Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?

Accordion Menü
Body

Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

  • Kimlik belgesi (Taraflara ve varsa temsilcilerine ait)
  • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi)
  • Emlak vergisi değeri (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirlenen emlak vergisi değerlerinin, her yıl 1 Ocak tarihinden önce elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi gerekmektedir).
  • Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

İşlemin mali yönü:

  • Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir. 
  • Hibe işleminden sonra yapılacak ilk işlemde taşınmazın hibe ilişiği aranacaktır.  
  • Ayrıca, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Kanunu’na ekli I Sayılı Tarife Cetveli gereğince Döner Sermaye Ücreti tahsil edilir.
sss kategori