-A +A

Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi

1) İsmail Hakkı ÇAKMAK          : Birim Sorumlusu / Şube Müdürü

2) Pınar ORMAN                           : T.K. Uzmanı 

3) Güven Nazmi DEMİRALP          : T.K. Uzmanı 

4) Hamza TOPRAK                               : Memur

Uluslararası İlişkiler ve AB Biriminin görevleri:

a) Genel Müdürlüğün Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerini ve işlemlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası düzeyde yapılacak toplantı, seminer ve benzeri faaliyetlerin organizasyonunu yapmak,

c) Yurtdışında düzenlenecek toplantıları takip etmek ve katılım için gerekli düzenlemeleri yapmak,

d) Genel Müdürlüğün görevleriyle ilgili konularda Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili çalışmaları yürütmek ve bu konuda Genel Müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Avrupa Birliği ile uyum konusunda Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılacak müzakereleri koordine etmek, imzalanacak uluslararası anlaşmalar konusunda ilgili birimlerle koordineli çalışmak,

f) Genel Müdürlük faaliyet alanına giren konulardaki projeler için Avrupa Birliğinden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunmak,

g) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak.

h) Uluslararası her türlü anlaşma, emlak müzakereleri ve protokol ön çalışmalar hakkında Kurum görüşünü hazırlamak,

ı) Devam eden anlaşmalarla ilgili dosyalama, envanter oluşturma, toplantılar düzenleme gibi her türlü çalışmayı yapmak,

i) Türkiye Mısır Müşterek Komisyonu toplantılarına katılmak ve Türk Heyetine bağlı sekretaryanın görevlerini yerine getirmek,

j) Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak,