Misyon ve Vizyon

VİZYON

Taşınmaz faaliyetleri ve inşaat sektörü, Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın yaklaşık %16’sını oluşturmaktadır. Taşınmazların ekonomik büyüklüğünün temel göstergesi olan “taşınmaz değerlerinin gerçeği yansıtır bir şekilde kayıt edilmesi ve güncelliğinin sağlanması, değer değişimlerinin izlenmesi, değer haritalarının oluşturulması, piyasa analizlerinin yapılması ve raporlanması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesine destek olunması, yerli/yabancı yatırımcılar için cazibesinin artırılması ve ilgili mercilerin karar süreçlerinin desteklenmesi bakımından büyük öneme sahiptir.

Ülkemizde, kamusal amaçlar için ihtiyaç duyulan taşınmaz değerleme faaliyetleri için uluslararası standartlara uygun düzenlemeler ve sorumlu merkezi kamu idaresi mevcut değildir. Bu nedenle, farklı kurumlar tarafından yapılan çalışmalar arasında büyük farklılıklar ortaya çıkabilmekte, çeşitli amaçlarla yapılan değerleme çalışmalarının sonuçları merkezi olarak izlenememekte, dolayısıyla başta vergi ve harç kaybı olmak üzere kamunun birçok alanda zarar görmesi sonucu doğmaktadır.

Ülke genelinde taşınmazların değerinin tespit edilebilmesi, böylelikle taşınmazlardan alınan vergi ve harç kayıplarının azaltılması başta olmak üzere, değer haritalarının ve taşınmaz fiyat endekslerinin üretilmesi, toplulaştırma, kamulaştırma gibi çalışmalara altlık oluşturması gibi amaçlarla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından bir değer bilgi bankası oluşturularak “Toplu Değerleme Sistemi” kurulması hedeflenmektedir.

Kurulacak değer bilgi bankası ve toplu değerleme sistemi sayesinde, uluslararası standartlara ve bilimsel normlara uygun bir şekilde, taşınmazların değerleri toplu değerleme yöntemleriyle belirlenecek, çeşitli ölçeklerde değer haritaları üretilecek ve güncelliğinin korunması sağlanacaktır. Bu doğrultuda, veri tanımlarının yapılması ve standartların geliştirilmesiyle, değerleme çalışmalarında kullanılan veri ve yöntemlerde tutarlı bir anlayış ve algının oluşması sağlanacaktır. Taşınmaz değerleme, taşınmaz idaresi ve yönetimi gibi konularda ihtiyaç analizlerinin yapılması, politikaların geliştirilmesi ile karar süreçlerinin desteklenmesine yön verecek ve/veya katkı sağlayacak çalışmalar yapılması, raporlar ve istatistiklerin yayınlanması,  uluslar arası gelişmeler ve iyi uygulamalar takip edilerek sistemin güncelliğinin korunması ve ülkemiz insan kaynağı ve iş kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanması öncelikler arasında tutulacaktır. Böylece, hem Türkiye için önemli kazanımlar elde edilmesi hem de çevre ülkelerle bilgi paylaşımının sağlanması ve ortak çalışmalar yürütülmesi beklenen ve hedeflenen çıktılar arasındadır.