mlogo.png

-A +A

Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

                                                                      

Görevleri

a) Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında veri paylaşım hizmetlerini yürütmek,

b) Kamu Kurum/Kuruluşları, Belediyeler, Meslek Odaları, Birlikler, Vakıflar, Dernekler, Bankalar ve Finans Kuruluşları tarafından Kurumumuza yapılan veri paylaşım talepleri ile ilgili protokol düzenleme çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek,

c) Bölge Müdürlüklerimizce onaylanarak gönderilen protokollerin Standart protokol örneğimize uygunluğunu kontrol etmek,

ç) Verilerimizin paylaşılmasında tereddüde düşülen taleplerle ilgili Veri Paylaşım komisyonunda görüş oluşturulması için toplantılar düzenlemek,

d) Protokollerle ilgili yazışmaları yapmak,

e)  İmzalanan protokollerin ilgili birimlerimize dağıtımını yapmak,

f) Protokollerin geçerlilik sürelerinin takibini yaparak gerektiğinde süre uzatımı için ek protokol hazırlamak,

g) Protokollerin dosya ve arşiv işlerini yapmak

ğ) Genel Müdürlük Makamınca oluşturulan Veri Paylaşım Komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

h) Genel Müdürlüğümüze imza ve onay için gelen protokolleri bilgi notu hazırlayarak protokolü imzalayacak veya onaylayacak Makama sunmak.