logo.png

-A +A

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği'nin Yürütmesi Durdurulan Maddeleri Hakkında

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 22/11/2016 tarih ve E.2016/428 sayılı kararı gereğince Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliğine karşı açılan dava sonucunda daha önce yürütmesi durdurulan 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasının yürütmesinin durdurulmasının kaldırılmasına, 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının 2 nci cümlesi ile 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “LİHKAB hizmetlerini yürütürken ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayan” ve “üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan” ibarelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup söz konusu karar aşağıdaki yayımlanmıştır. Konu ile ilgili olarak gereğinin yapılması hususunda 17/04/2017 tarih ve 878187 sayılı yazımız ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na bilgi verilmiştir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarına ilanen duyurulur.