GÖREVE HAZIRIM PROJESİ 2016 TALEPLERİ WEB DUYURUSU

12
Aralık
2016

GÖREVE HAZIRIM PROJESİ KAPSAMINDA ATAMA/GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILACAK BİRİMLER İLE İLGİLİ DUYURU

14.01.2016 tarihli ve 26608920-601.04.02.02/E.1940043 sayılı yazımız ile, Personel Bilgi Sistemi(http://personel.tkgm.gov.tr) üzerinde, gerek personel yetersizliği gerekse de dönemsel işlem artışları nedeniyle acil olarak personel takviyesine ihtiyaç duyulan birimlere personel temini amacıyla “Göreve Hazırım Projesi”nin geliştirildiği bildirilerek başvuru usul ve esasları duyurulmuştur.

Anılan proje kapsamında, Yer Değiştirme Kurulunun 09/12/2016 tarihli ve 2016/3 sayılı kararı ile, 2016 yılı genel atama dönemi ve müteakip merkezi atamalarda personel ihtiyacı giderilemeyen, emeklilik, istifa, vefat vb. nedenlerle acil personel ihtiyacı bulunan birimlere atama/geçici görevlendirme yapılmak üzere 12-16 Aralık tarihleri arasında talep toplanacaktır. Söz konusu birimler, Personel Bilgi Sistemi üzerindeki “Atama İşlemleri” modülünde bulunan “Göreve Hazırım” sayfasına işlenmiş olup bir örneği ektedir.

Anılan proje kapsamında, ilgi yazımızda belirtilen usul ve esaslar ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak, 12–16 Aralık 2016 tarihleri arasında ekli listede yazılı birimlere atama/geçici görevlendirme yapılmak üzere, şartları uyan personel arasından talep toplanacaktır. Başvurular, anılan Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca elektronik ortamda online olarak Personel Bilgi Sistemi(http://personel.tkgm.gov.tr) üzerindeki “Atama İşlemleri” modülünde bulunan “Göreve Hazırım” sayfasında bulunan "Başvuru Yap" butunu vasıtası ile atanma talebi bildirilecek birim kodları eklendikten sonra, "Başvuru Tamamla" butunu ile başvuru işlemi tamamlanmak suretiyle yapılacak olup başkaca bir işleme ( ıslak imzalı veya EBYS üzerinden atama istek formu gönderilmesi vb.) gerek bulunmamaktadır.

Başvurular, Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilecek olup Ocak ayı içerisinde sonuçlandırılması planlanmaktadır.

Birimlerin personel ihtiyacı nedeniyle Kadastro Müdürlüklerinden Tapu Müdürlüklerine ve Tapu Müdürlüklerinden Kadastro Müdürlüklerine geçişlerle ilgili talepler, aday memurların talepleri, son hizmet biriminde son başvuru tarihi itibariyle 2(iki) yılını doldurmamış olan ve halen görev yaptığı birimde personel ihtiyacı bulunan personelin talepleri işleme konulmayacaktır.

Ek: Acil personel ihtiyacı nedeniyle Göreve Hazırım Projesi kapsamında atama/geçici görevlendirme yapılacak birimler listesi