Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Sınavı Sonuçları (Başarı Sıralı Listeler)

31 Ekim 2023 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sözlü sınavı sonuçlarına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, sonuçların Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanını takip eden  5 iş günü içerisinde itiraz eden adayların başvurularının sözlü sınav kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması üzerine, anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilen başarı puanları, başarı sıralaması, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere oluşturulan asil ve yedek adayları gösterir listeler aşağıda yayımlanmış ve ayrıca Yönetim Bilgi Sistemi üzerine işlenmiştir. Sözlü sınavına itiraz eden veya sözlü sınavının yeniden değerlendirilmesini talep eden adaylara, ilgili sınav kurullarınca yapılan değerlendirme sonucu alınmış olan kararlar yazılı olarak bildirilecektir.

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sözlü sınavlarına katılan personele ilanen duyurulur.

 

Ekleri                                     

Tapu Müdürü

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

Avukat (Merkez)

Avukat (Taşra)

Kontrol Mühendisi

Mühendis (Taşra) (Harita Mühendisliği)

Mühendis (Merkez) (Makine Mühendisliği)

Tekniker (Merkez)

Tekniker (Taşra)