Cevaplı Raporlar

2.Derece İpoteğin 1.Dereceye Yükselmesinde İlgililere Tebliği

2/B Belirtmesi

31/B Şerhinin Devir, Ferağ veya Temlike Engel Olması

31/B Şerhinin Tescili

42.Mad. Belirtmesi ve Terkini Hk

150/c Şerhi Bulunan Taşınmaza İhale Tarihinden Sonra İşlenen Şerhlerin Durumu

150/C Şerhi Tesisi

1062 Sayılı Kanuna Göre Belirtme Terkini

2942 S.Y. 7.md. Gereği Belirtmenin Resen Terkini

2942 S.Y.7.md Belirtmesinin Terkin Şekli

2981-3290 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi Uygulaması

3083 Sayılı ve 1617 Sayılı Kanuna göre şerh

3194 Sayılı İmar Kanunun 33. Maddesi Gereği Yapılacak Şerhlerden Harç Tahsil Edilmez

3402 S.Y. 22/a md.Belirtmesi Olan Taşınmazın Satışı

4070 S.Y Gereği Satış

4070 S.Y Gereği Satış

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Göre Belirtmenin Tesisi

4706 S.Y. Göre Satışta Döner Sermaye

4706 S.Y.Kapsamında Hazine Mallarının Satışında Harç ve Döner Sermaye

5203 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kişilerde Aranacak Belgeler

5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/d.Maddesi Kapsamında Tahsis

5393 Sayılı Kanunun 4.Maddesi Kapsamında Yapılan Tescilin İptali

5737 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine. Belediye. Özel İdare ve Köy Tüzel Kişiliğine Geçen Taşınmaz Malların Devri

6001 Sayılı Kanun Gereği Tescil

6183 Sayılı Kanuna Göre Konulacak Haciz ve İhtiyati Hacizler

Aile Konutu Şerhi Talebi

Aile Konutu Şerhinde Diğer Eşe Duyuru Yapılması

Aile Konutu Şerhinde Diğer Eşe Duyuruda Bulunulması

Akdin Daire Dışında Alınması

Akitli ve Akitsiz İşlemlerde Yetkilendirme

Alacağın Temliki

Alacağın Temliki

Alacağın Temlikinde Damga Vergisi

Alım Hakkının Terkini

Anıt Ağacın Korunması Gerekli Kültür veya Tabiat Varlığı Belirtmesinin Tescili

Arsa Paylarının Bağımsız Bölümün Değeri İle Orantılı Olması

Aynı Yıl İçinde Verilen Beyan Değerlerindeki Farklılıklar

Aynı Yıla Ait İki Farklı Emlak Rayiç Değer

Aziller Sicilinin Tutulması

Bağışlananın Bağışlayandan Önce Vefatında İzlenecek Yol

Bağış Şartının Resmi Senete Yazılması

Bağış Şartının Resmi Senete Yazılması

Bağış İşleminin Veraset ve İntikal Vergisi İlişiği Yönünden Maliyeye Bildirilmesi

Bağış Resmi Senedinde Bedel

Bakım Alacaklısının İrade Beyanının Tam Olarak Yazılması

Başka İdarelerden Kaynaklı Hatanın Tashihi İşleminde Harç

Başvuru Fişinde Gecikme Nedeninin Belirtilmesi

Başvuru İstem Belgesinin Malik Tarafından İmzalanması

Başvuru İstem Belgesinde Tüm Sütunların Doldurulması

Başvuru İstem Belgesine Gecikme Nedeninin Yazılması

Başvuru İstem Belgesine Gecikme Nedeninin Yazılması

Başvuru İstem Belgesinin İmzalanması

Bedelsiz Devir İşlemi

Belediye Emlak Rayiç Değeri

Belediye Emlak Rayiç Değeri

Belediye Mallarının Satışı

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Taşınmaz Mallarda İlgili Satış

Belediyenin Bağış Yapma Yetkisinin Olmaması

Belediyenin Taşınmazının Satışında Belediye Meclis Kararının Aranması

Belediye Taşınmazlarının Satışı

Belge Asıllarının Alınması

Belgelerin Saklanması

Beyan Terkini

Bilgi Formlarının Arşivlenmesi

Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri

Birden Fazla Ölüm Halinde İntikal İşlemi ve Veraset Vergi İlişiği

Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Satış

Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Satış

Borç Miktarının Artırılması

Cebri Satış

Cebri Satışta İhalenin Kesinleşmesinden Sonra Gelen Takyidatların Durumu

Cebri Satışta Takyidatların Terkini

Cins Değişikliği Harcı

Cins Değişikliği Harcı (İmar Kanunu 15 ve 16’ncı maddelerine göre ifraz sonucu)

Cins Değişikliği ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri

Cins Değişikliğinde Kullanılacak Yapı Kullanma İzin Belgesinin Standartları

Cins Değişikliğinde Muvafakat Aranması

Cins Değişikliğinde Tescil İstem Belgesi

Cins Değişikliğinde Yapısızken, Yapılı Hale Getirmede Alınacak Harç

Çok Eski Fotoğrafsız Kimliklerin Kullanılması ve Tanık Bulundurulması

Daimi İrtifak Hakkında Düzenlenen Resmi Senette Şartın Belirtilmemesi

Damga Vergisi ve Harç Tahsil Edilmeden Tesis Edilen İpotek Terkini

Dask Poliçesinin Alınmaması

Davalı Olup Kadastro Mahkemesine İntikal Etmiş Bulunan Taşınmaz Malların Beyanlar Hanesine Yapılacak Belirtme

Davalı da Mahkeme Kararının İnfazını İsteyebilir

Derneğin Bağış İşleminde Yetki

Derneklere Çıplak Mülkiyet Bağışı

Derneklerin Yetki Belgesi

Döner Sermaye Harcı

Döner Sermaye Ücretinin Alınma Zamanı

Döner Sermaye ve Harç Tahakkuk Belgelerinin Dosyada Saklanması

Doğrudan Gelir Desteği İçin Verilen Tapu Kayıtları

DSİ 'nin Kamulaştırma İşleminde Döner Sermaye Ücreti

Düzeltme İşlemine Esas Belgeler

Düzeltmeler Sicilinin Onanması

Ek Sayfa Açılması

Ek Sayfa Açılması

Eksik Alınan Döner Sermaye Ücreti

Eksik Belge İle Havalenin Yapılması

Eksik Harç

Eksik Tescil Edilen Kamu Haczi

Elbirliği Halinde Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesinde Harç Oranı

Emlak Rayiç Bedeli

Emlakçıların İş Takibi

Encümen Kararlarının Nitelikleri

EPDK(Elektrik Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu) Lehine Kamulaştırma

Evlenme ve Boşanma Nedeniyle Soy Adı Değişikliği

Evrak ve Belgelerin Dosyalama ve Arşivlenme Usulleri

Faiz Oranının Düzeltilmesi

Faiz Oranı Süresinin Belirtilmesi

Faiz Oranının Tescili

Faizin Değişken Olduğunun Düşünceler Sütununda Belirtilmesi

Farklı Parsellerde Farklı Satıcıların Aynı Alıcıya Satışı

Fek Yazısı

Fek Yazısına Aykırı Terkin

Fotokopi İle İşlem Yapılmaması

Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi

Geçici Yapıların Belirtilmesi Tescili

Geçit Hakkı Tesisi

Geçit Hakkında Süre

Geçit Hakkının Tescili

Geçit Hakkının Tescili

Haciz İşlemlerinde Elden Takip Yetkisi

Haciz Miktarının Belirtilmesi

Haciz Müzekkerelerinde Borçlu Bilgilerinin Bulunması

Haciz Müzekkerelerinin Teslim Alınması

Haciz Reddi

Haciz Reddi

Haciz Reddi

Haciz Reddi

Haciz Terkin Şekli

Haciz Terkini ve İcra Müdürlüğünün Talebi

Haciz Tescili Hissede Belirtme

Haciz Yenilemesi

Haciz Yenilenmesinin Tescili

Hacizde Miktar Ve Alındığı Zaman

Hacizli Hisselerin Hacizli olmayan Hisselerle Tevhit Edilmemesi

Hak Sahibi ve Rehin Alacaklılarının Muvafakatlarının Alınması

Hakkın Tesisine Yönelik Yetkinin Terkin Yetkisi Sayılması

Harç Mükellefiyeti

Hatalı Cins Değişikliğinin Düzeltilmesi

Hazine Adına kayıtlı Taşınmazın Tevhidinde Encümen Kararının Alınması

Hazine Adına Yapılan Tesciller

Hibe İlişiğinin Kesilmesi

Hisse Hatası

Hisse Tevhidi Yapılmaması Gereken Durumlar

Hisseli Olmayan Tarım Arazisinde İcrai Haciz Tesisi

Hisseli Satışta Taşınmazın Hangi Sınıfa Girdiğinin Tarım Müdürlüğünden Sorulması

Hisseli Tarım Arazisine İcrai Haciz Tesisi

Hükmen Elbirliği Mülkiyetinin Sona Erdirilmesi

Hükmen İfraz İşleminde Tebligatta Bulunulması

Hükmen Kamulaştırma İşleminde Döner Sermaye Ücreti ve Hisse Tevhidi

Hükmen Muhdesat Tescili

Hükmen Tapu İptali ve Hazine Adına Tescil

Hükmen Terkin

Hükmen Tescil

Hükmen Tescil

İcrai Haciz Terkini

İcrai Haciz Terkinlerinde İmza ve Mühür

İcrai Haciz Terkinlerinde Plastik Mühür

İcrai Haciz Tesisi

İcrai Hacizlerde Farklı Dosya Numaraları İle Gönderilen Hacizler İçin Ayrı Ayrı Haciz Şerhi İşlenmesi

İdareden Kaynaklanan Cins Düzeltmesi

İdaremizden Kaynaklanan İsim Tashihi

İfraz İşleminde Hatalı Tescil

İfraz İşlemi Sonrasında Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Haciz Şerhi

İfraz İşleminde Talep

İfraz İşleminde Tescil

İfraz İşleminde Tescil İstem Belgesindeki Hatanın Düzeltilmesi

İfraz Sonrası Oluşan Parsellerin Mahallesi Dışında Başka Mahalle Kütük Sayfasına Tescilinin Yapılması

İfrazen Taksim İşleminde Tahsil Edilecek Harç

İlgililere Bilgi Verilme Zorunluluğu

İhdas

İhdas

İhdas ve Harç

İhtiyati Hacizde Mahkeme Kararı

İhtiyati Tedbir Şerhinin Tescili

İhtiyati Tedbir Şerhinin Tescili

İİK.28. md. Uygulaması

İmar Kanununun 15 ve 16 md. Göre Yapılan Satışlar

İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış

İmar Tescili

İmar Uygulamaları İle İştirak Halinde Mülkiyetin Çözülmesi

İmza Sirküleri

İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü Halinde Terkin Harcı

İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü Halinde Terkin ve Veraset Vergi İlişiği

İntifa Hakkı Sahibinin Ölümü Halinde Terkinin Bildirimi

İntifa Hakkı Süre Kısaltmasında Rekabet Kurumuna Tebliğ

İntifa Hakkı Süresinin Kısaltılması İşleminde Harç Oranı

İntifa Hakkı Tescili

İntifa Hakkı Tesisinde Harç

İntifa Hakkı Tesisinde Harç

İntifa Hakkı Üzerinde Tutarak Çıplak Mülkiyet Satışının Tescili

İntifa Hakkında Sürenin Kütük Üzerinde Gösterilmesi

İntifa Hakkından Feragat İşleminde Vekaletnamenin Süresi

İntifa Hakkının Devrinde Resmi Senetin Hatalı Olması

İntifa Hakkının Süre Kısaltmasında Vekalette Yetki

İntifa Süresinin Kısaltılmasında Alınması Gereken Harç

İntikal Edecek Taşınmaz Üzerine Haciz Tesisi

İntikal İşleminde Hisselerin Hesaplanması

İntikal İşlemi Sırasında Hisse Tevhidi ve Kimlik Tespiti

İntikal İşleminde Varis ve Vekillerin İsminin Mükerrer Yazılması

İntikal İşleminde Veraset İlişiğinin Aranması

İntikal İşleminden Sonra Satış İşleminde Veraset ve İntikal Vergisi İlişik Kesme Belgesi

İntikal Satış İşleminde Döner Sermaye

İntikal Satış İşleminde Toplulaştırma Alanı Olduğunun İlgililere Bildirilmesi

İntikalde Veraset İlişiği

İntikalde Veraset İlişiği

İntikalin Tescili Yapıldıktan Sonra İştirakin Çözülmesi

İntikal-Satış İşleminde Tescil

İpoteğin Faizinin Değişken Olduğunun Yazılması

İpoteğin İlk Sayfaya Tescil Edilmesi

İpoteğin Terkininde Gerekli Belgeler

İpoteğin Unsurlarının Resmi Senette veya Sözleşmede Yer Alması

İpotek Kredi Sözleşmesi

İpotek Kurulacak Gayrimenkul Borçlunun Kendi Malı Olmadığı Taktirde İstenilen İpotek İşlemi Hakkında

İpotek Lehtarının Yanlış Tescili

İpotek İşleminde 5035 sayılı Kanuna Göre Muafiyet

İpotek İşleminde Kredi İpotek Taahhütnamesinin Onaylanması

İpotek İşleminde Vekaletnamede Yetki

İpotek Miktarı

İpotek Miktarında Değişiklikte Döner Sermaye Ücreti

İpotek Miktarının Düzeltilmesi

İpotek Miktarının Para Cinsi

İpotek Resmi Senetlerinde Şubelerin Bağlı Oldukları Tüzel Kişilerin Ticaret Sicil Numarasının Aranması

İpotek Sözleşmesi İmzalanırken Tanık Bulundurulması

İpotek Sözleşmesinde Muhdesatın Belirtilmemesi

İpotek Terkini

İpotek Terkinin Şekli

İpotek Terkinde Vekaletnamenin İçeriği

İpotek Terkinin Vekil Tarafından Yapılmasında Malike Bilgi Verilmemesinin Tenkiti

İpotek Terkininde Harç

İpotek Terkininde Harç

İpotek Tesisi Tescili

İpotek Tesisi Tescili

İpotek Tesisi Tescili

İpotek Tesisi Tescili

İpotek Tesisi Tescili ve Tüzel Kişi Ünvan Değişikliği

İpotek Tesisinde 5035 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı ve Damga Vergisi

İpotek Tesisinde 5035 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı ve Damga Vergisi

İpotek Tesisinde Suret Harcı

İpoteklerde Para Türü

İpotekli Taşınmazın Satışı

İpotekte Faiz Oranının Belirtilmesi

İpotekte Faizin Yanlış Sütuna Yazılması

İpotekte Miktar Artırımı

İpotekte Onama

İpotekte Para Türü

İpotekte Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının Şerhler Sütununda Belirtilmesi

İpotek Tesisinde Vekaletname Şekli

İpotek Vesikasındaki Hataların Düzeltilmesi

İrtifak Hakları ve Taşınmaz Mal Mükellefiyetlerinin Tescili

İsim Tashihi

İş Takipçilerinin Belgeleri

İşlem Sırasında Kimlik Fotokopisinin Alınması

İvazsız Feragat Harcı

İzale-i Şüyu Suretiyle Satışta Vergi İlişiği Kesilmesi

İzale-i Şuyuu Tesisi

İİK.28. md. Uygulaması

İİK 148/a Madde Gereği Adres Bildirme Zorunluluğu

İİK150-C Şerhinin Mükerrer İşlenmesi

İİK 150/C Şerhi Tescilinde Bedelin Yazılması

Kadastro Mahkemelerinin Kararlarının Tescili

Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Hatanın Düzeltilmesi

Kadastro Tespitlerinde Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesinde Harç

Kamuya Ait Taşınmazın Yatırımcıya Devri

Kamu Bankalarında Yetki Belgesi

Kamu Bankalarının Temsilcilerinin İmza Sirküleri

Kamu Bankalarının Temsilcilerinin İmza Sirküleri

Kamu Bankalarının Temsilcilerinin İmza Sirküleri

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Kamulaştırma İşleminde Veraset İntikal Vergisi İlişiği

Kamulaştırma Kanunun 7. Md. Göre İşlenen Belirtmenin Terkini

Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi Belirtmesinin Terkini

Kamulaştırma Kanununun 31/B maddesi şerhi terkini

Kamulaştırma Kararında Onay

Kamulaştırma İşleminde Hazine Adına Yolun Tescili

Kamulaştırma İşleminin Vasi Tarafından Yapılması

Kamulaştırma Nedeniyle İrtifak Hakkı

Kamulaştırma Nedeniyle İrtifak Hakkı Tesisi

Kamulaştırma Suretiyle İrtifak Hakkı Tesisinde Taşınmaz Mal Mükellefiyetinin Tescili

Kamulaştırma Suretiyle İrtifak Hakkının Tescili

Kamulaştırma Suretiyle TEİAŞ Lehine İrtifak Hakkında Harç

Kamuya Terk İşleminde (Yüzölçümü Değişikliğinde) Tescili

Kanuni İpotekte Bakiye Alacak Miktarı

Kanuni İpotekte Derece

Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılan İfrazen Kamulaştırma

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerhi

Kat Karşılığı Temlik

Kat Mülkiyeti İşleminde Bağımsız Bölümler

Kat Mülkiyeti Tesisinde Arsa Payı

Kat Mülkiyeti Tesisinde Liste

Kat Mülkiyeti Tesisinde Projenin Kim tarafından Yapılması Gerektiği

Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgeler

Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgelerin Eksikliği

Kat Mülkiyetinin Tescili

Kat Mülkiyetinin Tescili

Kat İrtifakı Terkininde Harç

Kat İrtifakı Tescili

Kat İrtifakı Tesis Esasları

Kat İrtifakı Tesisinde Anagayrimenkulün Bulunduğu Kütüğün Kapatılması

Kat İrtifakı Tesisinde Liste

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş İşleminin Tescili

Kat İrtifaklı Yerde Trampa

Kefalet İpoteği Yetkisi

Kesinleşen Kadastro Mahkemesi Kararlarının Tescili

Kesinleşmemiş Mahkeme Kararının Belirtmesinin Tesisi

Kesinleşmiş Mahkeme Kararı ile Kişi Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Belirtmesi

Kesinleşmiş Mahkeme Kararının Tescili

Kİ dan KM ne Geçiş Ve Cins Değişikliğinde Harç

Kira Şerhinde Harç

Kira Şerhi Tesisi İşlemi

Kira Şerhi Tesisinde Damga Vergisi Tahsili

Kira Şerhi Tesisinde Damga Vergisi Tahsili

Kira Şerhi Tesisi, Rekabet Kurumu’na Bilgi Verilmesine Gerek Olmadığı

Kira Şerhi Tesis Şekli

Kişi Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Kişi Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Kişi Kimlik bilgilerinin Düzeltilmesi(Resmi Senette)

Kooperatifler Lehine Tesis Edilecek İpotek İşlemleri

Kooperatiflerin Satış Bedelini Genel Kurul Tutanağında Belirtmesi

Kooperatifin Taşınmazları Üyelerine Arsa Olarak Tahsis Etmesi

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır Şerhli Taşınmazlarda Harç Muafiyeti

Köylerin İktisap Edeceği Gayrimenkullerin Harç Muafiyeti

Köy Sınırları İçinde İfraz İşlemi

Köy Tüzel Kişiliğinin Haciz Talebi

Köy Tüzel Kişiliği Lehine Yapılan Şartsız Bağışı Muhtar Tek Başına Kabul Edebilir

Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi

Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi

Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi

Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi

Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesinin Terkini

Kurulan Kat Mülkiyetinin O Yerin Belediyesi ve Vergi Dairesine Bildirilmesi

Kütük Üzerinde Düzeltmenin Şekli

Kütük Üzerinde Faiz Oranının Düzeltilmesi

Kütük Üzerinde İlgililerin Bilgisi Dışında Yapılan İşlemin Tebliğ Zorunluluğu

Kütük Üzerinde Karalama Yapılmaması

M.K.1019 Md.Gereği Tebliğ

Mahalle Taksimatına Göre Tapu Kütüklerinin Oluşturulması

Mahkeme Kararı İle Sınır ve Yüzölçüm Düzeltmesi

Mahkeme Kararlarının Tescili

Mahkeme Kararında Kesinleşme Şerhi

Mahkeme Kararının Kesinleştirilmesi

Mera Vasıflı Taşınmazlarda Yapılan İfrazlarda Döner Sermaye Ücreti Alınması

Mevcut Kaydın İptali Durumunda Tapu İptali ve Tescilinde Harç

Mimari Projede Bağımsız Bölüm Değerlerinin Yazılması

Mimari Projede Bağımsız Bölüm Değerlerinin Yazılması

Mirascılar Arasında Taksimde Harç

Mirasın Taksiminde Harç Oranı

Mirasın Taksiminde Harç Oranı

Muhdesat Terkini İşlemi

Muhtarın İmza Sirküleri

Mülkiyet Hakkının Tescili

Mülkiyet ve İntifa Hakkının Tek Kişide Toplanması Halinde Terkin

Muris Adına Kayıtlı Taşınmaza İhtiyati Haciz Şerhi İşlenmesi

Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini

Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini

Müşterek İpotekte Belirtmeninde Terkin Edilmesi

Müşterek İpotekte Kısmi Terkinin Hatalı Yapılması

Müşterek Rehin ve İstifade Hakkı

Muvazaa Nedeni İle Tapu İptali ve Tescilinde Harç

Noterde Düzenlenmiş ÖKBA’ da Tescil Yetkisi

Nüfus Cüzdan Fotokopilerinin Alınmaması

Nüfus Cüzdan Fotokopilerinin Alınmaması

Onama Belgesindeki Eksiklikler

Onama İpotek Tesisi

Onamalı ipotekler

Onamalı İpotek Tesisi

Onamalı İpoteklerde Kredi veya Borç Sözleşmesi

Onamalı İpoteklerde Sözleşmenin İbrazı

Onamalı İpotekte Suret Harcı

OYAK Damga Vergisi

ÖKB Akdi Resmi Senedinde ki Hatanın Düzeltilmesi

Ölümden Sonrada Geçerli Olan Vekaletname

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Konulu Hükmen Tescil Harcı

Ölünceye Kadar Bakma Akdinde İpotekli Taşınmaz

Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Tescilinde Hisse Tevhidi

Özel İdareye Ait İfraz İşleminde Harç

Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Yetki Belgesi İbrazı

Payın Rehnedilmesi ve Tescili

Rehin Alacaklısını Bilgilendirme

Rehin Hakkının Tesisindeki Şartlarda Yapılan Değişiklik

Rehin Tesisinde Serbest Derece

Rehinle İlgili Değişiklikler

Resmi Senet Düzenlenmesinde Usul ve Esaslar

Resmi Senet Üzerindeki Eksiklikler (tarih, saat v.b.g)

Resmi Senetin Her Sayfasının İmzalanması

Resmi Senetin İçeriği

Resmi Senetin İçeriği

Resmi Senetin İmzalanması

Resmi Senetlerde Kişi Bilgilerinin Tam Olarak Yazılması

Resmi Senetlere Sayfa Numarası Verilmesi

Resmi Senetlerin Arşivlenmesi

Resmi Senetlerin Mühürlenmesi

Resmi Senette Düzeltme

Resmi Senette Hisse Hatası

Resmi Senette Hisse Tevhidi

Resmi Senette Kullanılan Fotoğraflar

Resmi Senette Kullanılan Fotoğraflar

Resmi Senette Kullanılan Fotoğraflar

Resmi Senette Olmaması Gereken Hüküm

Resmi Senette Paylı Satış

Resmi Senette Tanık Bulundurulması (İmza Bilmeyen ve Okur Yazar Olmayanlar)

Resmi Senette Tanıkların Kimlik ve Adres Bilgileri

Resmi Senette Temsil edilen ve Temsil edenin Kimlik bilgileri

Resmi Senette ''Tescil Talebi'' İrade Beyanının Belirtilmemesi

Rücu Şartlı Çıplak Mülkiyeti Bağış İşlemi

Sağlık Raporu

Sağlık Raporu

Sağlık Raporunun Varlığından Resmi Senette Bahsedilmesi

Satış Bedelinin Emlak Beyan Değerinden Düşük Olması

Satış işleminde Harç Hesaplanması

Satış İşleminde Harç

Satış İşleminde Tüzelkişinin Adının Tam Olarak Yazılmaması

Satış İşleminde Yönetim Planı Belirtmesinin Alıcının Bilgisine Sunulması Gerektiği

Satış Nedeniyle Tapu İptali ve Tescilinde Harç

Satış Suretiyle Pay Temlikinde Harç

Satış Suretiyle Pay Temlikinin Tescili

Satış Tesisinin Tescili

Satış Vaadi Şerhinde Harç Tahsili

Satış Vaadi Şerhinde Sözleşmede Sürenin Belirtilmesi

Satış Vaadinin Terkininde Harç

Satış ve İpotek

Satış Yetkisi Olmayan Vekaletname İle Yapılan İşlemin Düzeltilmesi

Satışa Arz Şerhinin Tescil Şekli

Satışa Arz Şerhinin Tescili

Satılamaz ve Devredilemez Şerhi

Satın Alınan Hisse Üzerinde Takyidat Olması Halinde Tescil

Sayfa Kapatılması ve Yeni Sayfa Açılması

Serbest Dereceden İstifa Eder İbaresi

Sınırlı Sorumlu Yapı Kooperatifleri Adına Kayıtlı Parseli Bağımsız Bölümlere Ortak Yer Olarak Tescil Ettirebilir

Sıra Dışından Başvuru İstem Belgesi Açılması

Sıra Dışından Başvuru İstem Belgesi Açılması

Süreli İntifa Hakkının Süresi Dolması Halinde Terkin Harcı

Süreli İntifa Hakkının Süresinin Dolması Halinde Terkini

Sürenin Dolması Halinde Terkin

Şirketlerin İsim Tashihinde Harç Uygulaması

Şirketlerin Ünvan Değişikliği İşlemine İlişkin Harç Uygulaması

T.S.T.63. madde Uygulaması

Tablo-Mahzen Defteri

Tahsis

Takbis Sistemi ile Kütük ve Evrak-ı Müsbitenin Uyumlu Olması

Taksim İşleminde Resmi Senet Düzenlenmesi ve Harç

Takyidatlı Tapu Kaydı ve Harç Alınması

Tanıkların İmzasının Alınması Gerekliliği

Taşınmaz Dosyalarının Arşivinde Dikkat Edilecek Hususlar

Taşınmazı Edinen Şirketin 4875 Sayılı Yasaya Tabi Olmadığının Resmi Senette Belirtilmesi

Taşınmazın Tarla Olan Cinsinin Değiştirilmeden Taşınmazın İfrazı

Taşınmazın Tarım Arazisi Olup Olmadığının Tespiti

Tapu Harçlarının Kesilmesi Sırasında Uyulması Gereken Usul

Tapu Kütüğünde Bulunan ‘Satış Bedeli’ Sütunu

Tapu Kütüklerine Sayfa Numarası Verilmesi

Tapu Kütüklerinin Mühürlenmesi

Tapu İptal ve Tescil Davasında Harca Esas Değer

Tapu İptal ve Tescil Davasında Harca Esas Değer

Tapu İptalinde Beyan Değeri

Tapu İptalinde Harç Tahsili

Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmede Faiz Oranının Değişken Olduğu Hususunun İstenmesi

Tarım Kredi Koop. İpotek İşlemlerinde Döner Sermaye Ücreti

Tarım Kredi Kooperatiflerinde Yetki Belgesi

Tarım Kredi Kooperatiflerinin İpotek İşleminde Onay

Tarım Kredi Kooperatiflerinin İpotek Terkini İşleminde Yetki Belgesi

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yetki Belgesi

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yetki Belgesi

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yetki Esasları

Tarım Kredi Koperatiflerinin İpotek İşleminde Yetkililerin Bildirilmesi

Tarımsal Sulama İçin Kullandırılan Kredi Belirtmesinin Terkini

Tasarruf Yetkisi Olmayan Kişilerin Talebiyle Belirtme Yapılması

Tasdik Suret Harçları

Tebligat Yoluyla Elbirliği Mülkiyetinin Sona Erdirilmesi

Tedbir Şerhinin Tescili

Teftiş Defteri ve Dosyası

Teknik Belgeler

Teknik Bilgi ve Belgelerin Arşivlenmesi

Terkini Yapılmış Hacizin Yenilenmesi

Terkini Yapılmadan Bekletilen Haciz Müzekkereleri

Terkinin Şekli

Tescil Hatası

Tescil İstem Belgesine Fotoğraf Yapıştırılması

Tescil İstem Belgesinin Düzenlenmesi

Tescil İstem Belgesinin Veraset Belgelerinin Yazılması

Tescile Tabi Olmayan Alanların İfrazı

Tescilin Şekli

Tescilin Kontrol Edilmesi

Tescilin Kontrolü

Tevhit işlemi Dayanağı Olan Tüm Tescil Bildiriminin Kadastro Müdürlüğüne Gönderilmesi

Tevhit İşleminde Encümen Kararı Eksikliği

Tevhit İşleminde Evrak Aslının Gerekliliği

Tevhit İşleminde Harç

Tevhit ve İfraz İşleminde Muhdesat sahibinin Muvafakati

Ticaret Şirketlerinin Yetki Belgelerinde Yabancı Sermayeli Olduğunun Belirtilmesi

Trampa İşleminde Bedel Farkı

Trampa İşleminde Beyan Değeri

Trampa İşleminde Tapu Harcı

Trampa ve Belediye Adına Kayıtlı Taşınmazlar

TTKK Kredi İpotek Taahhütnamesinin Onamı

Tüm hak ve kısıtlamaların resmi senet üzerinde gösterilmesi

Tüzel Kişilerin Temsilcilerinin Verdikleri Vekaletnamelere Dayalı Temsilde Fotoğraf Aranması

Tüzelkişilerin İpotek İşleminde Bir Çok İşlemde Kullanılan Yetki Belgesinin Muhafazası

Üzerinde Muhdesat Olan Arsa İçin Dask Poliçesi Aranılması

Vakıf Malıdır Şerhi Tesisi

Vakıf Yoluyla Meydana Gelen Kültür Varlıklarının Devri

Vasiyetin Tenfizi İşleminde Tescil

Vasiyetnamenin Tenfizi İşlemi

Vefa Şerhi Tesisi ve OSB Harç Oranı

Vefa Hakkının Terkininde Harç

Vekalet Tarihinde Velayeten Temsil Edilen Çocuğun İşlem Tarihinde Reşit Olması

Vekaletname Uygun Yerine Yetki ve Azil Durumunun 2010/7 Sayılı Genelge Gereğince Belirtilmesi

Vekaletnamede Yapılan İşlem İçin Yetki Bulunmaması

Vekaletnamedeki Fotoğraflar

Vekaletnamelerin Düzenleme Şeklinde Yapılmış Olmasının Aranması

Vekaletnamelerin Düzenleme Şeklinde Yapılmış Olmasının Aranması

Vekaletnamenin Birden Fazla İşlemde Kullanılması

Vekilin Kimlik Bilgilerinde Tereddüt Oluşması

Vesayet Altına Alınma Tesisi Tescili

Vesayet Kararının İki Yılı Geçmiş Olması

Vesayet Tedbir Şerhi

Yaşı Küçük Çocukların Taşınmazının Satışı (MbKb 327,356 mad)

Yaşı Küçük Çocukların Taşınmazının Satışında Vasi Atanması

Yabancı Para İpoteği

Yabancı Sermayeli Şirketin Yetki Belgesi

Yabancı Uyruklu Kişiden T.C. Uyruklu Kişiye Satış

Yapı Kullanma İzin Belgesinin Belediye Onayı

Yapılı iken Yapısız Hale Gelme İşleminde Harç

Yapısız İken Yapılı Hale Geçişlerde İskan Belgesi Şartı

Yapısızken Yapılı Hale Gelme

Yapısızken Yapılı Hale Gelme İşleminde Harç

Yatırım Amaçlı Kredi Kullandırıldığının Belirtmesinin Re'sen Terkini

Yetki Belgesinde Süre

Yetki Belgesinin Alınmamış Olması

Yetki Belgesinin Süresinin Bitmesi

Yetki Belgesinin Veriliş Tarihinden Sonraki Mali Yılda İşlem Yapılması

Yetki Eksikliği ve Yetki Tam Azil Yoktur İbaresi

Yetki Tam Azil Yoktur İbaresi

Yevmiye Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

Yevmiye Defterinin Tutulması

Yevmiye Defterinin Tutulması

Yoldan İhdas İşleminde Döner Sermaye Ücreti Tahsili

Yoldan İhdaslarda Hazine Adına Tescil

Yönetim Planı

Yönetim Planı Tarihi

Yönetim Planının Tescilinde Tutarsızlık

Yüzölçümünün Düzeltilmesi

Zabıt Defteri Tescil

Zayiinden Tapu Senedi Harcı