıların tarımsal nitelikli taşınmazlarını üçüncü kişilere devri taleplerinde,

 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi adına taşınmaz tescili yapılmaz?

 

A- İl Özel İdaresi

B- Maliye Hazinesi

C- Maliye Bakanlığı

D- Belediye

 

 

 

 

6- Resmi senette hangi hususlar yazılır?

A- Tarafların kimlik bilgileri

B- Tarafların tebligata esas adresleri

C- Taşınmazı kısıtlayan bilgiler

D- Hepsi

 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi Tapu Siciline talep olmadan re'sen tescil edilir?

 

A- Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen Tapu İptal ve Tescil Kararları

B- Kadastro Mahkemesince verilen Kararlar

C- İdare Mahkemelerince verilen İmar Uygulaması İptal Kararları

D- Hiçbiri

 

 

8- Tapu Sicili Tüzüğüne göre, Takbis üzerinden yapılacak her türlü sorgulama ve sorgulayan bilgisine ilişkin kayıtlar ne kadar süre ile saklanır?

 

A- 6 AY

B-1 YIL

C- 2 YIL

D- 3 YIL

 

 

9- Tapu Müdürlüklerince düzenlenen resmi senetler, 2644 sayılı Kanunun hangi maddesi gereği düzenlenir?

 

A- 26. Maddesi

B- 28. Maddesi

C- 23. Maddesi

D- 22. Maddesi

 

 

10- Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre, resmi senetteki yanlışlık ve eksiklik nasıl düzeltilir?

 

A- Silinti-Kazıntı yapılır

B- Resmi senet yeniden düzenlenir.

C- Yanlışlık ve eksiklik akdin altına yazılarak, taraflar ve görevlilerce imzalanır.

D- Yanlışlık ve eksiklik tashihler sicilinde belirtilerek, taraflar ve görevlilerce imzalanır.

 

 

 

11- Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemlerle ilgili, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere tabligat yapılması gerektiğinde, aşağıdakilerden hangisi Tapu Müdürlükleri tarafından izlenecek yollardan değildir?

 

A- Nüfus Müdürlükleri ile yazışma yapmak

B-184 nolu form ve Antrag formu hazırlamak

C- Tebliğ yazısı ve tebliğ mazbatalı zarfa, ilgilinin T.C. Kimlik Numarası ile adresini yazmak

D- 2009/6 sayılı genelge kapsamında yapılacak tebligatlarda, tebligat giderinin ödendiğine dair vergi dairesi alındısının tebligat evraklarına eklenmesi

 

 

12- Haciz işlemleri, Şerh ve Beyan Belirtmelerinin Tescili ile Veri Güvenliği konulu 2015/4 sayılı genelgeye göre, aşağıdakilerden hangisi ilgili kurumlar tarafından yapılan şerh ve beyanlara dair istemlerin reddedilmesini gerektiren bir durum değildir?

 

A-Haciz yazılarında borç miktarının bulunmaması

B- Haciz yazılarında ilgili kurum bilgilerinin bulunmaması

C- İcra Müdürlükleri tarafından yazılan ihtiyati haciz yazılarında mahkeme kararının varlığının belirtilmemesi

D- İcra Müdürlüklerince yabancı para alacakları için düzenlenen haciz yazılarında borç miktarının Türk Lirası cinsinden yazılmaması

 

 

13- Vekaletname konulu 2010/7 sayılı genelgeye göre "sahibi bulunduğum taşınmazları satmaya" şeklinde yetki içeren vekaletname ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

 

A- İntikal

B- İştirakın Feshi

C- Düzeltme

D- Bağış

 

 

14- Üniversiteleri tapu işlemlerinde kim temsil eder?

 

A- Rektör

B- Kaymakam

C- Dekan

D- Vali

 

 

15- İnsanlara "işlerin nasıl yapılması gerektiğini" belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, ilkelere ve standartlara ne ad verilir?

 

A- Ahlak

B- Etik

C- Kanun

D-Gelenek

 

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında vardır.

 

A- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

B- Dili Türkçedir.

C- Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.Milli marşı "İstiklal Marşı"dır.

D- Hepsi

 

17- Anayasamıza göre "Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç ........ saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok ..... gün içinde hâkim önüne çıkarılır." Noktalı olan yerlere hangileri gelmelidir?

 

A- Yirmidört saat-iki  gün

B- Kırksekiz saat-iki gün

C- Kırksekiz saat-dört  gün

D- Yetmişiki, saat-yedi  gün

 

 

18- Birleşmiş Milletlerin Genel Merkezi nerededir?

 

A- Paris

B- Brüksel

C- New York

D- Tokyo

 

 

19-  Kitab-ı Bahriye adlı eserinin müellifi ve yaptığı haritalarla ünlü denizci kimdir?

 

A- Caka Bey

B- Piri Reis

C- Barbaros Hayrettin Paşa

D- Turgut Reis

 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi tarıma dayalı ekonomiyi geliştirmek için yapılmıştır?

 

A- Tekke ve zaviyelerin kapatılması

B- Kabotaj Kanunun çıkarılması

C- Aşar vergisinin kaldırılması

D- Etibankın açılması

 

 

Cevaplar ektedir.

EkBoyut
Dosya cevap_anahtari_2.xlsx9.4 KB