Görev, Yetki ve Sorumluluklar

23.10.2019 Tarihli (16.12.2019 tarihli 4594403 sayılı Makam Olur’u gereği Değişik)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı

Kuruluşu ile Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Genelge

 

Genelge No: 1809

2019/15

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

 

Kuruluş ve Görev

MADDE 94 - (1) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılı görevler ile Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri Başkanın belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak yürütmek üzere aşağıda belirtilen müdürlük ve şube müdürlüklerinden oluşur.

 

 1. Bilgi Güvenliği ve Donanım Şube Müdürlüğü
 2. Yazılım ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü
 3. Veri Yönetim Şube Müdürlüğü
 4. Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
 5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
 6. Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
 7.  Uygulama Destek Şube Müdürlüğü
 8. Elektronik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü
 9. Mali Yönetim ve Satın Alma Şube Müdürlüğü

 

Bilgi Güvenliği ve Donanım Şube Müdürlüğü

MADDE 95 - (1) Bilgi Güvenliği ve Donanım Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, kurumun bilgi varlıklarını içerden veya dışarıdan gelebilecek tehditler ile kaza ile veya kasten oluşabilecek bütün tehditlere karşı korumak amacı ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak ve çalıştırmak.
 2. Bilişim sisteminde uygulanacak kurumun güvenlik politikalarını oluşturmak, güvenlik standartlarını belirlemek ve güncel tutmak.
 3. Kurumun bilgi güvenliği politika ve standartlarını uygulamak, uygulatmak, denetim ve takibini yapmak.
 4. Bilişim Sisteminin her türlü iç ve dış tehdit, yetkisiz erişim, zararlı kod ve yazılımlara karşı korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak.
 5. Sistem üzerinde uygulanacak güvenlik kontrollerinin planlanmasına, hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin çalışmaları yönetmek, uygulanmasını sağlamak, uygulandığının denetim ve takibini yapmak.
 6. Bilişim sistemi üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik testler ve araştırmaları yapmak.
 7. Sistem içerisinde meydana gelebilecek güvenlik ihlallerine veya bilgisayar güvenlik olaylarına ilişkin analiz yapmak ve rapor hazırlamak.
 8. Kullanıcıların bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
 9. Bilgi güvenliği konularında teknolojinin getirdiği yenilikleri kurum içerisinde kullanmaya yönelik olarak sürekli takip etmek, incelemek ve araştırmak.
 10. Merkez ve taşra birimlerinden gelen son kullanıcı donanım taleplerini ilgili birimler ile koordineli şekilde toplamak ve planlamasını yapmak.
 11. Sorunların hata niteliğine göre belirlenmiş bir takip mekanizması oluşturmak, arıza verilerinden hata istatistikleri çıkarmak, mevcut istatistiklerden faydalanarak yeni alınacak son kullanıcı donanımlarının stratejik planlamasını yapmak.
 12. Alınacak son kullanıcı donanımları için standartları belirlemek ve teknik şartnameleri hazırlamak.
 13. Son kullanıcı donanımlarının merkezden alınması söz konusu olduğunda muayene ve kabul çalışmalarını ve dağıtım planlamalarını yapmak.
 14. Merkez birimlerinin bilişim sistemleri kapsamında kullanılan son kullanıcı donanımları ile bu donanımlardan kaynaklı teknik hatalarla veya taleplerle ilgili başvuruların çözümünü sağlamak, gerektiğinde hizmet tedarikçilerine yönlendirmek ve takip etmek. Dış kaynak kullanımı durumunda gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
 15. Merkez veya taşra birimlerince temin edilen son kullanıcı donanımlarına ilişkin eğitimleri düzenlemek ve ilgili birimlerle koordineli biçimde gerçekleştirmek.
 16. Son kullanıcı bilgisayarlarının işletim sistemi ile ofis yazılımlarının kurumsal lisanslarının temin faaliyetlerini yürütmek.
 17. 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen iç kontrol ve risk yönetimi ile benzeri konulardaki iş ve işlemleri yapmak.
 18. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Yazılım ve Ar-Ge Şube Müdürlüğü

MADDE 96 - (1) Yazılım ve Ar-Ge Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Merkez ile taşra birimlerinde kullanılacak yazılımları ilgili mevzuata, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlamak.
 2. Yazılım analiz, tasarım, geliştirme ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
 3. Veri merkezleri işletimi için gerekli olanlar hariç ihtiyaç duyulan iç ve dış kaynaklı her türlü yazılım ihtiyacına yönelik taleplerin ilgili birimler ile koordineli şekilde teminini sağlamak.
 4. Hazırlanacak yazılımların platform seçimlerini ilgili müdürlüklerle koordineli olarak belirlemek.
 5. Veri paylaşımı için gereken yazılım standartlarını ilgili müdürlüklerle koordineli olarak belirlemek, bunlar için gereken araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 6. Konulan standartlara uygun olarak veri paylaşımı için web servisi, portal ve bu kapsamdaki diğer yazılımları hazırlamak.
 7. Veri tabanı analiz ve tasarım faaliyetlerine katkıda bulunmak.
 8. Mevcut yazılımların bakım ve idamesini sağlamak.
 9. Faaliyet alanına giren konularda dış kaynak kullanımı söz konusu olduğunda gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
 10. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Veri Yönetim Şube Müdürlüğü

MADDE 97 -(1) Veri Yönetim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Kurumsal veri tabanlarının analiz ve tasarımlarını ilgili müdürlüklerle koordineli olarak yapmak.
 2. Veri paylaşımına konu olan ve hangi verilerin ne şekilde sunulacağının temelini teşkil eden yönetmelik, protokol ve benzeri faaliyetlerde diğer Başkanlıklarla koordinasyonu sağlamak ve bu faaliyetlerde Başkanlığı temsil etmek.
 3. Veri tabanı platformlarının gerektiğinde test ve seçim faaliyetlerini ilgili müdürlükler ile koordineli olarak yapmak.
 4. Veri mühendisliği faaliyetlerini yürütmek.
 5. Projeler kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarca talep edilen verileri ilgilisine teslim etmek.
 6. Veri toplama faaliyetleri için standartları oluşturmak ve izlemek.
 7. Veri toplama faaliyetlerinin dış kaynak kullanımı çerçevesinde yapılması halinde bunların muayene ve kabul işlemlerini yürütmek.
 8. Veri saklama ve sunma operasyonlarında bilgi güvenliği kapsamında gereken tedbirleri ilgili müdürlükler ile koordineli olarak almak.
 9. Faaliyet alanına giren hizmet veya ürünler için dış kaynak kullanımı gerektiğinde teknik şartnamesini hazırlamak.
 10. Kurumsal yazılımlara ait log standartlarını belirlemek, analiz ve takibini yapmak.
 11. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

MADDE 98- (1) Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Bölge Müdürlükleri bünyesinde bilgi teknolojileri alanında faaliyet yürüten şube müdürlüklerinin Başkanlığın hedef ve stratejik amaçlarına uygun olarak yapılanmasına katkıda bulunmak, bu birimlerle koordinasyonu sağlamak.
 2. Başkanlık hizmetlerine ilişkin insan kaynakları planlaması yapmak ve takip etmek.
 3. Başkanlık personelinin özlük haklarına ilişkin konuları takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak.
 4. Başkanlık imza yetkililerindeki değişikliklerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) İmza Yetkilileri Modülüne (İYEM) girişlerini yapmak.
 5. Başkanlık alt birimlerinin amir/sorumlularındaki değişiklikler ile Başkanlık personelinin; Başkanlığın hangi biriminde görevli olduğuna dair bilgilerin, kullandığı izinlere dair bilgilerin ve sendika bilgilerinin Yönetim Bilgi Sistemine girişleri yapmak.
 6. Başkanlık personelinin göreve başlama ve görevden ayrılmalarına dair yazışmaları yapmak.
 7. Başkanlık gelen-giden evrak ve diğer yazışmalarını takip etmek, bu kapsamda istatistikleri hazırlamak.
 8. Birim faaliyet raporlarını hazırlamak ve istenildiğinde sunmak.
 9. Başkanlığın kalite yönetim faaliyetlerini koordine etmek, bu kapsamda gelen yazışmaları ilgili birimden bilgi alınmak suretiyle cevaplamak.
 10. İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından düzenlenen denetim ve danışmanlık raporlarının takibini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.
 11.  Başkanlığın birim arşiv hizmetlerini yürütmek.
 12. Başkanlığın sivil savunma faaliyetlerini yürütmek.
 13. Başkanlıkta görev yapan veya yapacak olan stajyer ve yardımcı personelin istihdam, takip ve kontrol işlemlerini yürütmek.
 14. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

MADDE 99- (1) Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Genel Müdürlüğün mekânsal veri alt yapısının oluşturulması için yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak.
 2. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) kapsamında yapılması gereken çalışmaları yürütmek.
 3. Coğrafi veri paylaşımı için gerekli çalışmaları ilgili müdürlükler ile koordineli olarak yürütmek.
 4. Faaliyet alanına giren konularda dış kaynak kullanımı söz konusu olduğundaşartnameleri hazırlamak.
 5. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğü

MADDE 100 - (1) Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Sistem merkezlerinin analiz, tasarım, kurulum, bakım ve idame faaliyetlerini yürütmek.
 2. Sistem merkezi bilişim ağlarının analiz, tasarım, bakım ve idame faaliyetlerini yürütmek.
 3. Merkez ve taşra birimleri arasında tesis edilen MPLS (Multi Protocol LabelSwitching) alt yapısının kurulumu, kontrolü ve idame faaliyetlerini yürütmek.
 4. Merkez, taşra ve yurt dışı birimlerinin IP santral sistem hizmetlerini yürütmek.
 5. Sistem merkezi bileşenlerine ait kurumsal yazılımların takibini ve envanterinitutmak.
 6. Kurumsal yazılımlar için gerekli fiziksel alt yapı faaliyetlerini yürütmek.
 7. Sistem merkezi alt yapısı kullanılarak sunulan hizmetler için kullanılan cihaz ve yazılımların yönetimi, loglanması, takibi gibi konularda gerekli yazılımların temini, kurulumu, bakım ve idamesi için gereken faaliyetleri yürütmek.
 8. Sistem merkezi alt yapısı kullanılarak sunulan hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak, cihaz, yazılım ve benzeri ihtiyaçların temini ve oluşan arızalan gerektiğinde diğer birimler ile koordineli olarak çözmek.
 9.  Sistem merkezi alt yapısında oluşabilecek fiziksel sorunlara ilişkin acil eylem planlarını hazırlamak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak.
 10. Sistem merkezi alt yapısında kullanılan donanımların üzerindeki işletim sistemlerinin yönetimi, kontrolleri ve takibini yapmak.
 11. Aktif dizin ve/veya LDAP hizmetlerinin yönetimi, bakım ve idame işlemlerini yürütmek, bu konuda ilgili personelin eğitim ve yetkilendirmesini yapmak.
 12. Sistem merkezinin fiziksel güvenlik tedbirlerini almak.
 13. Veri tabanlarındaki veri güvenliği hariç, sistemin genel güvenliği konusundaki tedbirleri almak ve uygulamak.
 14. Faaliyet alanına giren hizmet veya ürünler için dış kaynak kullanımı gerektiğinde teknik şartnamalerini hazırlamak.
 15. Bilişim sisteminde işlenen, kaydedilen ve saklanan verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki logların takip ve analizini yapmak.
 16. İlgili müdürlükler tarafından oluşturulan veri tabanı işlemlerinin (job, trigger, procedure, SQL statement, vb.) kontrol ve testlerini yapmak ve işletime almak.
 17. Kurumsal veri tabanlarını izlemek bunun için gerekli mekanizmaları geliştirmek veya temin etmek.
 18. Kurumsal veri tabanları bakım işlemlerini gerçekleştirmek. (Backup, reindex, joblarvb.)
 19. Kurumsal veri tabanlarının yedekleme (synchronous/asynchronousreplication, mirroring, vb), konsolidasyon, yetkilendirme işlemlerini yürütmek.
 20. Kurumsal veri tabanları ile ilgili politika ve süreçleri belirlemek ve uygulamak.
 21. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Uygulama Destek Şube Müdürlüğü

MADDE 101 - (1) Uygulama Destek Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Mevcut yazılımların idamesi ve yeni yazılımların oluşturulması kapsamında alanuzmanlığı dâhil olmak üzere başkanlıkça bu kapsamda verilecek faaliyetleri gerçekleştirmek.
 2. Kurumsal uygulama yazılımları kapsamında merkez ve taşra teşkilatına gerekli eğitim, seminer ve konferansları düzenlemek için gereken faaliyetleri yürütmek.
 3. Yazılımların kullanıcı eğitimleri için gereken görüntülü veya diğer eğitim materyalini hazırlamak veya hazırlatmak.
 4. İlgili müdürlüklerce hazırlanan veri paylaşım araçlarının yetkilendirme, takip ve izlemesini yapmak, bu kapsamda gereksinimleri toplamak ve ilgili müdürlüklere iletmek.
 5. Birime gelen talepleri cevaplamak veya ilgili müdürlüklerin faaliyetleri kapsamında olanları bu birimlere yönlendirmek.
 6. Birime iletilen talep ve sorunlarla ilgili istatistiksel takip yapmak, çağrıları sınıflandırarak çözüm önerileri oluşturmak ve ilgili birimlere bildirmek.
 7. Kullanıcıların uygulama yazılımları, aktif dizin, portal, diğer kurumların sunduğu servis ve portalların kullanımı için gereken uç kullanıcı yetkilerini vermek.
 8. Faaliyet alanına giren konularda dış kaynak kullanımı söz konusu olduğunda şartnameleri hazırlamak.
 9. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Elektronik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü

MADDE102 - (1) Elektronik Belge Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Elektronik belge yönetim sistemi idamesi kapsamında alan uzmanlığı dâhil olmak üzere başkanlıkça bu kapsamda verilecek faaliyetleri gerçekleştirmek.
 2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımları kapsamında merkez ve taşra teşkilatına gerekli destek, eğitim, seminer ve konferansları düzenlemek için gereken faaliyetleri yürütmek.
 3. Elektronik Belge Yönetim Sistemi yazılımlarının kullanıcı eğitimleri için gereken görüntülü veya diğer eğitim materyalini hazırlamak veya hazırlatmak.
 4. Elektronik imza ve zaman damgası ile ilgili süreçleri yürütmek ve takip etmek.
 5. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında gelen talepleri cevaplamak veya ilgili müdürlüklerin faaliyetleri kapsamında olanları bu birimlere yönlendirmek.
 6. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında talep ve sorunlarla ilgili istatistiksel takip yapmak, çağrıları sınıflandırarak çözüm önerileri oluşturmak ve ilgili birimlere bildirmek.
 7. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili olarak, birimler ve hiyerarşileri, evrak rotaları, kullanıcı yetkileri gibi iş ve süreçlerin yönetimi ya da yönlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 8. Faaliyet alanına giren konularda dış kaynak kullanımı söz konusu olduğunda şartnameleri hazırlamak.
 9. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Mali Yönetim ve Satın Alma Şube Müdürlüğü

MADDE 103 - (1) Mali Yönetim ve Satın Alma Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Başkanlık bütçesini birimlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlamak.
 2. Hak ediş ve ödeme işlemlerini ilgili birimler ile koordineli bir şekilde yürütmek.
 3. Bütçe takibini yapmak, performans, tedbir, teklif ve benzeri rapor ve formları hazırlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak bu kapsamdaki tüm görevleri yerine getirmek.
 4. Başkanlığın mutemetlik hizmetlerini yürütmek.
 5. İlgili birimden gelen bilgilere göre başkanlığın sarf ve kırtasiye malzemelerinin temin ve dağıtım işlerini yürütmek.
 6. Satın alma süreçleri için gerektiğinde idari şartnameleri hazırlamak.
 7. Diğer birimlerden gelen taleplere göre satın alma süreçlerini yerine getirmek.
 8. Başkanlığın gerçekleştirme görevliliği faaliyetlerini yürütmek.
 9. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Başkanlığın taşınır mal, kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek, bu amaçla yönetilen sistemi takip etmek, taşınır malların kaydı, dağıtımı, devir-teslim, muhafaza, terkin iş ve işlemlerini yapmak.
 10. Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.