Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl olur? Gereken evrak nelerdir?

Accordion Menü
Body

Üzerinde kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış olan yapılarda; Kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortası poliçesi dâhil hiçbir belge aranmaksızın kat mülkiyetine resen geçilmektedir.

ÖZEL DURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (2014/2)

Kat irtifakı tesisli taşınmaz mallara yönelik taleplerde zeminde fiili olarak yapının yapılıp yapılmadığı tapu sicilinden tespit edilemeyeceğinden, bu konuda ilgili belediye veya resmi kurumlarla herhangi bir yazışma yapılmadan, bu taşınmaz malların zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında tutulması, ancak kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda yapı kullanma izin belgesinin ibraz edilmesi halinde zorunlu deprem sigortasının aranılması.

Kat mülkiyeti işleminde ise bu belgelere ek olarak; (2021/4) Yapı kullanma izin belgesi: Bağımsız bölümlerin tamamına ait yapı kullanma izin belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

Daha önce cins değişikliği yapılmış olan taşınmazlar üzerinde doğrudan kat mülkiyeti kurulması işleminde yapı kullanma izin belgesi elektronik ortamda gönderilmişse ayrıca fiziki belge aranmaz.

Zorunlu Deprem Sigortası: 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunun 10 uncu maddesi gereğince kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler için zorunlu deprem sigortası istenir. Konuya ilişkin İdaremizin 2014/2 (1754) sayılı Genelgesindeki istisnalar dikkate alınır

Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesi (2021/4) Kanunun 3 üncü ve 10 uncu maddeleri kapsamında, kadastro müdürlüğünün bildirimi üzerine cins değişikliği  yapılmış taşınmaz  kat  irtifakı tesisli  ise,  kat irtifakının  tesciline  ait resmî  senede  ve  kat irtifakının kuruluşu esnasında alınanan belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın, resen kat mülkiyetine çevrilir.

Buna göre;  kadastro müdürlüğünce  düzenlenecek tescil  bildirimine istinaden, ana gayrimenkule ait  tapu kütüğü  sayfasında  cins değişikliği  yapılarak  ana taşınmaz  kütük  sayfasına kat  mülkiyetine geçildiğine ilişkin  belirtme yapılır.  Tapu  müdürlüğünce zorunlu  deprem  sigortası poliçesi  dahil  başka hiçbir belge aranmaz. Döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez.

sss kategori