mlogo.png

-A A +A

Sık Sorulan Sorular

 1. Yabancıların taşınmaz ediniminde ne gibi sınırlamalar vardır?
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi gereği yabancı gerçek kişilerin edinimleri ancak kanuni sınırlamalar dâhilinde mümkündür.
 • 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereği askeri yasak bölgelerde yabancıların taşınmaz edinimi mümkün bulunmamaktadır.
 • Yabancı uyruklu gerçek bir kişi ülke çapında en fazla 30 hektara kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir. Bakanlar kurulu bu miktarı iki katına arttırmaya yetkilidir.   
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu (%10) geçemez.  
 • Bakanlar Kurulunca yabancı gerçek ve tüzel kişilerin edinemeyecekleri alan olarak belirlenen stratejik alan ve özel güvenlik bölgelerinde bulunan yerlerde yabancı edinimi mümkün bulunmamaktadır.
 1. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için ikamet izni gerekir mi?
 • 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 6302 sayılı kanunla değişik 35.maddesinde “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslar arası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir” hükmü düzenlenmektedir. Belirlenen ülke listesinde bulunan ülke vatandaşı gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmesi için ayrıca ikamet izni almasına gerek bulunmamaktadır.
 1. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için (İçişleri Bakanlığı’nın) izin gerekir mi?
 • 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 6302 sayılı kanunla değişik 35.maddesinde “Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslar arası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülke vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir” hükmü düzenlenmektedir. Belirlenen ülke listesinde bulunan ülke vatandaşı gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmesi için ayrıca (İçişleri Bakanlığı’nın) izin almasına gerek bulunmamaktadır.
 1. Askeri yasak bölge sorgusu devam ediyor mu?
 • 2017/4 Sayılı Genelgemizle 81 İlde (Bazı ilçeler hariç) Askeri Yasak bölge sorgulaması kalkmıştır.
 • 81 ilimizin hariç tutulan ilçelerinde ise husus 2013 /14 (1751) sayılı “Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri” konulu genelgemizde düzenlenmiş olup Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanan mutabakat zaptının imzalandığı 05.05.2011 tarihinden sonra sorgulaması yapılmış ve olumlu cevap alınmış olması kaydıyla, aynı ada/parseldeki yeni edinim taleplerinde bu doğrultuda yeni bir yazışma yapılmaksızın işlemleri sonlandırılacaktır.          
 • Mutabakat zaptının imzalandığı tarihten önce sorgulaması yapılmış olanlarda ise söz konusu sorgulamaya ilişkin cevap yazısı örneklerinin eklenmesi suretiyle konunun yeniden ilgili Komutanlığa intikal ettirilerek alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi ve bundan sonraki taleplerde ise yeni alınan yazının işlemlere esas alınması, bu konuda tekrar yazışma yapılmaması gerekmektedir.
 1. Mavi kart kimlik belgesi yerine kullanılabilir mi?
 • Mavi Kart düzenlemesine ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce 12.04.2013 tarihinden itibaren uygulama başlatıldığından bu tarihten sonra düzenlenmiş olan Mavi Kartlar tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.
 • 12.04.2013 tarihinden önce verilmiş olan 4112/5203 sayılı kanunda saklı tutulan hakların kullanılmasına ilişkin belgelerin (mavi/Pembe kart) ise yenilenmedikleri sürece ülke kimliği veya pasaport ile birlikte değerlendirilmesine devam edilecektir.
 • 5901 sayılı kanunla tanınan hakları haiz olup Mavi Kartını ibraz etmeden pasaportu veya uyruğunda bulunduğu ülke kimliği ile başvuruda bulunan kişilerin MERNİS ortamında mavi kart kütüğünden sorgulamasının yapılması veya nüfus müdürlüğünden bu kapsamda alınacak nüfus kaydının sunulması ile mavi kart sahibi olduklarının teyidi halinde işlemleri gerçekleştirilecektir.
 1. Yapısız taşınmazlarda 2 yıl içinde proje onaylatma zorunluluğu var mıdır?
 • 2644 sayılı Tapu Kanununun 35’inci maddesinde; “yabancı uyruklu gerçek kişilerin satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.” hükmü düzenlenmiş olup iki yıl içinde onaylatma değil onaya sunma zorunluluğu bulunmaktadır.
 1. Şirketler yapısız taşınmaz edindiklerinde proje geliştirmek zorunda mıdır?
 • Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ülkemizde özel kanun hükümlerine göre taşınmaz edinebilmektedir. Bu nedenle edinilen taşınmaz referans kanun hükümlerinde belirtilen amaca uygun kullanılacağı için proje geliştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Yabancı Sermayeli Şirketler 2644 sayılı Tapu Kanununun 36.maddesinde düzenlenmiş ve ayrıca taşınmaz edinim prosedürü 2012/13 sayılı genelgemizde belirtilmiştir. 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesinde düzenlenen proje geliştirme zorunluluğu yabancı sermayeli şirketler için geçerli bir hüküm değildir.
 1. Türkiye’de Kurulu şirket ortağının Bakanlar Kurulunun belirlediği listede yer almaması durumu şirketin taşınmaz edimine engel midir?
 • Yabancı sermayeli şirketler Türkiye’de Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişiliktir ve Tapu Kanununun 36.maddesinde düzenlenmiştir. Taşınmaz ediniminde şirket ortaklarının Bakanlar Kurulunun belirlediği listede bulunmaması taşınmaz edinimine engel değildir.
 1. Yabancı sermayeli şirketlerin tamamı taşınmaz edinimine ilişkin işlemlerde valiliğe başvurmak zorunda mıdır?
 • 2644 sayılı Tapu Kanununun 36.maddesinde ve 2012/13 sayılı “yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimleri” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere; yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ediniminde Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilen yetki belgesinde “36.madde kapsamındadır” veya “36.madde kapsamında değildir” ibareleri dikkate alınır. Sadece 36.madde kapsamında olan şirketlerin taşınmaz edinimi valilik sürecine tabidir. Bu nedenle 36.madde kapsamında olmayan şirketlerin valiliğe başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 1. Tapu işlemlerinin mali yönü açısından yabancı ile Türk vatandaşı arasında fark var mıdır?
 • 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir.
 1. Yabancı uyruklu gerçek kişilere mirasın intikali mümkün müdür?
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilere mirasın intikali mümkündür. Ancak eğer intikal eden taşınmaz yabancı gerçek kişinin edinemeyeceği bölgede bulunuyorsa intikalin yapılmasının ardından elden çıkarılması, aksi takdirde tasfiye gerekmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulunun belirlediği listede bulunmayan ülke vatandaşına miras kalması halinde aynı şekilde intikalin ardından elden çıkarılması, yapılmadığı takdirde ise tasfiyesi gerekmektedir.
 1. Türkiye’de taşınmaz edinebilen ülkelerin listesine nasıl ulaşabilirim?
 • 2644 sayılı Tapu Kanununun 35.maddesine göre Türkiye’de taşınmaz edinebilecek ülke listesi kamuya açık olmayıp tek tek ülke bazında edinim durumunun herhangi bir müdürlüğümüzden öğrenilmesi mümkündür.
 1. Pasaportun tercümesi gerekir mi?
 • 2013/13 sayılı ve “yabancılara ilişkin tapu işlemlerinde kimlik tespiti” konulu genelgemizde düzenlendiği üzere Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerinin Türkçe tercümesi Tapu müdürlüğünce gerekli görülürse istenilebilecek ancak Latin alfabesine göre düzenlenmiş pasaport veya ülke kimliklerinin Türkçe tercümesi istenmeyecektir.
 1. Taşınmaz ediniminde hangi belgeler gereklidir?
 1. Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 2. Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),
 3. İlgili Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi''nin alınması,
 4. Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 5. Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında),
 6. Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman,
 7. Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekâletnamenin aslı veya onaylı örneği.
 1. Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimindeki sınırlamalar nelerdir?
 • Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimlerinde herhangi bir sırlama bulunmamakta ve faaliyetlerine uygun olmak kaydıyla diledikleri kadar taşınmaz edinebilmektedirler.