Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/667723

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

DEVLET MAHALLESİ DİKMEN CADDESİ NO:14 06100 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3125514545 - 3124136602

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Personeli için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında görev yapan 1119 personel için 01.07.2024-30.06.2025 tarihleri arasında 1 adet İşyeri Hekimi ve 1 adet İş Güvenliği Uzmanı ile Teknik Şartnamede belirtilen Tetkik ve periyodik ölçümlerin yapılması hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Hizmet Binası (Adres:Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA), Teftiş Kurulu Başkanlığı Hizmet Binası (Adres:G.M.K. Bulvarı No:15 06440 Demirtepe Çankaya/Ankara), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binaları: Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Arşiv Dairesi Başkanlığı, Eğitim Müdürlüğü, Harita Dairesi Başkanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (Adres:Gültepe Mahallesi / Altındağ Tapu ve Kadastro Hizmet Binası) olmak üzere adresleri belirtilen binalarda görev yapan toplam 1119 personele iş yeri hekimliği ve İş güvenliği uzmanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2024, işin bitiş tarihi 30.06.2025

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.06.2024 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İhale ve Toplantı Odası (Devlet Mah. Dikmen Cad. No:14 06100 Bakanlıklar /Çankaya /Ankara


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Entegratör firma sözleşmesi
Gezici İSG Araç İzin Belgesi vb.
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.