GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge

Genelge No: 2019/15

(1809)

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

 

Kuruluş ve görev

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yazılı görevler ile Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri Başkanın belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak, uyum içerisinde zamanında ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belirtilen müdürlük ve şube müdürlüklerinden oluşur.

a) Halkla İlişkiler Müdürlüğü

b) Taşınırlar Şube Müdürlüğü

c) İdari İşler Şube Müdürlüğü

ç) Satın Alma Şube Müdürlüğü

d) Genel Evrak Şube Müdürlüğü

e) Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

f) Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

g) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

ğ) Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğü

h) Sivil Savunma ve Güvenlik İşleri Şube Müdürlüğü

 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurum içi ve dışına tanıtılması amacıyla süreli yayınlar yapmak ve dergi çıkartmak, faaliyet raporu, rehber, kitapçık ve benzeri yayınların  planlanmasını yapmak, dokümanları toplamak, dizgilerini yapmak ve yayımlamak.

b) Yazılı ve görsel basını takip edilerek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hakkında yapılan yayınları tespit etmek, belge ve bilgileri arşivlemek, gerçeklere uymayan yorum ve yayınlardan Makamca uygun görülenlere karşı gerekli düzeltme ve tekzip haklarını  kullanması için ilgili ve yetkili makamlar nezdinde girişimde bulunmak.

c) Genel Müdürlüğün, kamuoyuna duyurulmasını öngördüğü haber, bildiri, demeç ve kararların iç ve dış basına, yazılı ve görsel basın ile haber ajanslarına duyurulması ve yayımlanması için çalışma yapmak.

ç) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing, seminer ve benzeri görüşmeleri düzenlemek ve koordine etmek, bunlara ait belge ve bilgileri arşivlemek ve yayımlamak.

d) Yöneticilerin birim denetlemeleri ve ziyaretleri ile Genel Müdürlüğü ziyaret eden konukların fotoğraf ve video çekimleri ile ses kayıtlarını yapmak, gerektiğinde bu kayıtları kopyalamak ve deşifre etmek.

e) Meslekle ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan toplantı, brifing, seminer veya kurultaylara katılarak sergi, stant ve afişleri hazırlamak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü tanıtan film ve belgeselleri planlamak ve hazırlatılmasını sağlamak.

f) Genel Müdürlük için öngörülen kitap, gazete ve dergilerin seçimi için oluşturulan Yayın İnceleme Kurulunun sekretarya işlerini yürütmek.

g) Kuruluş yılı etkinliklerini planlamak ve yürütmek.

ğ) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün form çalışmalarını organize etmek ve revizyonlarını yapmak.

h) 4982 sayılı Kanun çerçevesinde kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, kanunda ve bu kanun gereğince yayımlanan yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak, bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almak, bilgi edinme başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasnif etmek, bu amaçla belge kayıt, dosyalama ve arşiv düzeniyle ilgili gerekli idari ve teknik tedbirler almak.

ı) Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla; görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki temel nitelikli karar ve işlemlerini, mal ve hizmet alımlarını, satımlarını, projelerini ve yıllık faaliyet raporlarını, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik veya diğer düzenleyici işlemlerin neler olduğunu, yayımlanmışsa hangi tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını, görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuat değişikliklerinin işlenmiş halini, bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunmak.

i) Kesinleşen faaliyet ve denetim raporlarını uygun vasıtalarla kamuoyunun incelemesine açık hale getirmek, kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla kurumsal internet sayfalarını bu madde hükümlerine göre yeniden şekillendirmek, bu bilgileri tek tek birimler bazında, kurumsal internet sayfası üzerinden; zorunlu hallerde kurumsal internet sayfasından link verilmek suretiyle birime ait internet sayfası üzerinden kamuoyunun bilgisine sunmak, görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını, konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş ilkelere uygun olarak

düzenlemek, kurum dosya planlarını başvuru sahiplerinin istifadesine sunmak, kurum dosya

planlarının bir örneğini de kurumsal internet sayfalarından kamuoyunun bilgisine sunmak, bilgi edinme hakkının, elektronik ortamda kullanımını kolaylaştırmak maksadıyla, başvuru formları ile elektronik posta yoluyla başvuru kabul edecek elektronik posta adreslerini, kurumsal internet sayfalarında yayımlamak.

j) Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının ihtiyaç duyduğu matbu evrakların matbaada basılması ve resmi senetlerin ciltlenmesi ile merkez teşkilatının teksir ve fotokopi işlerinin yerine getirilmesi işlerini yürütmek.

k) Kurumumuz İnternet Sayfasını düzenleyip, güncellemek ve takibini sağlamak.

l) Kurumun halkla ilişkilerini sağlamak.

m) Müdürlüğün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.

 

Taşınırlar Şube Müdürlüğü

Taşınırlar Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre işlemleri yürütmek.

b) Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurt dışı birimlerinin ihtiyacı olan basılı formları ve resmi posta pullarını temin etmek ve dağıtımını sağlamak.

c) Başkanlık tüketim malzemeleri ve dayanıklı taşınırlarının giriş ve çıkış işlemlerini, takibini ve kontrolünü yapmak, kayıtlarını tutmak.

ç) Alımı yapılmış taşınırlara Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek, ambarlara alınmalarını sağlamak, ihtiyaç duyulan ilgili birimlere dağıtmak.

d) Başkanlıkça ihtiyaç duyulan tüm taşınırların (Müdürlüklerle Koordineli olarak) tespit ve dağıtımını yapmak.

e) Taşınırların her mali yılbaşında sayımını yapmak.

f) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine göre Başkanlığın taşınır yönetimi hesabını düzenlemek ve ilgili yere göndermek.

g) Taşınırların muhafazası devir-teslim iş ve işlemlerini yapmak, kayıttan düşürmek.

ğ) Dayanıklı taşınırların ilgili personele zimmet işlerini yapmak.

h) Tüm teşkilatın Resmi Mühür Yönetmeliğine göre mühürlerinin çıkarılması, değiştirilmesi,  kaybolmasıyla ilgili onay almak ve ilgili birimlere bildirmek.

ı) Makamın ihtiyaç duyduğu tüketim malzemelerinin dağıtımını yapmak.

i) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.

 

İdari İşler Şube Müdürlüğü

İdari İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez hizmet binalarının, temizlik, taşıma, yerleşme, ısıtma vb. hizmetlerle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek.

c) Taşıtların sevk, idare ve tahsis işlemlerini yürütmek.

ç) Park ve bahçe tanzimi ile bakım işlerini yürütmek.

d) Genel Müdürlük merkez teşkilatı Personelinin mesaiye geliş ve ikametlerine dönüşlerinde faydalandığı personel taşıma hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

e) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.

 

Satın Alma Şube Müdürlüğü

 Satın Alma Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ihalelerini gerçekleştirmek.

b) Genel Müdürlük için gerekli olan her türlü mal, malzeme, teçhizat, taşıt ve diğer alımları gerçekleştirmek.

c) Genel Müdürlüğün ortak kullanımında bulunan makine, teçhizat ve tesisatların bakım onarım işlerini yürütmek.

ç) Genel Müdürlüğün elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb. enerji ihtiyaçlarını tedarik etmek.

d) Başkanlıkça gerçekleştirilen mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerine ait tahakkuk ve ödeme işlemlerini yürütmek.

e) Başkanlığın avans ve kredi işlemlerini yürütmek.

f) Mal ve Hizmet alımlarına ait Teknik Şartnamelerin ilgili Şube Müdürlükleri ile hazırlanmasını sağlamak.

g) Başkanlık bütçesini oluşturmak ve takibini gerçekleştirmek.

ğ) Başkanlığın maaş, harcırah, ikramiye, icra kesintisi, öğle yemeği ve giyecek yardımı vb. işlerini yürütmek.

h) Başkanlığın görev alanı ile ilgili Soru Önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde hazırlamak.

ı) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.

 

 

Genel Evrak Şube Müdürlüğü

Genel Evrak Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe gelen evrakı teslim almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.

b) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarına sunmak.

c) Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak.

ç) Genel Müdürlük birimlerinden çıkan evrakın gönderilmesini sağlamak.

d) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.

 

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Proje-Yapım Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurt dışı hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları için arsa tahsis çalışmalarını yürütmek. Bu kapsamda merkez - taşra birimleri

ve ilgili İdareler ile gereken bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.

b) Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurt dışı hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları için proje çalışmalarını yürütmek. Gerekli görülen durumlarda Proje İhale Dosyası hazırlanması için hizmet alımı yapmak/yaptırmak, takibini ve kontrolünü sağlamak. Bu kapsamda merkez - taşra birimleri ve ilgili İdareler ile gereken bilgi akışını ve

koordinasyonu sağlamak.

c) Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurt dışı hizmet birimleri için hizmet binası yapım çalışmaları ile kabul süreçlerini yürütmek. Bu kapsamda merkez - taşra birimleri ve ilgili

İdareler ile gereken bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Genel Müdürlük merkez ve taşra hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu bina ve arazilerin değerleme süreçleri ile satın alma işlemlerini yürütmek. Bu kapsamda merkez – taşra birimleri ve ilgili İdareler ile gereken bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.

d) Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurt dışı hizmet birimlerinin hizmet verdikleri bina bazında taşınmazların, büyük bakım - onarım işlerini yapmak/yaptırmak. Bu kapsamda merkez - taşra birimleri ve ilgili İdareler ile gereken bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.

e) Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan; Tamir, Döşeme, Marangoz, Elektrik ve Boya Atölyeleri marifetiyle, merkez hizmet birimlerinin kullanımında olan demirbaşlar ile merkez birimlerinin küçük çaplı bakım ve onarım işlemlerini yapmak veya yaptırılması işlemlerini yürütmek.

f) Yürütmüş olduğu ve/veya planladığı proje, yapım ve satın alma işlerine ilişkin bütçe ve ödeneğin oluşturulması adına Yatırım Programı (Genel Bütçe – Döner Sermaye Bütçesi)  süreçlerini yürütmek. Bu kapsamda merkez - taşra birimleri ve ilgili İdareler ile gereken bilgi

akışını ve koordinasyonu sağlamak.

g) Genel Müdürlük Mimari Kurumsal Kimliğini oluşturmak, gerekli durumlarda revize etmek ve güncelliğini sağlamak.

ğ) Genel Müdürlük merkez birimlerinin yerleşim planlarını yapmak ve takip işlemlerini yürütmek.

h) Genel Müdürlüğümüz Yönetim Bilgi Sistemi altında yer alan Hizmet Binası İnşaat Bilgileri Envanterine veri girişlerini sağlamak ve güncelliğini korumak.

ı) Şube Müdürlüğünce yürütülen işlere ilişkin Performans Raporlamasını oluşturarak konsolide edilmek üzere ilgili birime bildirimini yapmak.

i) Sorumluluk alanına giren işlere ilişkin periyodik bilgi notlarını oluşturmak ve Üst Yönetim tarafından talep edilen bilgileri en kısa zamanda sözlü ve/veya yazılı olarak sunmak.

j) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.

 

Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu bakımonarım/ tadilat ve kiralama işlerine ilişkin yıl bazında talepleri toplamak ve planlamasını

yapmak.

b) Genel Müdürlük merkez ve taşra hizmet birimlerinin kullanımı için ilave yer tahsisi yapılacak veya kiralanacak alanlara ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapmak. Alternatif planlamaları ve senaryoları oluşturmak. Kiralanacak veya ilave tahsis edilecek alanın uygun

görülmesi durumunda gerekli çalışmaları yürütmek.

c) Genel Müdürlük merkez ve taşra hizmet birimleri kullanımı adına kiralanacak olan hizmet alanlarının bakım-onarım/tadilat işlerine ilişkin proje, metraj, keşif ve kontrollük hizmetlerini yürütmek. Bu kapsamda merkez - taşra birimleri ve ilgili idareler ile gereken bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Genel Müdürlük merkez ve taşra hizmet birimlerinin kullanımında olan ve/veya ilave tahsis edilecek hizmet alanlarının bakım-onarım/tadilat işlerine ilişkin proje, metraj, keşif ve kontrollük hizmetlerini yürütmek. Bu kapsamda merkez - taşra birimleri ve ilgili idareler ile

gereken bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.

d) Yürütmüş olduğu/planladığı bakım-onarım/tadilat işlerine ilişkin bütçe ve ödeneğin oluşturulması adına Yatırım Programı (Genel Bütçe – Döner Sermaye Bütçesi) süreçlerini yürütmek. Bu kapsamda merkez - taşra birimleri ve ilgili İdareler ile gereken bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.

e) İçişleri Bakanlığınca yürütülmekte olan Hükümet Konakları planlama, projelendirme ve yapım süreçlerine ilişkin gerekli bilgileri periyodik olarak temin ederek taşra hizmet birimleri ile koordinasyonunu sağlamak.

f) Genel Müdürlük merkez ve taşra hizmet birimleri kullanımı adına kiralanmış/kiralanacak olan taşınmazların onay, sözleşme ve buna bağlı ödeme işlemlerini yürütmek.

g) Yapacağı/yaptıracağı bakım-onarım/tadilat işlerinde, Genel Müdürlük Mimari Kurumsal Kimliğinin uygulanmasını sağlamak.

ğ) İhtiyaç duyulan, bina bazındaki büyük bakım onarım işleri ile ilgili Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak.

h) Genel Müdürlüğümüz Yönetim Bilgi Sistemi altında yer alan Hizmet Binası Envanterine veri girişlerinin yapılmasını sağlamak ve güncelliğini korumak.

ı) Şube Müdürlüğünce yürütülen işlere ilişkin Performans Raporlamasını oluşturarak konsolide edilmek üzere ilgili birime bildirimini yapmak.

i) Sorumluluk alanına giren işlere ilişkin periyodik bilgi notlarını oluşturmak ve Üst Yönetim  tarafından talep edilen bilgileri en kısa zamanda sözlü ve/veya yazılı olarak sunmak.

j) İç Denetim Birimi tarafından düzenlenen denetim ve danışmanlık raporlarının takibini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

k) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.

 

 

Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

(1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Personelin bakıma muhtaç çocuklarının kreşte eğitim ve bakımlarının yapılması ile onların sağlık sorunlarına çözüm getirici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.

b) Genel Müdürlük personelinin sosyal dayanışması ile ilgili organizasyonları yapmak.

c) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

ç) Genel Müdürlük personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Kamu konutları mevzuatı gereği, Genel Müdürlükçe kurulan Konut Tahsis Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek ve taşra teşkilatındaki lojman tahsislerinin denetim işlerini yerine getirmek.

e) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatındaki personelin yiyecek yardımı ile Başkanlık personelinin giyim yardımı ile ilgili işlemlerini Devlet Memurları Giyim ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yapmak.

f) Staj başvurularını değerlendirerek Başkanlıktan gerekli oluru alıp staj yaptırmak ve staj bitiminde ilgili daire başkanlığına bilgi vermek.

g) Kantin, berber, çay ocağı vb. özel işletmelerin işlemlerini yürütmek.

ğ) Sosyal dayanışmanın sağlanması bakımından Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan personelin (hastalık, ölüm, emeklilik, nişan ve düğün gibi) etkinliklerin duyurulmasını sağlamak ve diğer sosyal organizasyonları yapmak.

h) Kurum dışından gelen tanıtım amaçlı stant talepleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

ı) Personelin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile eğitime gelen öğrenci ve kursiyerlerin muayene, sevk ve tedavi işlemlerini yürütmek.

i) Gerekli sağlık araç ve gereçlerini revirde bulundurmak, mutfak, yemekhane, tuvalet, banyo, derslik vb. yerlerin sağlık yönünden kontrolünü yapmak, alınacak önlemleri idareye bildirmek.

j) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.

 

Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğü

Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kanun, Yönetmelik, Genelge ve yayınların takibini yapmak, ilgili birimlere duyurmak ve başkanlığın yazı işlerini yürütmek.

b) Başkanlık imza yetkililerindeki değişikliklerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) İmza Yetkilileri Modülüne (İYEM) girişlerini yapmak.

c) Başkanlık alt birimlerinin amir/sorumlularındaki değişiklikler ile Başkanlık personelinin; Başkanlığın hangi biriminde görevli olduğuna dair bilgilerin, kullandığı izinlere dair bilgilerin ve sendika bilgilerinin Yönetim Bilgi Sistemine girişleri yapmak.

ç) Başkanlık personelinin göreve başlama ve görevden ayrılmalarına dair yazışmaları  yapmak.

d) Başkanlık Birim Arşivi hizmetlerini yürütmek.

e) Daire Başkanlığına gelen yazıları Standart Dosya Planına göre dosyalamak, genelge ve benzeri yazıların personele tebliğ işlemlerini yürütmek.

f) Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

g) Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlerini yürütmek.

ğ) Başkanlıkta görevli 4/B sözleşmeli personel ve işçilerle ilgili işlemleri yürütmek.

h) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek.

ı) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.

 

Sivil Savunma ve Güvenlik İşleri Şube Müdürlüğü

Sivil Savunma ve Güvenlik İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri

şunlardır:

a) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek.

c) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak.

ç) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak.

d) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak.

e) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri ilgilendirmek.

f) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek.

g) Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; İdaremiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek.

ı) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

i) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.

j) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek.

k) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.

l) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek.

m) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak.

n) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak.

o) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak.

ö) “Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı” doğrultusunda Genel Müdürlük Merkez ve Ek Hizmet binalarının gece ve gündüz (24 saat süreyle) bina içi ve bina dışı güvenliğini sağlamak için güvenlik görevi yapan personelin nöbet, geliş ve gidişlerini düzenlemek, kontrol altında bulundurmak.

p) Özel güvenlik personelinin ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapmalarını sağlamak.

r) Otopark düzen ve güvenliğini sağlamak.

s) Güvenlik sistemini kontrol etmek arızalarının ivedi giderilmesini sağlamak.

ş) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

t) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanunun ilgili yönetmelikleri kapsamında Genel Müdürlük merkez ve ek hizmet birimlerde sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kazandırılmasını sağlamak, rehberlik etmek.

u) 6331 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri kapsamında görev alan veya görev alacak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri, Satın Alma Şube Müdürlüğü ile birlikte koordinasyon halinde yürütmek.

ü) 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen iç kontrol ve risk yönetimi ile benzeri konulardaki iş ve işlemleri yapmak.

v) Şube Müdürlüğünün görev alanına giren soru önergelerine ilişkin cevabı süresi içerisinde vermek.