Tarihçe

Personel Dairesi Başkanlığının Tarihçesi

Bugünkü Personel Dairesi Başkanlığı ilk defa 1847 yılında ‘Defter Eminliği’ adıyla kurulan Tapu Teşkilatındaki ‘Memurin ve Levazımat Amirliği’ unvanı adı altında hizmet vermeye başlamıştır.

1907 Tarihli Vilayet-i Şahane ve Defteri- Hakan-i İdarelerinin Tensikat ve Teşkilatına ve ’Memurin ve Levazım Müdüriyeti’ adı altında görevine devam etmiştir.

29.05.1936 tarih ve 2997 sayılı Mülga Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla ‘Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü’,

21.12.1953 tarih ve 6206 sayılı Kanun ile 26.02.1954 tarihinden itibaren ‘Zat İşleri Müdürlüğü’,

5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 31.01.1966 tarihinden itibaren ‘Eğitim ve Zat İşleri Dairesi Başkanlığı’,

Bakanlar Kurulunun 13.11.1971 tarih ve 7 / 3434 sayılı kararı ile 01.12.1971 tarihinden itibaren ‘Eğitim ve Personel Dairesi Başkanlığı",

26.09.1984 gün ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesi ile de yardımcı birimler başlığı altında ‘Personel Dairesi Başkanlığı‘,

10.12.2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 6083 sayılı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Ve nihai olarak 15.07.2018 tarih 30479 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlıklara İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) ile "Personel Dairesi Başkanlığı" adıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Personel Dairesi Başkanlığında Görev Yapan Daire Başkanları