5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Gereğince Yapılacak Yeniden Atama İlanı

25
Ekim
2021

5368 SAYILI LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK YENİDEN ATAMA İLANI

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanuna, 7317 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen geçici 2 nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde veya diğer kamu kurumlarında14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa ederek lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açanlardan, ekli listede yer alan birimlere Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi gereğince yeniden atama yapılmak üzere başvuru alınacaktır.

Başvurular, https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/adresinde yer alan Genel Müdürlüğümüz Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Elden evrak teslimi, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu (LİHKAB) lisansı almak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken, LİHKAB açmak üzere istifa ederek ayrılmış olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 3. Başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmamış olmak.
 4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı bağlanmamış olmak. (Emekliye ayrılmamış olmak)
 5. Halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir görevde çalışmıyor olmak.
 6. LİHKAB açmak üzere istifa ettikten sonra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir göreve yeniden atanmamış olmak. (LİHKAB açmak üzere istifa ettikten sonra, 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi bir göreve yeniden atanmakla birlikte yeniden lisans almak suretiyle istifa edenlerde bu şart aranmayacaktır.)

İSTENİLEN BELGELER

 1. Vesikalık Fotoğraf(Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun fotoğrafı taranarak Personel Başvuru Sistemine yüklenecektir.)
 2. Adli Sicil Kaydı Belgesi(e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge taranarak Personel Başvuru Sistemine yüklenecektir.)
 3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan belge taranarak Personel Başvuru Sistemine yüklenecektir.)
 4. Diploma Fotokopisi (harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği veya dengi bölümlere ait diploma taranarak Personel Başvuru Sistemine yüklenecektir.)
 5. Nüfus Cüzdanı (Taranarak Personel Başvuru Sistemine yüklenecektir.)
 6. LİHKAB açmak üzere istifa ettiği kurum hizmetleri ve istifa ederek ayrıldığını gösterir hizmet belgesi. (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerinde çalışmakta iken, LİHKAB lisansı almak suretiyle LİHKAB açmak üzere istifa eden adaylardan istenilmeyecektir.)(Taranarak Personel Başvuru Sistemine yüklenecektir.)
 7. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.
 8. Ataması yapılan adayların, göreve başlamadan önce LİHKAB’ın ticari faaliyetine son verip, lisans belgesini, kaşesini ve denetim defterini Genel Müdürlüğümüze iade ederek, SGK kayıtlarından da işten ayrılışının temin etmesini müteakip iş gününde göreve başlayabileceğini kabul ve taahhüt ettiğine dair yazılı beyanı.
 9. Başvurusunun kabul edilmesi halinde atanmak istediği birim tercihi.

            Başvuru esnasında elektronik ortamda alınacaktır. Sisteme yüklenen bilgi belgelerin doğruluğundan aday sorumlu olup, eksik veya yanlış belge yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

            Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurum tarafından talep edilmesi halinde aday tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

            Başvurusu kabul edilen adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayarak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve bu sebeple adaya ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. Bu durumda olan adaylar hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YER BELİRLEME İŞLEMLERİ

Başvurular ve yer belirleme işlemleri 3 dönem halinde yapılacaktır.

 1. Dönem Başvuru Dönemi

Başvuru başlama-bitiş tarihi        : 27 Ekim 2021 - 30 Kasım 2021

Kura ve Yer Belirleme İşlemi        : 21 Aralık 2021 Saat: 14:00

 1. Dönem Başvuru Tarihleri

Başvuru başlama - bitiş tarihi      : 20 Ocak 2022 – 10 Şubat 2022

Kura ve Yer Belirleme İşlemi        : 1 Mart 2022 Saat: 14:00

 1. Dönem Başvuru Tarihleri

Başvuru başlama - bitiş tarihi      : 1 Nisan 2022 – 27 Nisan 2022

Kura ve Yer Belirleme İşlemi        : 17 Mayıs 2022 Saat: 14:00

Adaylar anılan dönemlerden herhangi birine müracaat edebilecektir.

Başvurusu kabul edilen adayların atanmak üzere tercih ettikleri birimi tercih eden aday sayısının bu birime yapılacak toplam aday sayısından fazla olmaması halinde aday tercih ettiği birime atanmak üzere doğrudan yerleştirilerek yerleştiği birim Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacak ve bu adaylar yer belirleme işlemlerine çağırılmayacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların atanmak üzere tercih ettikleri birimi tercih eden aday sayısının bu birime yapılacak toplam aday sayısından fazla olması halinde; birime hangi adayın atanacağı kura ile belirlenecektir. Yer belirleme kurasına katılacak aday listeleri Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yer belirleme işlemleri Genel Müdürlüğümüzün Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır. İlk tercihlerin yerleştirilmesine müteakip, yerleşemeyen adaylar aynı gün tercih alınarak ihtiyaç halinde yukarıdaki usule göre kura işlemleri tamamlanarak yerleştirme işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Kura ve yer belirleme işlemleri sırasında tercih yapan adaylardan atama evrakları da teslim alınacaktır.

Başvuru yaptığı halde yer belirleme işlemine bizzat veya vekili aracılığı ile katılmayan veya katıldığı halde tercih yapmayan adayların yer belirleme işlemleri ve dolayısıyla atamaları yapılmayacak, adaylar başvurularından feragat etmiş sayılacaktır.

İkinci ve üçüncü başvuru ve yerleştirme dönemlerinde, ekli listede yer alan birim ve kadrolardan bir önceki başvuru ve yerleştirme döneminde tercih ve yerleştirme işlemi yapılmamış yada feragat nedeniyle boşalmış olan birimlere tercih alınacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

Atanmak istediği birimi tercih eden aday sayısı bu birime atanacak kadro sayısından az olması nedeniyle yer belirleme işlemine katılmaksızın doğrudan yerleştirilen adaylar atama işlemlerine esas olmak üzere aşağıda yazılı belgeleri ıslak imzalı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar Çankaya/Ankara adresine en geç her dönem için kura ve yer belirleme işlemlerinin yapılacağı tarihe kadar posta yoluyla gönderecek veya elden teslim edecektir.

Atanmak istediği birimi tercih eden aday sayısı bu birime atanacak kadro sayısından fazla olması nedeniyle kura ve yer belirleme işlemlerine katılarak atanacağı birim belirlenen adaylardan kura ve yer belirleme işlemleri sırasında aşağıda yazılı belgeler elden teslim alınacaktır.

 1. Islak imzalı personel başvuru formu
 2. Personel Beyan Formu (https://www.tkgm.gov.tr/personel-db/formlar adresinden temin edilecektir.)
 3. Mal Bildirimi Formu(Başvuru Sistemi, formlar bölümünde bulunan “Mal Bildirimi” sayfası üzerinden doldurulduktan sonra tek kâğıda arkalı önlü olacak şekilde)  (https://www.tkgm.gov.tr/personel-db/formlar adresinden temin edilecektir.)
 4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (https://www.tkgm.gov.tr/personel-db/formlar adresinden temin edilecektir.)

İLETİŞİM:

Bu ilanın süreçleri ile ilgili her türlü ilan ve duyurular Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 551 44 91

 

Atama yapılacak birim ve kadrolara dair liste