2023 Yılı Yer Değiştirme İşlemleri Duyurusu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı, hizmet süresi ile boş ve boşalacak kadro imkânları birlikte değerlendirilerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunun 08/06/2023 tarih ve 2023/3 sayılı kararıyla; 2023 yılı genel atama döneminde, isteğe ve mazerete bağlı atama talebinde bulunan personelden, öncelikle 06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunan personelin talepleri değerlendirilmiş olup, atanması uygun görülen personelin atandığı birimler ve atama onayları Yönetim Bilgi Sistemi üzerindeki özlük kayıtlarına işlenmiştir. 
Diğer personelin atama talepleri daha sonra değerlendirilecektir.
Ataması yapılan personel, atama onaylarını, Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden “Bilgilendirme/Beyan” menüsü altında bulunan “Kullanıcı/Personel Bilgilerim” sayfası “Personel Bilgileri” sekmesinde yer alan “Özlük Bilgileri” alt sekmesinden görüntüleyebilir. 
İlgililere ilanen duyurulur.