Görev, Yetki ve Sorumluluklar

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE

Genelge No: 2019/15

(1809)

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı

 

Kuruluş ve görev 

 

MADDE 55: (1) Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı görevler ile Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri Başkanın belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak, uyum içerisinde zamanında ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belirtilen birimlerden oluşur. 

 

a) Toplu Değerleme ve Veri Yönetimi Birimi 

b) Araştırma, Geliştirme ve Mevzuat Birimi 

c) İtiraz ve Denetim Birimi 

ç) Mali İşler ve Planlama Birimi 

d) Personel ve Evrak Birimi 

 

Toplu Değerleme ve Veri Yönetimi Birimi 

 

MADDE 56: (1) Toplu Değerleme ve Veri Yönetimi Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Toplu değerleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan mekânsal analizleri yapmak. 

b) Toplu değerlemede kullanılacak verilerin tanım ve standartlarını oluşturmak. 

c) Gerekli veri toplama çalışmaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek. 

ç) Toplu değerleme modellerinin oluşturulması, test edilmesi, sonuçların duyurulmaya hazır hale getirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yapmak ve raporlamak. 

d) Taşınmaz Değer Bilgi Merkezine veri girişi yapan ve veri aktarımını sağlayan kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve gerekli ortak çalışmaları yürütmek. 

e) Verilerin istatistiksel analizlerinin yapılmasına imkân verecek kalite ve standartlara kavuşturulması çalışmalarını yürütmek. 

f) Toplu değerleme çalışmaları sonucu oluşturulan değer haritalarını üretmek ve sunmak. 

g) Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin kurulması ve diğer bilgi sistemleri ile etkileşiminin sağlanması çalışmalarını, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yapmak. 

ğ) Konusu itibarıyla Birimin görevleri kapsamında olan bilgi edinme başvurularını değerlendirerek Başkanlık görüşünü hazırlamak. 

h) Başkanlık hizmetleri ile ilgili sözel, sayısal, grafik istatistikî bilgileri toplamak, değerlendirmek ve muhafaza etmek. 

ı) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Araştırma, Geliştirme ve Mevzuat Birimi 

 

MADDE 57: (1) Araştırma-Geliştirme ve Mevzuat Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Değerleme veri yönetim modeli yapısını, iyi uygulama örneklerini inceleyerek ilgili birimlerle koordineli çalışarak oluşturmak. 

b) Uluslararası kabul görmüş toplu ve tekil değerleme standartları hakkında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, ülkemiz için toplu değerleme standartları ile oran analizi ve güven aralıklarını ilgili birimler, paydaş kurumlar ve üniversiteler ile iş birliği yaparak belirlemek ve yayımlamak. 

c) Taşınmaz değerleme ve toplu değerleme alanları ile ilgili güncel uluslararası gelişmeleri ve iyi uygulamaları takip etmek, gerekirse yerinde incelemek, raporlamak ve ortak çalışmalar yürütmek. 

ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda, gerektiği durumlarda ilgili birimlerin de görüşlerini alarak mevzuat çalışmalarını yürütmek. 

d) Başkanlığın görev alanına giren konularda kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarını yürütmek. 

e) Kurum tarafından yapılan değerleme çalışmalarının sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik istatistikleri ve raporları hazırlayarak yayımlamak. 

f) Kurum ve kuruluşlarından gelen protokol taleplerini değerlendirmek. 

g) Konusu itibarıyla Birimin görevleri kapsamında olan bilgi edinme başvurularını değerlendirerek Başkanlık görüşünü hazırlamak. 

ğ) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

İtiraz ve Denetim Birimi 

 

MADDE 58: (1) İtiraz ve Denetim Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Toplu değerleme sonuçlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve gerek görülmesi halinde ilgili birimlere incelemek üzere yönlendirmek. 

b) İtiraza ilişkin verilen kararların sonuçlarını duyurmak. 

c) Değer ve değere ilişkin bilgilerin, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygunluğunu takip etmek, doğruluk ve tutarlılık kontrollerini düzenli olarak yapmak ve sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek. 

ç) Birlik ve yetkili kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler ile Birlik ve yetkili kuruluşlar hakkında gelebilecek görüş, öneri ve taleplerin değerlendirmesini yapmak. 

d) Konusu itibarıyla Birimin görevleri kapsamında olan bilgi edinme başvurularını değerlendirerek Başkanlık görüşünü hazırlamak. 

e) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Mali İşler ve Planlama Birimi 

 

MADDE 59: (1) Mali İşler ve Planlama Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak. 

b) Yapılan ödeneklerin sarflarını izlemek ve amacına uygun harcanıp harcanmadığını değerlendirmek ve ödenek sarfları konusunda ilgili başkanlıklarla koordinasyonu sağlamak. 

c) 5018 sayılı Kanun gereğince Başkanlıkça yapılması gereken ayniyat ve mutemetlik işlerini yürütmek, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak. 

ç) Başkanlığın sarf ve kırtasiye malzemesi stoklarını takip etmek, gerektiğinde bunların teminini sağlamak. 

d) Başkanlıkça yapılması gereken taşınır mal kayıt, depo, dağıtım, devir teslim, muhafaza, terkin ve benzeri iş ve işlemleri yapmak. 

e) Başkanlık hizmetleriyle ilgili ödenek dağıtım ve maliyet analizi yapmak, sonuç bilgilerini değerlendirmek. 

f) Kamu ve özel sektör iş birliğine yönelik toplu ve tekil değerleme projelerine yönelik değerleme hizmetlerini organize etmek. 

g) Başkanlığın hedef ve stratejik amaçlarına uygun olarak yapılanmasına katkıda bulunmak. 

ğ) Birim faaliyet raporlarını hazırlamak ve istenildiğinde sunmak. 

h) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

ı) Toplu değerleme ve gereken durumlarda toplu değerleme çalışmalarında kullanılmak üzere tekil değerleme çalışmaları ile ilgili ihaleleri planlamak, izlemek ve sonuçlanmasını sağlamak. 

i) Proje uygulama talimatları, sözleşme ve ekleri çerçevesinde ihaleli işlerin sözleşme yönetimi ve bu kapsamda yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek. 

j) Taşınmaz değerleme konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak. 

k) Konusu itibarıyla Birimin görevleri kapsamında olan bilgi edinme başvurularını değerlendirerek Başkanlık görüşünü hazırlamak. 

l) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

Personel ve Evrak Birimi 

 

MADDE 60: (1) Personel ve Evrak Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın hedef ve stratejik amaçlarına uygun olarak personel yapılanmasına katkıda bulunmak. 

b) Başkanlık personelinin özlük haklarına ilişkin konuları takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak. 

c) Başkanlık imza yetkililerindeki değişikliklerin Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) İmza Yetkilileri Modülüne (İYEM) girişlerini yapmak. 

ç) Başkanlık alt birimlerinin amir/sorumlularındaki değişiklikler ile Başkanlık personelinin; Başkanlığın hangi biriminde görevli olduğuna dair bilgilerin, kullandığı izinlere dair bilgilerin ve sendika bilgilerinin Yönetim Bilgi Sistemine girişleri yapmak. 

d) Başkanlık personelinin göreve başlama ve görevden ayrılmalarına dair yazışmaları yapmak. 

e) Stajyer ve yardımcı personelin istihdam takip ve kontrol işlemlerini yürütmek. 

f) Meslek içi eğitimlerin düzenlenmesi, uygulanması ve izlenmesi görevleri ile benzer iş ve İşlemleri yürütmek. 

g) Başkanlık birimleri arası organizasyonu yürütmek. 

ğ) Personele yönelik şikâyet ve disiplin ile ilgili işlemleri takip etmek. 

h) Başkanlık personelinin atama, geçici görev, kadro, izin, ayrılma, rapor ve benzeri işlemlerini yürütmek. 

ı) Kurum personelinin idareye karşı açmış olduğu davalarla ilgili görüş belirtmek. 

i) (16.12.2019 t. ve 4594403 sayılı olur ile değişik bent) İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından düzenlenen, denetim ve danışmanlık raporlarının takibini yapmak ve koordinasyonu sağlamak. (8) 

j) 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında belirtilen iç kontrol ve risk yönetimi ile benzeri konulardaki iş ve işlemleri yapmak. 

k) Performans programını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak. 

l) Başkanlık internet yayını, sunumu, tanıtımı ve her türlü basılı dokümanı hazırlamak. 

m) Başkanlığın kalite yönetim (16.12.2019 t. ve 4594403 sayılı olur ile mülga ibare)(...)(9) faaliyetlerini koordine etmek, bu kapsamda gelen yazışmaları ilgili birimden bilgi almak suretiyle cevaplamak. 

n) Sivil Savunma faaliyetlerini yürütmek. 

o) 4982 sayılı Kanun kapsamında CİMER, Yönetim Bilgi Sistemi vb. yollarla Başkanlığa gelen başvuruların ve TBMM’den Başkanlığa intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergelerinin ilgili birimlere intikali ile sonuçlandırılmasını sağlamak. 

ö) Başkanlık hizmetleri ile ilgili elektronik posta, telefon, faks ve benzeri iletişim araçları ile yazılı ve sözlü olarak iletilen taleplerin ilgili birimlere intikali ile sonuçlandırılmasını sağlamak. 

p) Başkanlığa gelen ve giden evrakın; kayıt, imzaya sevk, tarih-sayı verme, kapatma, dağıtım, posta işleri ile fotokopi ve faks işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak. 

r) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Çağrı Merkezi ile ilgili işleri yürütmek ve yönlendirmek. 

s) Başkanlığın arşivleme işleri kapsamında dosyalama, muhafaza, tasnif, ayıklamaya yönelik iş ve işlemlerini yürütmek. 

ş) Konusu itibarıyla Birimin görevleri kapsamında olan bilgi edinme başvurularını değerlendirerek Başkanlık görüşünü hazırlamak. 

t) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.