mlogo.png

-A A +A

TARİHÇE

              Tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün temeli Osmanlı İmparatorluğunda kurulan ‘‘Defterhane-i Amire’’ ye dayanmaktadır. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde toplumsal hayatı yeniden düzenlemek için ıslahatlar yapılmış ve Tanzimat Fermanında bu günkü anlamda mülkiyet kavramının ilk kez dile getirilmesiyle ortaya çıkan ihtiyaca istinaden Defterhane-i Hakani bünyesinde “Defterhane-i Amire Kalemi” kurulmuştur. Tapu işlemlerinin bir düzene sokulması için 21 Mayıs 1847 yılında “Tapu Hakkında İcra Olunacak Nizamname” ilan edilmiştir.

            Defterhane-i Hakani Nezareti bugünkü anlamda bakanlık düzeyinde bir daire iken 1329 (M.1913) tarihinde ise “Umur-i Tasarrufiye Müdüriyet-i Umumiyesi” adıyla yeniden örgütlenmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunu takiben 1924 senesinde “Tapu Umum Müdürlüğü” adını alan teşkilata 22 Nisan 1342 (M.1925) tarihli ve 658 sayılı yasa ile kadastro birimi eklenmiştir. 1927 yılında ise “Muvazene-i Umumiye Kanununda” “ Tapu ve Kadastro Müdüriyet-i Umumiyesi” olarak zikredilen teşkilat Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ismini 29 Mayıs 1936 tarihinde almıştır.
               Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır.
              Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. Teşkilat, 10 Aralık 2010 yılında çıkarılan 6083 sayılı Kanunla, bugünkü statüsüne kavuşmuş, 22 Kasım 2002 tarihinden itibaren Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmış, ancak 29  Haziran 2011 tarih ve 644 sayılı yasa ile kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.
              Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında önemli bir yerde bulunan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri, ilk olarak 25.06.1932 tarih ve 2015 sayılı yasa ile Tapu Sicil Grup Müdürlüğü adı altında birkaç ili kapsayacak bölgelerde kurulmuş ve Grup Müdürlüğü şeklinde hizmet vermeye başlamıştır. 26.09.1984 tarih ve 3045 sayılı “ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” a istinaden 14.01.1985 tarih ve 1474 sayılı genelge ile bugünkü adını alarak Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü olmuştur.