ETİK PLATFORMU 6. TOPLANTISI

05 Tem 2017

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, Etik stratejilerin geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak suretiyle toplumda, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde etik farkındalığı güçlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etik kültürün gelişimine katkı yapması amacıyla oluşturulan Etik Platformu ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sendikaların etik kültürün geliştirilmesi kapsamında işbirliği yaptığı bir mekanizma kurulmuştur. 

Bu doğrultuda, Etik Platformunun 6. toplantısı 12 Aralık 2016 tarihinde Ankara Latanya Otel’de, “Etik Platformun İşlevinin Geliştirilmesi” raporunda sunulan öneriler çerçevesinde Platformun daha etkin bir yapıya kavuşturulması amacı doğrultusunda taslak olarak hazırlanan “Etik Platform Çalışma Usul ve Esasları”na ilişkin platform üyelerinin görüş ve önerileri alınmış, platform üyeleri yürüttükleri faaliyetler konusunda platforma bilgi sunmuşlardır.

Toplantıya Kurumumuzu temsilen Teftiş Kurulu Başkanı (Etik Komisyonu Üyesi) Yener KARATAŞ ve TKGM Kalite Müdürü (Etik Sekreteryası) Nevzat KUL katılmışlardır.