-A +A

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Teftiş Kurulu Başkanlığı 25.11.2010 tarih ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmektedir.

Bu görevler;

a) Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemiyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Müfettişlerin araştırma,  inceleme, ön inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak,

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.