Tarihçe

Daire Başkanlığımız, 10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun” 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendinde yazılı görevler kapsamında kurulmuştur.

"6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun"

15.07.2018 tarih 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  4 sayılı Cumhurbaşabkanlığı kararnamesinin 483 maddesinin 2 inci fıkrası (ı) bendinde kapsamında yeniden yapılandırmayla kurulmuştur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715-1.pdf