Görev, Yetki ve Sorumluluklar

GENEL DENETİM BİRİMİ: a) Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenen inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirilerek gereğinin yapılmasına yönelik mahalline talimat vermek ve sonuçlarını takip etmek, b) Bu raporların tetkiki sırasında gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve savcılıklara intikal ettirilmesi gereken durumlara rastlanılması halinde gerekli yazışmaları yapmak,  c) Raporlarla ile ilgili Başkanlık birimleri ve diğer Başkanlıklar arasında koordinasyonu sağlamak.

HİZMET GELİŞTİRME VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME BİRİMİ: a) Tapu hizmetlerinin zamanında ve etkin şekilde sunulmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yürütmek ve sonuçlarını almak, b) Elektronik sicilin kurulmasına ilişkin hukuksal ve teknik alt yapının oluşturulmasına yönelik süreçleri yürütmek, takip etmek, bu konuda diğer Başkanlıklar ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, c) Akit, tescil veya terkine dair işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin hukuksal ve teknik alt yapının oluşturulmasına yönelik süreçleri yürütmek, takip etmek, bu konuda diğer Başkanlıklar ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, ç) Tapu hizmetlerinin sunumuna yönelik mevcut durumun iyileştirilmesi, yeni projelerin hazırlanarak hayata geçirilmesi, diğer Başkanlıklarca geliştirilen projeler için Başkanlık ve birimler arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi için faaliyette bulunmak, d) Tapu sicillerinin tutulmasına yönelik TAKBİS altyapısı içerisinde gerçekleştirilen her türlü çalışmayla ilgili Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ve diğer Başkanlıklarla eşgüdüm içerisinde çalışmak, TAKBİS’e ilave ve değişim isteyen görüşlerin tek elden takibini yapmak, e) Başkanlığımızın elektronik ortamdaki projeleri kapsamındaki işlemlerinin Tapu Müdürlüklerinde tamamlanmasını sağlamaya yönelik takip yapmak ve bu konuda kurumlarla irtibat sağlamak.

İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM BİRİMİ: a) İmar, kentsel dönüşüm, gecekondu, toprak ve tarım reformu, arazi toplulaştırması uygulamalarının tescili ve benzeri arsa ve arazi düzenlemeleri ile bunların değişikliklerine ilişkin hukuksal işleri izlemek ve değerlendirmek, b) Gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının, (a) bendi kapsamındaki arsa ve arazi düzenlemelerini içeren tapu işlemlerine dair hukuksal görüş ve mukteza talepleri konusunda Başkanlık görüşünü oluşturmak, c) Merkez ve taşra birimlerinin, (a) bendi kapsamındaki arsa ve arazi düzenlemelerini içeren tapu işlemlerine dair hukuksal görüş ve mukteza talepleri konusunda, Başkanlık görüşünü oluşturmak, ç) Bu bentlere göre birime gelen ve incelenmek üzere taşraya intikal ettirilen konularda geri bildirim istenilmesi halinde, geri bildirim sonuçlarının takibini yapmak, yerindeliğini kontrol etmek, gerekiyorsa Başkanlık görüşünü oluşturmak, d) İşlem dosyalarının tetkiki sırasında Teftiş Kurulu’na, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve savcılıklara intikal ettirilmesi gereken durumlara rastlanılması halinde gerekli yazışmaları yapmak.

KARARLAR BİRİMİ: a) Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince, Tapu Müdürlüklerinin, yevmiye kaydına alınan ret kararlarına (Tapu Planları Tüzüğü’ne göre verilen kararlar hariç) itiraz üzerine verilen onama/bozma kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek Başkanlık görüşünü oluşturmak, b) Tapu müdürlüklerince yevmiye kaydına alınarak verilen ve doğrudan Genel Müdürlüğe itiraz edilen ret kararları hakkında; süresinde yapıldığı anlaşılan itirazları incelenmek ve karara bağlanmak üzere ilgili bölge müdürlüğüne intikal ettirmek, süresinde yapılmadığı anlaşılan itiraz dilekçelerini ilgilisine iade etmek, c) Müdürlük ve bölge müdürlüğünün, talebin yerine getirilip getirilemeyeceğine ilişkin görüş bildirimi/görüş istemi niteliğinde olan ve yevmiye numarası/karar numarası almayan yazı, iddia, şikâyet ve istemler hakkında bir işlem yapmadan, konuyu ilgili birime intikal ettirmek, ç) İşlem dosyalarının tetkiki sırasında Teftiş Kurulu’na, kamu kurum ve kuruluşlarına, mahkemelere ve savcılıklara intikal ettirilmesi gereken durumlara rastlanılması halinde gerekli yazışmaları yapmak.

MEVZUAT ARAŞTIRMA BİRİMİ: a) Başkanlığın görev alanına giren tüm yasal ve idari düzenlemelerin hazırlanması süreçlerinin yönetimini ve koordinasyonunu sağlamak, b) Tapu hizmetlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için kanun, yönetmelik ve genelge ve benzeri gerekli düzenlemeleri hazırlamak, c) Başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak kanun, yönetmelik ve genelge taslaklarını hazırlayarak gayrimenkul hukuku ve tescil uygulamaları konularında uygulamaya yön vermek, ç) Başkanlığın görev alanına giren ve mevzuatta yeteri kadar açıklanmamış konulara ilişkin olarak, mevzuatı açıklayıcı genel duyuru yayınlamak veya yeni idari düzenlemeleri yapmak, d) Gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları veya Genel Müdürlük birimlerinden gelen mevzuat yapılması/değişikliği öneri ve taleplerini değerlendirmek, e) Başkanlığın görev alanına giren idari düzenlemelerin tasnifini yapmak, yürürlükte kalmasında yarar görülmeyenleri ayıklamak, güncellenmesini sağlamak, f) Taşınmazlara yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirlemeye yönelik mevzuat düzenlemesi yapmak, g) Aracı gerçek ve tüzel kişilerin tapu müdürlüklerinde tapu işlemlerine katılım usul ve esaslarına dair idari düzenlemeleri yapmak ve faaliyetlerine ilişkin lisans vermek, h) Mevzuat konularındaki tüm genelge, talimat ve duyuruları tasnif edip, sadeleştirip güncelleyerek yeniden hizmete sunmak.

ÖZEL DENETİM VE CEVAPLI RAPORLAR BİRİMİ: a) Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucu müfettişlikçe düzenlenen ve madde (12)’de  belirtilenler dışındaki diğer her türlü raporu  ve cevaplı teftiş raporunu değerlendirerek gereğinin yapılmasına yönelik mahalline talimat vermek ve sonuçlarını takip etmek,  b) Bu raporların tetkiki sırasında gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve savcılıklara intikal ettirilmesi gereken durumlara rastlanılması halinde gerekli yazışmaları yapmak,  c) Cevaplı teftiş raporları ile ilgili mahalline verilen talimata Müfettişlikçe katılınmaması durumunda, buna karşı Başkanlık görüşünü bildirmek, ç) Bu raporlarla ile ilgili gerekirse Başkanlık birimleri ve diğer Başkanlıklar arasında koordinasyonu sağlamak.

PLANLAMA KOORDİNASYON VE BÜTÇE BİRİMİ: a) Tapu müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetleri düzenlemek ve diğer başkanlıklarla koordinasyonu sağlamak, b) Tapu müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programı hazırlamak,  c) Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin istatistikî verileri toplayarak sonuçları değerlendirmek, ç) Tapu müdürlüklerinin bütçe ihtiyaçlarını tespit ederek bütçe ile ilgili işleri gerçekleştirmek, d) Başkanlığın yıllık faaliyet raporlarını oluşturup yayınlamak, stratejik plana ilişkin faaliyet raporlarını oluşturup ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak, e) Tapu müdürlüklerinin etkin ve verimli çalışabilmesi adına Personel Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve diğer Başkanlıklarla işbirliği ve koordinasyon halinde olmak, f) Kurumun gayrimenkul yönetimi konusundaki vizyonuna uygun çalışmalar yapıp, veri üretmek.

TAPU İŞLEMLERİ BİRİMİ: a) Tapu Müdürlükleri,  Bölge Müdürlükleri, gerçek ve tüzel kişilerin, (1) fıkradaki İmar ve Kentsel Dönüşüm Birimi’nin iş ve işlemleri dışında kalan tapu işlemlerine dair hukuksal görüş ve mukteza talepleri hakkında Başkanlık görüşünü hazırlamak, b) Kamu hukuku ve Özel hukuk tüzelkişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahkemelerin ve Merkez Teşkilatı birimlerinin, (1) fıkradaki İmar ve Kentsel Dönüşüm Birimi’nin iş ve işlemleri dışında kalan tapu işlemlerine dair hukuksal görüş ve mukteza talepleri hakkında Başkanlık görüşünü hazırlamak,  c) (1) ve (2) fıkrada belirtilen birimlerin görev alanına girmeyen tapu işlemleri hakkında hukuksal görüş ve mukteza tayini gerektiren hususlarda Başkanlık görüşünü oluşturmak ç) Bu bentlere göre birime gelen ve incelenmek üzere taşraya intikal ettirilen konularda geri bildirim istenilmesi halinde, geri bildirim sonuçlarının takibini yapmak, yerindeliğini kontrol etmek, gerekiyorsa Başkanlık görüşünü oluşturmak, d) İşlem dosyalarının tetkiki sırasında Teftiş Kurulu’na, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve savcılıklara intikal ettirilmesi gereken durumlara rastlanılması halinde gerekli yazışmaları yapmak.

TAPU İŞLEMLERİ İLETİŞİM BİRİMİ: a)Başkanlıkça ve taşra birimlerince yerine getirilmesi mümkün olmayan, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) veri tabanından özel sorgu ile elde edilebilecek toplu veri talepleri ile elektronik-dijital ortamda istenen veri talepleri dışında, Türkiye’de yerleşik Türk Uyruklu gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’ de kurulan tüzel kişilerin taşınmaz mallarıyla ilgili Genel Müdürlüğe iletilen malvarlığı araştırması istemlerinin gereğini yerine getirmek, b) Gerçek kişilerin, gerçek veya kamu hukuku tüzel kişileri ile özel hukuk tüzel kişi temsilcilerinin Başkanlığa bizzat yaptıkları evrak takibi dışındaki bilgi edinme istemlerini karşılamak, c) CİMER üzerinden ya da Genel Müdürlük bilgi edinme sistemi (TAKBİS-ERP) üzerinden gelen bilgi edinme taleplerini karşılamak, gerekirse talep konusunun diğer ilgili birimlere intikalini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek, ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemi (Alo 181) üzerinden gelen bilgi taleplerini karşılamak ve Başkanlık ile Çağrı Merkezi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Edinme Sistemi)  arasında koordinasyonu sağlamak, d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Edinme Sisteminde (TKGM Çağrı Merkezi bölümü) görevli personelin eğitimi ve mesleki yeterliliklerinin artırılması için gerekli tedbirleri almak ve yürütmek, e) Çağrı Merkezinde gerçekleştirilen arama ve çağrılarla ilgili veriler oluşturarak  Başkanlık ve ilgili Birimler arasında koordinasyonu gerçekleştirmek.

YAZI İŞLERİ VE ARŞİV BİRİMİ: a) Başkanlığa ait gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlerini yapmak, Başkanca görevlendirilmesi halinde evrak havalelerini yapmak, b) Evrak akışı ile yapılan yazışma ve işlemlerin sonuçlandırılma süreçlerini takip etmek, işlem süreçlerindeki gecikmeler hakkında ilgili birimleri ve Başkanı bilgilendirmek, c) Başkanlığın genel arşivini mevzuata uygun şekilde düzenlemek, arşive gelen evrakın dosyalamasını yapmak ve Başkanlık birimleri ile koordineli çalışılmasını sağlamak, ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Başkanlıkça yapılması gereken ayniyat ve mutemetlik işlerini yürüterek, bakım ve onarım işleri ile taşınır mal kayıt işlerinin yürütülmesini sağlamak, d) Başkanlık personelinin özlük, ayrılış  ve başlama.. gibi işlerini yapmak, personelin mesai takibini yaparak ilgili Başkanlıktan alınacak verileri Başkana her ay düzenli raporlamak, e) Başkanlığımız katında görev yapan temizlik ve destek görevlilerinin işlerini usulüne uygun yapmalarını sağlamak, f) Başkanlığın tüm arşivini dijital ortama aktarmak.