Personel İşlemleri

Kurumumuzda kadrolu, sözleşmeli veya daimi işçi-memur pozisyonlarında görevlendirilebilmek için öncelikli olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda başarı göstermeniz gerekmekte olup, Kurumumuz da dâhil olmak üzere tüm kamu personeli alım ilanları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının (kamuilan.sbb.gov.tr) web sayfasında yayımlanmaktadır. Yine gerek KPSS gerekse EKPSS merkezi yerleştirmeleri ise ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kurumumuz ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanabilmek için, söz konusu ilanların takip edilerek, ilanlarda belirtilen şartların taşınması halinde, ilanda belirtilen takvime uygun olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Taşınır ve taşınmaz mallarda, alacak ve borçlarda artış veya azalış olduğunda TAKBİS sistemine bağlı bilgisayardan http://ybs.tkgm.gov.tr adresinden Mal Bildirimi menüsünden değişiklikler bildirilmelidir.

Yurt dışında geçici görevli personel ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, aylıksız izinde bulunan personel dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta iken sınav açılması halinde, bu durumdaki personelin sınava katılması mümkündür.

  • Personelin, aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi gereğince, 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalıştığı sürelerin tamamı, toplam hizmet süresi ile birlikte görevde yükselme ve unvan değişikliğine esas hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilir.
  • Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde unvan değişikliğine tabi kadrolar “Kontrol mühendisi, mühendis, mimar, şehir plancısı, pilot, avukat, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, kimyager, biyolog, arşivci, hemşire, laborant, programcı, rasıt, tekniker, kadastro teknisyeni, sağlık memuru ve teknisyen” olarak sayılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince “unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası “Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması gerekir.” hükmü gereğince sözlü sınava tabidir.

  • Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
  • Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.
  • Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.
  • Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılır.

  • Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (c) bendinde düzenlenmiştir.

Buna göre, genel idare hizmetleri sınıfında çalışan memurların, memuriyet dışında resmi kurumlarda işçilikte geçen sürelerinin, kazanılmış hak aylıklarının (maaş derece ve kademelerin de) tespitinde değerlendirilmesine ilişkin düzenleme bulunmadığından intibak işlemi yapılamamakta olup SSK'lı olarak geçen hizmet süreleri emeklilik yönünden hizmet yılına eklenmektedir.