Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)

Türkiye  genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarındaki mülkiyet verilerinin elektronik ortama aktarılması ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi, takip ve kontrolünün etkin ve hızlı bir şekilde yapılması amacıyla oluşturulmuş  e-devlet projesidir.  2002 yılında pilot çalışma  ile başlamış 2012 yılında tüm ülke genelindeki tapu müdürlükleri sisteme dahil edilmiştir. Günümüzde 973 tapu müdürlüğü 1 yurtdışı temsilciliği (Berlin) TAKBİS sistemi üzerinden hizmet vermektedir.

takbis1TAKBİS projesi ile kurum çalışanlarının güvenilir, etkin ve verimli çalışması sağlanmış. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile veri paylaşımı kapsamında bürokrasinin azaltılması yoluna gidilerek vatandaş memnuniyetinin arttırılması hedeflenmiştir. 

 

TAKBİS Projesi “2006 Yılı eTR Ödüllerinin Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi Birincisidir.

Sürekli gelişim politikası ile yenilenen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda  TAKBİS projesi her geçen gün genişletilmekte ve geliştirilmektedir. Bu bağlamda  ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapılarak TAKBİS projesine birçok yeni entegre sistemler oluşturulmuştur. 
 

 

takbis

- Gelir idaresi Başkanlığı ile e-tahsilat çalışmaları yapılarak online ödemeler ile zaman kayıplarının önüne geçilmiştir.

- Noterler Birliği Protokolü ile vekaletname ve veraset ilamlarının kontrollerinin sistem üzerinden yapılması sağlanarak kurumlar arası belge doğrulama kolaylığına ulaşılmıştır.

- Adalet Bakanlığı Protokolleri kapsamında hacizlerin elektronik olarak tesis ve terkin edilmesi sağlanarak kurumlar arası yazışma ve posta giderlerinin önüne geçilmiştir.

- Adalet Bakanlığı Protokolü ile veraset ilamlarının elektronik ortamda alınması sağlanmıştır,

- Bankalar ile yapılan protokoller ile e-ipotek tesisi/terkini, e-satış-ipotek işlemlerinin elektronik ortamda başlatılarak tapu müdürlüklerinde devam etmesi sağlanarak zaman kaybının önüne geçilmiş işlemlerin daha hızlı sonuçlanması hedefine ulaşılmıştır.

- Yetki alanı dışı tapu işlemleri ile taşınmazın bulunduğu müdürlüğe gitmeden herhangi bir tapu müdürlüğü aracılığıyla işlemkolaylığı sunulmuştur.

- Farklı Müdürlükte Akit İşlemlerinin devreye alınması ile tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde mülkiyetin devrini amaçlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanarak taraf, zaman ve mekan bağımsızlığı vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

- Göç İdaresi Başkanlığı Protokolü ile Yabancı Kimlik Numaralarının elektronik olarak alınması sağlanarak vatandaş için kurumlar arası bürokrasi azaltılmıştır.

- Belediyeler ile yapılan protokoller ile Mimari projelerin elektronik ortamda gönderilmesi sağlanarak büyük verilere ait fiziki arşivlemenin önüne geçilmiştir. 

- Ticaret Bakanlığı ile yapılan protokoller ile  tüzel kişilerin tapu işlemlerinde imza sirküsü istenilmesi uygulamasına son verilmiş olup, ticaret sicilinde kayıtlı şirketlerin yetki belgelerine merkezi kayıt sisteminde (MERSİS) bulunan veriler ile elektronik ortamda erişim sağlanmıştır.  

- Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokoller ile tarım arazi yönetim sistemi yapılarak kurumlar arası yazışmaların elektronik ortama taşınması sağlanmış böylelikle bürokrasi azaltılmıştır.

- E-devlet çalışmaları kapsamında Tapu Telefon Bilgileri Beyan hizmeti sunularak taşınmazınızda işlem yapılması halinde bilgi mesajı gelmesi sağlanmış böylelikle bilginiz dışında işlem yapılmasının önüne geçilmiştir.

- Tapu Taşınmaz Beyan hizmeti ile e-devlet üzerinden vatandaş taşınmazlarına T.C Kimlik Numaralarının elektronik ortamdan bildirilmesi kolaylığı sağlanmıştır.

- Tapu Güvenilir Hesap uygulamaları ile Tapu devri ve satış bedelinin aynı anda el değiştirmesi sağlanarak nakit taşıma riski ortadan kalkması ve  alım satım işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

- e-Randevu, https://randevu.tkgm.gov.tr/ adresi üzerinden online randevu hizmeti verilerek TAKBİS sistemine düşürülmesi böylelikle  tapu müdürlüklerine gitmeden başvuru sıra numarası alınarak vatandaş için zaman tasarrufu sağlanmıştır.

- Alo 181 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alma, başvuru yapma  ve bilgilendirme hizmetleri yürütülerek vatandaş memnuniyeti arttırılmıştır.

- Your Key Turkey ile yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinimlerine yönelik her türlü güncel verilere, başvuru kanallarına ve süreçlere devlet güvencesi altında ulaşabilmeleri için 6 farklı dilde (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça, İspanyolca) hizmet verilmesi sağlanmıştır.

- WEBTAPU projesi ile vatandaşa sunulan hizmetler en üst seviyeye çıkartılırken bu hizmetlerin mevcut TAKBİS sistemine entegre olarak çalışması sonucunda kurum çalışanları ve vatandaş diyaloğunun online yürütülmesine başlanmıştır.

- WEBTAPU uygulaması ile vatandaşlarımız evden, işten ve mobil her türlü elektronik ortamdan başvuru alıp, ıslak imza gerektiren başvurularında sms ile sistem üzerinden verilen randevu saatinde ilgili müdürlüğe bir kez gitmeleri ile işlemleri hızlıca sonuçlandırmaları sağlanmıştır.

- WEBTAPU For Foreıgner ile  Türkiye’de taşınmaz mal edinen yabancılar için başvuru ve taşınmaz değerleme taleplerinin elektronik ortamda yürütülmesi sağlanmıştır.

- WEBTAPU ve TAKBİS entegrasyonu ile belediye haciz tesis ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. 

- WEBTAPU ve TAKBİS entegrasyonu ile online tapu kaydı ve tapu senedi hizmetleri verilerek vatandaşın fiziki olarak tapu müdürlüklerine gitmesinin önüne geçilmiştir.

- WEBTAPU aracılığıyla elektronik ortamdan taşınmazların üzerine “Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlem yapılamaz” beyanı  tesis edilmesi sağlanarak vatandaşların taşınmazlarında vekaleten işlem yapılmasının önüne geçilmiştir.

- MEGSİS (Mekânsal Gayrimenkul Sistemi)ile kadastro haritalarının, mülkiyet verileri ve diğer tüm öznitelik bilgileri ile entegre edilerek paydaş kurumlarla elektronik ortamda paylaşılması ve e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması sağlanmıştır.

- Parsel Sorgu uygulaması ile arsa, arazi gibi taşınmazların konum ve öznitelik bilgilerinin online görüntülenmesi kolaylığı sağlanmıştır.

- Tapu verilerinin merkezi adres kayıt sitemine (MAKS) entegrasyonu ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu Coğrafi veri altlığı ile Arazi Yönetim Sistemine önemli katkı sağlanmıştır.

- E-İLAN ile ilk tesis kadastrosu, 22-a yenileme kadastrosu, sayısallaştırma gibi çalışmalara ait bilgilendirme ve kesin askı ilanlarının elektronik ortamda yürütülmesi kolaylığı sağlanmıştır.

- 3 Boyutlu Kadastro Projesi kapsamında arazinin 3 boyutlu mülkiyetini kayıt altına almanın yanında, kent planlama, arazi modelleme, mühendislik projeleri, vergi toplama, afet yönetimi, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi kadastro dışındaki değişik alanlarda yürütülen çalışmalar için altyapı teşkil etmesi sağlanacaktır.

- Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yeni kimlik kartlarındaki kişi bilgileri parmak izi, pin gibi güvenliği sağlanan Kimlik Doğrulama cihazları kullanarak kişilerin kimlik tespitinin elektronik ortamda yapılmasına yönelik pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Tapu işlemlerinde olası yaşanabilecek  kimlik sahteciliğinin önüne geçilerek vatandaş ve çalışan mağduriyeti önlenmiş olacaktır. Sistem bu yıl içerisinde Tapu Müdürlüklerimizin tamamında uygulamaya alınacaktır. Ayrıca kimlik kartlarına tanımlanacak e-imza modülü için de pilot çalışma başlayacaktır. Çalışma tamamlandıktan sonra vatandaşın tapu müdürlüğüne gitmeden işlem yapması sağlanacaktır.

- İş Zekası platformu aracılığıyla “Ölçemediğini Yönetemezsin”  prensibi ile kurumsal bütün bilgiler elektronik ortamda TAKBİS sistemi altında İdareci kullanımına açılarak hizmetlerin ölçümü ile memnuniyet ve takibi sağlanmıştır.

takbis3

TAKBİS 2020 YAZILIM PROJESİ 
TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nce kullanılmakta olan TAKBİS projesinin tapu ve kadastro süreçlerini entegre edecek şekilde  yenilenmesi kurum içi ve kurum dışı sistem, servis ve hizmetlerle entegrasyonunun sağlanması ihtiyacıyla planlanan yazılımların geliştirilmesini/güncellenmesini/entegrasyonunu sağlamak böylece kurumun bilgi sistemi olan TAKBİS’in gelişen teknolojiye uygun, etkin, bütünleşik mantıkta ve kurumsal yazılım geliştirme standartları gözetilerek sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla çalışmalarına başlanmış bir projedir.