logo.png

-A +A

LİHKAB TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

LİHKAB TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

02/11/2016 tarihinde yapılan tercih işlemlerinin sonuçları ve diğer hususlar ile ilgili Makam Olur’u ekte yayımlanmıştır. Bu kapsamda;

•    Adayların kendi tercihleri doğrultusunda oluşan ve yerleştirme sonuçlarını gösterir listeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
•    Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen,
-    Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
-    Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
-    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
-    27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca meslekten geçici men, ihraç veya ihalelerden men cezası almamış olduğuna dair belgeyi,
-    Kanunun 2 nci maddesi (d) bendinde belirtilen ve her yıl yeniden değerleme oranında güncellenen miktardaki teminatı (22.463,97 TL) bankaya yatırılarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına bloke edildiğine dair belgeyi, (halen faaliyette olan lisanslı büroların bu belgeyi getirmesi zorunlu değildir)
Bu duyurunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde aşağıda yazılı olan adrese teslim etmeleri gerekmektedir.
•    Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hal durumu göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen evraklara ek olarak güvenlik soruşturması için;
http://uygulamalar.tkgm.gov.tr/KaliteYonetimSistemi/dokumanlar/kategori/5?Baslik=7 linkinde mevcut olan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” nu 3 nüsha olarak doldurmaları, 3 nüshaya da fotoğraf yapıştırmaları gerekmektedir.
Ayrıca nüfus cüzdanının aslının ve önlü arkalı bir fotokopisinin adayların yanında bulunması zorunludur.

•    Yeniden değerlendirme sonuçlarına göre oluşan sıralamada 198. Sırada tercih yapmaya hak kazanan Hakkı YALÇIN adına kanuni vekili tarafından tercih yapılmış ve Afyonkarahisar ili, Bolvadin ilçesi tercih edilmiş olup, adı geçen lisanslı mühendis adayının Bolvadin Cumhuriyet Savcılığınca tutuklu bulunduğu bildirilmiş olduğundan lisans alma süreci ekte yayımlanan Makam Olur’una istinaden askıya alınmıştır.
•    232. sırada tercih yapmaya hak kazanan Celal YILMAZ tercih işlemini gerçekleştirerek Gaziantep ili, Şahinbey ilçesini tercih etmiş olup, adı geçen adayın 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Maddesinin 4. Fıkrasının f bendi gereği kamu görevinden çıkarılmış olduğu anlaşıldığından ve 5368 sayılı Kanunun Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açacaklarda aranacak şartlar başlıklı 2. Maddesinin 2. Fıkrasının “e” bendinde “Devlet memurluğundan çıkarılma cezası almamak” hükmü bulunduğundan, ekte yayımlanan Makam Olur’una istinaden ilgilisine lisans belgesi verilmeyecektir.

•    Yeniden değerlendirme sonuçlarına göre halen faaliyetlerine devam ettiği yeri tercih eden adayların, eski lisans belgesi ve kaşelerini, yeni lisans belgesi ve kaşelerini teslim alıp çalışmaya başladıkları tarihte Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Kadastro Müdürlüğüne teslim etmeleri, farklı bir yeri tercih eden adayların ise eski lisans belgesi, kaşe ve denetim defterini eski bulunduğu yerde bürosunu kapattığı tarihte Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Kadastro Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

•    Lisans belgesinin alınması için yapılacak başvuru işlemleri adayların şahsen veya kanuni vekili tarafından yapılacaktır. Kanuni vekil tarafından yapılacak başvurularda, yukarıda bahsi geçen güvenlik soruşturması ile ilgili evraklar, adayların bizzat kendisi tarafından imzalanması durumunda kabul edilecektir.

•    Posta, kargo, kurye vb. yolla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Dikmen Yolu No: 14 Bakanlıklar / ANKARA