2023 YILI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

2023 YILI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı, hizmet süresi ile boş ve boşalacak kadro imkânları birlikte değerlendirilerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilerek genel atama döneminde, isteğe ve mazerete bağlı atama talebinde bulunan personelden, 06/02/2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunan personelin atama talepleri öncelikli olarak değerlendirilerek atanması planlananlar Yer Değiştirme Kurulunun 08/06/2023 tarih ve 2023/3 sayılı Karar ile karara bağlanarak daha önce Yönetim Bilgi Sistemine işlenmiş olup, Yer Değiştirme Kurulunun 23/06/2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararıyla geriye kalan atama talepleri üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, atanması uygun görülen personelin atandığı birimler ve atama onayları Yönetim Bilgi Sistemi üzerindeki özlük kayıtlarına işlenmiştir. 

Ataması yapılan personel, atama onaylarını, Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden “Bilgilendirme/Beyan” menüsü altında bulunan “Kullanıcı/Personel Bilgilerim” sayfası “Personel Bilgileri” sekmesinde yer alan “Özlük Bilgileri” alt sekmesinden görüntüleyebilir. 

İlgililere ilanen duyurulur.