Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Personel Dairesi Başkanlığı, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yazılı görevler ile Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri Başkanın belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak, uyum içerisinde zamanında ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belirtilen Müdürlük ve Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

a) Atama Şube Müdürlüğü

b) Planlama ve Personel Politikaları Şube Müdürlüğü

c) Disiplin Şube Müdürlüğü

ç) Terfi ve Emeklilik İşleri Şube Müdürlüğü

d) Kadro Şube Müdürlüğü

e) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

f) Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

g) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü

ğ) Mali İşler Şube Müdürlüğü

h) Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü

ı) Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

i) Eğitim Koordinasyon Şube Müdürlüğü

j) Eğitim Destek Şube Müdürlüğü