mlogo.png

-A +A

İç Kontrol Şube Müdürlüğü

                                                                   

Görevleri

a) Ön mali kontrol görevini yürütmek,

b) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin, ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik olarak yapılacak düzenlemeler ve üst yöneticiden alınacak onay çerçevesindeki görevleri yürütmek,

c) İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

ç) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

d) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek,

e) İç ve dış denetim raporlarını izlemek.