ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMI İHALESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİRİMLERİ ELEKTRİK ENERJİSİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1183509

1-İdarenin

a) Adı

:

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İLKADIM MAHALLESİ DİKMEN CADDESİ 14 06100 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3125514545 - 3124136602

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİRİMLERİ ELEKTRİK ENERJİSİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 5 ADET ABONELİĞE AİT YAKLAŞIK 3.000.000 Kwh/saat ELEKTRİK ENERJİSİNİN 01.01.2023-31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA SERBEST PİYASADAN KARŞILANMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI (TESİSAT ABONE NO : 4001257478) ADRES: DEVLET MAH. DİKMEN CADDESİ NO:14 06100 BAKANLIKLAR/ÇANKAYA/ANKARA EK HİZMET BİNASI (TESİSAT ABONE NO : 4002558592) ADRES: YUKARI DİKMEN MAH. 648. CAD. NO:53/E ORAN YERLEŞKESİ /ANKARA) EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI (TESİSAT ABONE NO : 4001723706) YUKARI DİKMEN MAH. 18. CAD. NO:53 ORAN YERLEŞKESİ /ANKARA) ARŞİV DAİRESİ HİZMET BİNASI ( TESİSAT ABONE NO : 4002433139) YILDIZEVLER TURAN GÜNEŞ BULVARI 42. SOKAK ORAN YERLEŞKESİ /ANKARA) TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI (TESİSAT ABONE NO : 4000664984) KIZILAY MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI ÇANKAYA/ANKARA)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01.01.2023-31.12.2023

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.12.2022 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE VE TOPLANTI SALONU (DEVLET MAH. DİKMEN CAD. NO:14 06100 BAKANLIKLAR /ÇANKAYA/ANKARA)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

*İstekliler, EPDK’nın yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş “Elektrik Toptan Satış Lisansı”, “Üretim Lisansı”, “Otoprodüktör Lisansı”, “Otoprodüktör Grubu Lisansı” veya “Perakende Satış Lisansı” gibi Lisanslardan hangisine sahip ise birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahibi olunması durumunda; Belgenin aslı veya noter onaylı suretini ihalenin karara bağlanması aşamasında tevsik edeceklerdir.

* İstekliler, Perakende Satış Lisansı sahibi veya Toptan Satış Lisanslarından birine sahip ise; sözleşme süresince İdareye temin edeceği elektrik enerjisini hangi kaynaklardan sağlayacağına dair kapasite bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahibi olunması durumunda; kapasiteye dair belge/belgelerin aslı veya noter onaylı suretini ihalenin karara bağlanması aşamasında tevsik edeceklerdir.

* İstekliler, elektrik enerjisini, üretim lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı veya Otoprodüktör lisansı ile satacaksa; tesislerinin yerlerini, kurulu kapasitelerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahibi olunması durumunda; kapasiteye dair belge/belgelerin aslı veya noter onaylı suretini ihalenin karara bağlanması aşamasında tevsik edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre verilen elektrik enerjisi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.