LİHKAB KAŞE SÜRECİ

LİSANSLI BÜRO KAŞE DUYURUSU

 

Lisans belgesi teslim alındıktan sonra, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 20’nci maddesinde belirtilen aşağıdaki evrakları dilekçeleri ile birlikte şahsen ya da kanuni vekili aracılığıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı LİHKAB Birimine müracaat ederek lisanslı büro kaşesi teslim alınabilecektir.

 

a) O yer sulh hukuk mahkemesinde edilecek yemin tutanağı, 

b) Lisanslı büro tescil belgesinin Oda veya İdare tarafından onaylanmış örneği,

c) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 IBAN no’lu hesabına 1.374 TL (binüçyüzyetmişdörttürklirası) kaşe bedeli yatırıldığına dair dekont,

d) * Kaşe talep dilekçesi,

e)  ** Beyan metni.

 

 

İlanen duyurulur. 

 

 

*   Kaşe talep dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır.

** Beyan metni örneği aşağıda yer almaktadır.