2021 YILI GENEL ATAMA DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU

25
Haziran
2021

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı, hizmet süresi ile boş ve boşalacak kadro imkânları birlikte değerlendirilerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunun 25/06/2021 tarih ve 2021/2 sayılı kararıyla; 2021 yılı genel atama döneminde zorunlu yer değişikliğine tabi personel ile isteğe veya mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelin atanacağı birimler ekli listede görüldüğü şekilde belirlenmiştir.

Sözleşmeli personel ve işçi statüsündeki personelden aynı dönem içerisinde atama talep edenlerden Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile norm kadro imkânları çerçevesinde karşılanabilen atama taleplerine dair listenin bir örneği aşağıda yer almaktadır.

 

2021 yılı genel atama dönemi yer değiştirme sonuçları (657-4/A)

Sözleşmeli personel ve işçi statüsündeki personelin yer değiştirme sonuçları (657-4/B-D)