Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçlarına Göre Mühendis (Harita Mühendisi-Taşra) Tercih İşlemleri ve Atama Yapılacak Birimler

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak yapılan Mühendis (Harita Mühendisi-Taşra) ünvan değişikliği yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların atanacağı birimler ile yer belirleme işlemine ilişkin usul ve esaslar Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav Kurulunun 7.12.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, anılan karar örneği ile atama yapılacak birim ve kadro sayıları aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

Anılan Karardan anlaşılacağı üzere, yer belirleme işlemleri 12/12/2023 Salı günü saat 14:00’da asil listede yer alan adayların görev yaptıkları birimin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne bizzat gelerek, Genel Müdürlüğümüz ile düzenlenecek telekonferansla, tercih bildirmeleri suretiyle yapılacaktır.

Yer belirleme işlemleri, ilan edilen başarı sıralamasına göre birinci adaydan başlayarak sırayla adaylardan tercih alınmak suretiyle yapılacak olup, yer belirleme işlemine görev yaptığı birimin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne gitmek suretiyle katılmayan adayın yerine bilgisayar kurası ile re’sen yer belirlenerek, ataması re’sen kura ile belirlenecek birime yapılacaktır.

 Mazereti nedeniyle yer belirleme işlemine katılamayacak olan personel, kendi adına vekaleten yer belirleme işlemlerine katılmak üzere vekil tayin edebilecektir. Vekaletin Kurum içinden bir personele verilmesi halinde, birime verilecek dilekçe, vekaleten temsil için yeterli kabul edilecek, Kurum dışından birine vekalet verilmesi halinde ise vekaletnamenin noter huzurunda düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.

Anılan ünvan grubunda başarılı olan ve asil listede yer alan adaylara ilanen duyurulur.

 

Sınav Kurulu Kararı

Mühendis (Harita Mühendisi-Taşra) ünvanı için Atama Yapılacak Birim ve Kadro Sayıları